Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Přátelé: Zase spolu

Hvězdy popu­lár­ní­ho sit­co­mu Přátelé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se po letech opět střet­li na nos­tal­gic­kých mís­tech. Tentokrát však bez scé­ná­ře... Přátelé jsou...Read more »

Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Do Sebevražedného oddí­lu dáme pří­tel­ky­ni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nej­lep­ší­ho střel­ce vesmí­ru Deadshota (Will Smith) a dal­ší už méně slav­né osob­nos­ti zápo­rác­ké­ho svě­ta. Do jejich rolí obsa­dí­me mla­dé...Read more »

Valerian a město tisíce planet - 75 %

Člověk žije ode­dáv­na na pla­ne­tě Zemi, kde s ním žijí dal­ší živé orga­nismy. Společně utvá­ře­jí spo­le­čen­ství a sna­ží se žít tak, aby nezni­či­li svou pla­ne­tu. Podle nové­ho fil­mu Luca Bessona by...Read more »

Sebevražedný oddíl - Recenze

Tak mám pro Vás při­pra­ven ter­mín vydá­ní recen­ze. Read more »

Papírová města

Rok od úspěš­né­ho fil­mu Hvězdy nám nepřá­ly, nato­če­né­ho pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Johna Greena se dočka­la zfil­mo­vá­ní i Papírová měs­ta, nove­la z roku 2008. U nás kni­ha vyšla v roce 2014. Vzhledem k úspě­chu fil­mo­vých...Read more »

Papírová města (Paper Towns) - 55 %

Středoškolák Quentin Jacobsen pat­ří mezi ty stu­den­ty, kte­ří nejsou ve ško­le pří­liš oblí­be­ní, ale jemu to vyho­vu­je a ani netou­ží po výji­meč­nos­ti. Tou je nao­pak jeho kama­rád­ka z mlá­dí Margo Roth Spiegelmanová....Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hvězdy nám nepřály, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme si Papírová města pře­čet­li ješ­tě...Read more »

Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’

Papírová města vyda­ná nakla­da­tel­stvím Dutton Books jsou tře­tím romá­nem Johna Greena. Byl to oka­mži­tý hit a rázem se oci­tl na pátém mís­tě žeb­říč­ku best­selle­rů New York Times v kate­go­rii belet­rie pro...Read more »

S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)

Bude rekon­struk­ce vraž­dy mla­dé brit­ské stu­dent­ky Meredith Kercher v ital­ské Perugii láka­vým námě­tem pro nový film a co všech­no je mož­né o akté­rech vraž­dy sdě­lit? Co se ukrý­vá za anděl­skou tvá­ří mla­dé...Read more »
Stránka načtena za 3,53571 s | počet dotazů: 180 | paměť: 33543 KB. | 19.05.2022 - 19:37:28