Štítky: Bruce Willis

0

Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII

I tvr­dý a bez­cit­ný loo­per může mít svou sla­bou chvil­ku. To se sta­ne, když začne tro­chu pře­mýš­let a svou prá­ci uvi­dí z jiné­ho pohle­du. Třeba z pohle­du vlast­ní­ho já z budouc­nos­ti. Cestování časem a poku­sy o změ­nu s vyu­ži­tím časo­vé­ho posu­nu není ničím novým. Režisér Rian Johnson nemá za sebou žád­né fil­mo­vé trhá­ky, ale ten­to­krát se mu poda­ři­lo...

Autor:
Past10

Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský

Z pokra­čo­vá­ní Smrtonosné pas­ti nemám radost už od „dru­hé­ho dílu“. Ale až do čtvr­té­ho se na to ale­spoň dalo kou­kat a divák se bavil. Pátá „Smrtonosná past: Opět v akci“ s původ­ním názvem „A Good Day to Die Hard“ není ani kou­ka­tel­ná, ani zábav­ná. Je to až k neu­vě­ře­ní, že letos uply­nu­lo čtvrt­sto­le­tí od pří­cho­du...

Autor:
0

Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?

Dvanáct let. Tak dlou­ho byl John McClane na dovo­le­né. Tak dlou­ho jsme čeka­li. Pravda, neče­ka­li jsme všich­ni. Po prv­ních medi­ál­ních klap­kách to zavá­ně­lo pořád­ným prů­se­rem a defi­ni­tiv­ním zostu­ze­ním kul­tu brep­ta­jí­cí­ho poli­cis­ty (prv­ní nástin pří­bě­hu, Willisův věk a slo­že­ní rea­li­zač­ní­ho týmu). Co je však nako­nec nej­dů­le­ži­těj­ší - někdo naho­ře byl zatra­ce­ně milos­ti­vý. A nejen k divá­kům,...

Autor:
0

Armageddon - Nový York dostává šutrákem

Taxem si blá­ho­vě mys­lel... ne, lep­ší výraz je dou­fal jsem, že opro­ti Drtivému dopa­du se Bruce Willis vytáh­ne a před­ve­de sice akč­ní, ale v kram­fle­cích fes­tov­ní sci­fár­nu. Teď, když jsem viděl oba, se mi jeví, jako bychom letos zaží­va­li o celé dva niči­vě mete­o­ric­ké fil­my více, než bychom si byli zaslou­ži­li -- Armageddon...

Autor:
0

Jak přežít v baráku plném teroristů

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

Autor:
16 bloků0

16 bloků

Po pro­hý­ře­né noci je poli­cis­ta Jack (Bruce Willis) pově­řen jed­no­du­chým úko­lem: zajis­tit pře­voz bez­vý­znam­né­ho zlo­dě­jíč­ka Eddieho (Mos Def) z poli­cej­ní sta­ni­ce k výsle­chu u sou­du. Ten se nachá­zí pou­hých 16 blo­ků odsud. Jack je roz­mr­ze­lý a má pořád­nou koco­vi­nu. Naloží Eddieho do vozu a uhá­ní uli­ce­mi ran­ní­ho New Yorku. Nevšimne si ale, že jsou celou...

Autor:
Bruce Willis0

Bruce Willis

Bruce Willis (19. břez­na 1955 Idar-Oberstein) celým jmé­nem Walter Bruce Willis, je ame­ric­ký fil­mo­vý herec a pro­du­cent a také zpě­vák. Proslavil se ve fil­mech Smrtonosná past, kde hrál detek­ti­va Johna McClanea, dále v dob­ro­druž­ném fil­mu Armageddon, kde ztvár­nil roli nafta­ře Harryho S. Stampera, a ve fil­mu Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí s rolí boxe­ra Butche Coolidge. S hereč­kou...

Autor:
Bruce Willis0

G.I. Joe 2: Odveta - 40%

Jsou tomu 4 roky, co šel prv­ní film, kte­rý je dělán dle hra­ček G.I. Joe. Tento rok do kin při­šel díl dru­hý, kte­rý je bohat­ší na herec­ké hvězdy vět­ší veli­kos­ti. Byl jsem doce­la rád, že v prv­ní fil­mu byli her­ci, kte­ré moc neznám a ti slav­ní byli pou­ze jako cameo. V tom­to dru­hém...

Autor:
Logo0

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

Z prv­ní­ho dílu se vra­cí posta­va DUKEA, mla­dé­ho ame­ric­ké­ho vlas­ten­ce, vojá­ka, kte­rý sebe­vě­do­mě, s pre­ciz­nos­tí a pat­řič­nou hrdos­tí vede svůj tým. DUKE, odda­ný a loa­jál­ní, udě­lá coko­li, aby své vojá­ky chrá­nil, a sna­ží se z kaž­dé­ho vykře­sat to nej­lep­ší v něm. V roli se opět obje­ví herec Channing Tatum, kte­rý posta­vu ztvár­nil s leh­kos­tí a jehož si oblí­bí roz­ma­ni­té pub­li­kum....

Autor:
Logo0

G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU

Producent Lorenzo di Bonaventura, kte­rý se podí­lel na někte­rých z dosud nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých sérií včet­ně TRANSFORMERS s trž­ba­mi dosa­hu­jí­cí­mi mili­ar­dy dola­rů, měl pocit, že závěr prv­ní­ho fil­mu pone­chá­vá pro­stor pro důklad­něj­ší ponor do svě­ta G. I. JOE. „Řekl jsem si, že zakon­čit prv­ní film názna­kem, že by v Oválné pra­cov­ně mohl být vetře­lec,...

Autor:
Bruce Willis0

Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

  John McClane na dovo­le­né v Rusku. Popáté a snad už napo­sle­dy. Je to sice drs­né tvr­ze­ní, ale i ti nej­skal­něj­ší fanouš­ci této slav­né smr­to­nos­né série s hláš­ku­jí­cím a zra­ni­tel­ným poli­cis­tou, kte­rý se sám sho­dou okol­nos­tí dostá­vá do pro­blé­mů, musí pře­ce jen uznat, že tohle není John McClane, jak ho všich­ni dob­ře zná­me. Je těž­ké...

Autor:
Bruce Willis0

BRUCE WILLIS

Bruce Willis během své dosa­vad­ní kari­é­ry pro­ká­zal neu­vě­ři­tel­nou vše­stran­nost: od boxe­ra v Tarantinově Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí (Zlatá pal­ma v Cannes 1994) přes zálet­né­ho pod­ni­ka­te­le ve fil­mu Roberta Bentona Nejsem blá­zen, hrdin­né­ho ces­to­va­te­le časem ve sním­ku 12 opic reži­sé­ra Terryho Gilliama, trau­ma­ti­zo­va­né­ho vete­rá­na z Vietnamu ve fil­muV nepřá­tel­ském poli Normana Jewisona, sou­cit­né­ho dět­ské­ho...

Autor:
SmrtPast50

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

Poblíž vstu­pu do par­ku na buda­pešťském náměs­tí Svobody napro­ti vel­vy­sla­nec­tví Spojených stá­tů se ve stí­nu sovět­ské­ho váleč­né­ho památ­ní­ku pro­tnou dvě vel­ké ame­ric­ké iko­ny, jed­na sku­teč­ná a dru­há fil­mo­vá. Obě se však sta­ly mýty. Na pade­sát met­rů vyso­ký beto­no­vý pomník ověn­če­ný sovět­skou hvězdou pohlí­ží bron­zo­vá socha Ronalda Reagana. Jen o něko­lik kro­ků dál...

Autor:
SmrtPast50

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí - jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady našel své­ho syna Jacka (Jai Courtney), kte­rý se mu poně­kud odci­zil. Johna ale čeká pře­kva­pe­ní, zjis­tí, že i když jejich vztah otec - syn má k ide­á­lu...

Autor:
expendables_2_the_last_supper-wide0

Expendables: Postradatelní 2 - 90 %

  Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad - nejmlad­ší­ho čle­na z týmu lebek. Jsou tomu už dva roky, kdy do svě­to­vých kin dora­zi­li prv­ní The Expendables/Postradatelní. Tehdy...

Autor:
Sin City - Město hříchu0

Sin City - Město hříchu

Robert Rodriguez si doce­la zava­řil, když k režii při­zval auto­ra comic­so­vé před­lo­hy Sin City Franka Millera (kro­mě něj si ješ­tě koman­do­vá­ní her­ců zku­sil Quentin Tarantino). Filmové odbo­ry z toho zrov­na nad­še­né neby­ly. Ale co, když chce­te nato­čit něco vel­ké­ho, pak to obvykle není snad­né a neo­be­jde se to bez pro­blé­mů. A Sin City je...

Autor:
Rukojmí - recenze0

Rukojmí - recenze

Bruce Willis by potře­bo­val pořád­ně nakop­nout. Nemám teď na mys­li fyzic­ký útok na jeho seda­cí par­tie, ale jeho účin­ko­vá­ní ve fil­mech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skau­ta nebo, dej­me tomu, Smrtonosné pas­ti ubě­hl už něja­ký ten rok a Bruce se zase začí­ná poma­lu ale jis­tě utá­pět v pito­mos­tech typu Můj sou­sed zabi­ják...

Autor:
0

12 Opic

Představte si, že v roce 1996 svět postih­la straš­li­vá kata­stro­fa, vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokra­ji šílen­ství, a sku­pi­na tak­to nalo­že­ných věd­ců se sna­ží při­jít na to, proč, jak, kdy a co změ­ni­lo civi­li­za­ci ve...

Autor: