Štítky: Celia Imrie

LekNaZivot0

Lék na život - 65 %

Každý chce ve svém živo­tě mít úspěch a stej­ně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mla­dý, ale je také vel­mi ambi­ci­óz­ní mana­žer, kte­rý si je jist svý­mi úspě­chy a postu­pem v prá­ci. Nemá čas ani na osob­ní život a na svou mat­ku, žije jen svou pra­cí, zkrát­ka typic­ký wor­ko­ho­lik. Jednoho dne dosta­ne...

Stawars010

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Pro jis­to­tu pře­dem říkám, že nejsem a patr­ně ani nikdy nebu­du fanouš­kem Star Wars. Ačkoliv jsem z urči­té povin­nos­ti vidě­la všech­ny díly, ten­to pří­běh mi blíz­ký roz­hod­ně není, a pro­to bude moje recen­ze mož­ná pro něko­ho pří­liš kri­tic­ká. I díky tomu­to posto­ji jsem se na názor na Skrytou hroz­bu pta­la něko­li­ka lidí, kte­ří ke...

Marigons20

Druhý báječný hotel Marigold - 50 %

Když není film doko­na­lý pro­pa­dák, tak se dá uva­žo­vat o nato­če­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní. Ve fil­mu Báječný hotel Merigold se před­sta­vu­jí hos­té i své­ráz­ný mla­dý maji­tel Sonny. Další pokra­čo­vá­ní nava­zu­je na osvěd­če­né cha­rak­te­ry a nená­roč­ným způ­so­bem nabí­zí cel­kem fád­ní záplet­ku. Důchodci mají své zvyk­los­ti a maji­tel hote­lu Sonny vná­ší do jejich živo­ta spíš pra­vi­del­nou dáv­ku...

Maringold0

Druhý báječný hotel Marigold - Marigold potkává Bollywood

John Madden si vždy před­sta­vo­val tanec jako pří­bě­ho­vou nit­ku, kte­rá Sonnyho pro­vá­zí. Je zdro­jem jeho nejis­to­ty v oblas­ti, kde se vět­ši­na indic­kých mužů ráda stá­vá stře­dem pozor­nos­ti. Sonnyho kata­stro­fál­ní neschop­nost podat skvě­lý taneč­ní výkon během zásnub­ních oslav v něm zane­chá pocit, že musí věc napra­vit. Svatební osla­vy tedy vyvr­cho­lí -jak je u mno­ha...

Maringold0

Druhý báječný hotel Marigold - Shaadi, neboli svatba

“Jediné dvě věci, kte­ré může­me pře­dat našim dětem, jsou koře­ny a kří­d­la. Sonnyho a Sunainina úžas­ná rodi­na jim dala koře­ny, a nyní spo­lu mohou vzlét­nout a vydat se na ces­tu, na kte­rou je posí­lá­me s lás­kou a obdi­vem.”
- Douglas (Bill Nighy) -

Maringold0

Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky

Nejnovějším pří­růst­kem v hote­lu Marigold je svůd­ný a tajem­ný Američan, Guy Chambers, kte­rý může, ale nemu­sí být klí­čem k Sonnyho snům, roz­hod­ně se ale chys­tá s věc­mi zamí­chat. V této roli se k ostat­ním her­cům při­dá drži­tel Zlatého gló­bu, Richard Gere. Richard Gere nedo­ká­zal odo­lat nabíd­ce a při­dat se k ostat­ním. “Pokaždé jsem rád, když mohu pra­co­vat v Indii,”...

Maringold0

Druhý báječný hotel Marigold - Stálí hoteloví hosté

“Napadlo mě... kolik nových živo­tů může­me mít? A pak jsem si řek­la... tolik, kolik chce­me. Dokud ješ­tě může­me.” Evelyn (Judi Dench) Ke své­mu úža­su odmě­ře­ná Muriel (Maggie Smith) ote­vře­la mysl Indii. A s vlast­ní­mi před­sta­va­mi o pohos­tin­ství našla to pra­vé mís­to jako nová mana­žer­ka hote­lu Marigold. Mohou být nej­po­div­něj­ší párem, ale ona a Sonny...

Maringold0

Druhý báječný hotel Marigold - Znovu se ubytovat

Divácky úspěš­ná kome­die BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD z roku 2012 vza­la divá­ky na ces­tu se sku­pi­nou sed­mi brit­ských důchod­ců, kte­ří zaris­ko­va­li a roz­hod­li se svůj odchod do důcho­du vyře­šit poby­tem v nově ote­vře­ném indic­kém hote­lu, kte­rý se ori­en­to­val na „star­ší a krás­nou“ kli­en­te­lu. I když se uká­za­lo, že hotel má své nej­lep­ší časy za sebou, jeho...