Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Ubisoft ujistil, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou...

Ubisoft ujis­til, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou uve­de­ny do 30. 9. letoš­ní­ho roku.Read more »

Režisér Judd Apatow pro Netflix natočí komedii The Bubble. V...

Režisér Judd Apatow pro Netflix nato­čí kome­dii The Bubble. V hlav­ních rolích si zahra­jí Pedro Pascal, Karen Gillan, Maria Bakalova, David Duchovny a Leslie Mann, kte­ří coby her­ci budou uvěz­ně­ni v hote­lu,...Read more »

Ambiciózní Minecraft Earth končí. Můžou za to omezení...

Ambiciózní Minecraft Earth kon­čí. Můžou za to ome­ze­ní spo­je­ná s pan­de­mií. Servery budou vypnu­ty na kon­ci červ­na. Projekt měl kon­ku­ro­vat Pokémon GO.Read more »

Casey Hudson a Mark Darrah opouští studio BioWare. Všechny...

Casey Hudson a Mark Darrah opouš­tí stu­dio BioWare. Všechny pro­jek­ty, na kte­rých dvo­ji­ce pra­co­va­la budou i nadá­le pokra­čo­vat (Anthem Next, Dragon Age 4, Mass Effect: The Legendary Edition, Mass Effect 5).Read more »

David Oyelowo, Saoirse Ronan a Sam Rockwell byli obsazení do...

David Oyelowo, Saoirse Ronan a Sam Rockwell byli obsa­ze­ní do nepo­jme­no­va­né­ho detek­tiv­ní­ho thrille­ru. Děj pod­le scé­ná­ře Marka Chappella bude vyprá­vět pří­běh holly­wo­od­ské­ho fil­mo­vé­ho pro­du­cen­ta, kte­rý chce popu­lár­ní diva­del­ní hru West...Read more »

Vražda na objednávku se dočká seriálové předělávky. V...

Vražda na objed­náv­ku se dočká seri­á­lo­vé pře­dě­láv­ky. V seri­á­lu pod­le díla z roku 1954 od Alfreda Hitchcocka (Ptáci, Psycho, Vražda na objed­náv­ku) si hlav­ní roli střih­ne Alicia Vikander, kte­rá bude na...Read more »

Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed...

Tým Farflame se pus­til do pře­kla­du Assassin’s Creed Valhalla. Později budou pře­lo­že­ny i DLC.Read more »

SSD disk v PS5 bude mít velikost 825 GB, ale pro aplikace a hry...

SSD disk v PS5 bude mít veli­kost 825 GB, ale pro apli­ka­ce a hry zby­de pou­ze 667,2 GB mís­ta. Co se týče exter­ních ulo­žišť, tak ty pod­le dří­věj­ších slov Marka Cernyho...Read more »

EA plánuje ve finančním období 2022 vydat nejméně šest...

EA plá­nu­je ve finanč­ním obdo­bí 2022 vydat nejmé­ně šest next-gen titu­lů včet­ně Need for Speed a Battlefield 6. Vylepšeny pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí budou FIFA 21, a Madden NFL 21, na...Read more »

Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové...

Days Gone míří na PS5, potvr­di­lo stu­dio Bend. Na nové gene­ra­ci kon­zo­le hra pobě­ží v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za vte­ři­nu. Další dobrou je, že ulo­že­né pozi­ce z PS4 budou fun­go­vat...Read more »

Netflix bude herce z Chicagského tribunálu podporovat v boji o...

Netflix bude her­ce z Chicagského tri­buná­lu pod­po­ro­vat v boji o Oscary. Jelikož film nemá žád­nou hlav­ní posta­vu, tak Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Frank Langella, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong...Read more »

Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího...

Příští aktu­a­li­za­ce do Ghost of Tsushima při­dá nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Samozřejmě že se jed­ná o psí spo­leč­ní­ky, kte­ré bude­te moct pohla­dit a pomo­hou vám v boji. Dostupní budou pou­ze v reži­mu New Game+...Read more »

Pohled na mapu a tři pohlednice z Night City, které se budou...

Pohled na mapu a tři pohled­ni­ce z Night City, kte­ré se budou pro­dá­vat uvnitř fyzic­ké kopie hry Cyberpunk 2077Read more »

Lidi pracující na Cyberpunk 2077 budou do vydání pracovat...

Lidi pra­cu­jí­cí na Cyberpunk 2077 budou do vydá­ní pra­co­vat přesčas. V CD Projekt Red budou vývo­já­ři cho­dit do prá­ce i v sobo­tu, ale jako odmě­nu za pra­cov­ní vytí­že­ní kro­mě pla­tu a bonu­sů si...Read more »

Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: „Co...

Christopher Weaver, zakla­da­tel Bethesda Softworks: „Co Microsoft vlast­ní, to Sony nemů­že dostat. Ještě jsem nepo­tkal ředi­te­le, kte­rý by nechtěl akce­le­ro­vat pro­de­je své­ho poten­ci­ál­ní­ho pro­duk­tu. Microsoft bude urči­tě respek­to­vat 34...Read more »

Netflix oznámil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta...

Netflix ozná­mil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta bude sle­do­vat osu­dy postav Leon S. Kennedy a Claire Redfield. Pro začá­tek je objed­ná­no osm hodi­no­vých epi­zod, kte­ré budou stej­ně jako...Read more »

Netflix oznámil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta...

Netflix ozná­mil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta bude sle­do­vat osu­dy postav Leon S. Kennedy a Claire Redfield. Pro začá­tek je objed­ná­no osm hodi­no­vých epi­zod, kte­ré budou stej­ně jako...Read more »

Budou Bethesda hry exkluzivní? To stále nevíme, jelikož se k...

Budou Bethesda hry exklu­ziv­ní? To stá­le neví­me, jeli­kož se k tomu Microsoft pří­mo nevy­já­d­řil ale ujis­til, že exklu­zi­vi­tu her bude posu­zo­vat jed­not­li­vě pří­pad od pří­pa­du a že budou vychá­zet na kon­zo­le...Read more »

Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli

Gangy v Night City budou hrát stě­žej­ní roliRead more »

Sony mění cenovou politiku. Zatímco standardní PlayStation 5...

Sony mění ceno­vou poli­ti­ku. Zatímco stan­dard­ní PlayStation 5 u nás bude stát stát 13 490 Kč, AAA next-gen titu­ly se nově budou pro­dá­vat za $70 (1 870 Kč) a €80 (2 138 Kč).Read more »

Xbox Game Pass pro PC se zdraží z $5 (112 Kč) na $10 (225...

Xbox Game Pass pro PC se zdra­ží z $5 (112 Kč) na $10 (225 Kč). Jako důvod Microsoft uvá­dí, že před­plat­né pro PC už opouš­tí fázi beta­tes­to­vá­ní. Nyní budou hrá­či na PC pla­tit stej­ně jako...Read more »

Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí...

Razer před­sta­vil své žvý­kač­ky Respawn. Ty vám za pomo­cí vita­mí­nu B pomů­žou k lep­ším reak­cím. Na výběr bude ze tří pří­chu­tí - gra­ná­to­vé jabl­ko, meloun a men­tol. Balení 10 kra­bi­ček dohro­ma­dy...Read more »

Bethesda oficiálně uvedla, že projekt Starfield o kterém...

Bethesda ofi­ci­ál­ně uved­la, že pro­jekt Starfield o kte­rém víme už od roku 2018 je stá­le ješ­tě hod­ně dale­ko ale věří, že s výsled­kem budou hrá­či spo­ko­je­ní.Read more »

Animák Raya and the Last Dragon mění hlavní herečku a...

Animák Raya and the Last Dragon mění hlav­ní hereč­ku a reži­sé­ry. Rayu v ani­má­ku nako­nec namlu­ví mís­to Cassie Steele hereč­ka Kelly Marie Tran a sní­mek nově budou reží­ro­vat Don Hall a Carlos López...Read more »

Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou...

Xbox Game Pass dosta­ne dal­ší hry. Tentokrát to budou thrid-party titu­ly od vývo­já­řů a vyda­va­te­lů mimo Xbox Games Studios.Read more »

Společnost Warner Bros. bude z tržeb Tenetu od kin vyžadovat...

Společnost Warner Bros. bude z tržeb Tenetu od kin vyža­do­vat podíl 63%. Podmínkou také bude, že mul­tiplexy s více jak osmi sály budou muset Tenet pro­mí­tat mini­mál­ně po dobu dva­nác­ti týd­nů. Nejnovější...Read more »

Sony si měla zaplatit časovou exkluzivitu u řady AAA her....

Sony si měla zapla­tit časo­vou exklu­zi­vi­tu u řady AAA her. Tvrdí to Imran Khan, býva­lý seni­or edi­tor v maga­zí­nu Game Informer. Až budou tyto exklu­zi­vi­ty ozná­me­ny, máme být šoko­vá­ni.Read more »

Remnant: From the Ashes zdarma na Epic Games Store příští...

Remnant: From the Ashes zdar­ma na Epic Games Store příští týden. Povedenou loo­ter third-person stří­leč­ku dopl­ní plo­ši­nov­ka The Alto Collection, kte­rá je zná­má spí­še na mobi­lech. Obě hry budou...Read more »

Ghost of Tsushima v nejnovější aktualizaci 1.05 dostává...

Ghost of Tsushima v nej­no­věj­ší aktu­a­li­za­ci 1.05 dostá­vá dal­ší stup­ně obtíž­nos­tí. Ta do hry při­ná­ší úro­veň Lethal, kdy nepřá­te­lé jsou sil­něj­ší a rych­le­ji si vás všim­nou. Druhá obtíž­nost je spí­še pro...Read more »

Na zítřejší prezentaci Xbox Games Showcase budou hry...

Na zít­řej­ší pre­zen­ta­ci Xbox Games Showcase budou hry pre­zen­to­vá­ny v roz­li­še­ní 1080p při 60 sním­cích za sekun­duRead more »

První obrázky z z připravovaného Prince of Persia: The...

První obráz­ky z z při­pra­vo­va­né­ho Prince of Persia: The Dagger of Time pro VR, což je úni­ko­vá hra ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě, kte­rou si budou moci zájem­ci zahrát po celém svě­tě ve vybra­ných...Read more »

Sony vzkazuje, že PlayStation 4 není mrtvou platformou a...

Sony vzka­zu­je, že PlayStation 4 není mrt­vou plat­for­mou a sli­bu­je, že lidé, kte­ří hra­jí na PS4, budou mít stá­le mno­ho dob­rých zážit­ků. V PS4 je stá­le spous­ta živo­ta.Read more »

EA Sports prodloužilo své partnerství s Realem Madrid až do...

EA Sports pro­dlou­ži­lo své part­ner­ství s Realem Madrid až do roku 2025. Výhodou pro fanouš­ky Merengues je, že jejich hrá­či budou mít v sérii FIFA lep­ší obli­če­je jako měli dopo­sud.Read more »

Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své...

Francouzská spo­leč­nost Ubisoft pro­pouš­tí tři své klí­čo­vé zaměst­nan­ce z důvo­du obvi­ně­ní ze zne­u­ží­vá­ní zaměst­nan­ců. Jsou jimi ředi­tel kre­a­tiv­ní kan­ce­lá­ře Serge Hascoët, ředi­tel manage­men­tu kanad­ské poboč­ky Ubisoftu Yannise Mallata a celo­svě­to­vé­ho vedou­cí­ho...Read more »

Microsoft údajně vývojářům zakazuje, aby po hráčích...

Microsoft údaj­ně vývo­já­řům zaka­zu­je, aby po hrá­čích chtě­li poplat­ky za pře­chod hry z Xbox One na Xbox Series X, uvá­dí web GamesIndustry.biz. Navrhuje funk­ci Smart Delivery, kte­rá u her roz­po­zná, na jaké...Read more »

Amazon stahuje svou střílečku Crucible do ústraní. PvP...

Amazon sta­hu­je svou stří­leč­ku Crucible do ústra­ní. PvP stří­leč­ka za $300m (7 143 750 000 Kč) po měsí­ci od vydá­ní dosa­hu­je sotva 200 hrá­čů onli­ne a to se her­ní divi­zi Amazonu nelí­bí. Navrhla pro­to svou...Read more »

NBA 2K20 a Rise of the Tomb Raider hrami k desetiletému...

NBA 2K20 a Rise of the Tomb Raider hra­mi k dese­ti­le­té­mu výro­čí služ­by PS Plus. Dva pove­de­né titu­ly dopl­ní ješ­tě inter­ak­tiv­ní film Erica. Dostupné budou od 7. čer­ven­ce do 3. srp­na 2020.Read more »

Recenze na Ghost of Thushima budou k přečtení už 14....

Recenze na Ghost of Thushima budou k pře­čte­ní už 14. čer­ven­ce od 16:00 kdy padá embar­go. Titul pro šir­ší veřej­nost vyjde 17. čer­ven­ce.Read more »

EA na Steam v salvě her přidává i Titanfall 2 a The Sims 4....

EA na Steam v sal­vě her při­dá­vá i Titanfall 2 a The Sims 4. Brzy dora­zí i Apex Legends a dal­ší hry budou násle­do­vat.Read more »
Stránka načtena za 1,79754 s | počet dotazů: 229 | paměť: 33768 KB. | 18.05.2022 - 11:28:50