Štítky: Bruce Greenwood

0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. 3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
Aratat0

Ararat (2002)

Atom Egoyan pat­ří mezi mé oblí­be­né reži­sé­ry (zís­kal si mě jed­no­ho veče­ra na čt2 sním­kem Exotica), ale z rela­tiv­ně skrom­né sbír­ky jeho fil­mů (není to roz­hod­ně něja­ký fil­mo­vý „gra­fo­man“) jsem roz­hod­ně nevi­děl všech­ny, což jsem se tak nějak roz­ho­dl napra­vit... A kde začít jin­de než u fil­mu Ararat, popi­su­jí­cí­ho udá­los­ti, kte­ré se sta­ly přes­ně před 100 lety (a v pod­sta­tě rezo­nu­jí spo­leč­nos­tí dodnes). Ano, mlu­vím tu o armén­ské geno­ci­dě. Nebyl by to ale Egoyan, kdy­by se oné lát­ky necho­pil po svém...

Autor:
210

Star Trek: Do temnoty: 90%

A už je to tady. Další úspěš­ný film. J.J. Abrams jde od úspě­chu k úspě­chu. Po seri­á­lu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svo­jí aktu­ál­ní hvězd­nou Star doká­zal návrat ke kla­sic­kým koře­nům Sci-Fi. Fenomén Star Trek ve fil­mo­vé podo­bě je už sta­rý 34 let. V roce 1979 při­šel prv­ní Star Trek – Movie, jako odpo­věď na Hvězdné Války. Hvězdné Války svo­ji úspěš­nos­ti udr­že­ly na roz­díl od Star Treku, kte­rý v roce 1994 pře­šel na novou posád­ku, v 7. díle (Star Trek VII:...

Autor:
StarTrek10

STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě

Po čtyřech tele­viz­ních seri­á­lech, 11 fil­mech a bez­počtu vesmír­ných snů, zaži­jí divá­ci popr­vé Star Trek troj­roz­měr­ný. Ve fil­mu „Star Trek” z roku 2009 vyra­zi­la sku­pi­na kaž­do­pád­ně slib­ných, ale tro­chu samo­rost­lých vesmír­ných ces­to­va­te­lů s čer­s­tvě ukon­če­nou Akademií na svou prv­ní fas­ci­nu­jí­cí pouť ke hvězdám. Byl to prv­ní vel­ký test jejich bys­tros­ti, doved­nos­tí a věr­nos­ti – vlast­nos­tí leží­cích těs­ně ved­le jejich kon­flikt­ních povah - , ale to byl pou­ze začá­tek. Nyní musí tato posád­ka vesmír­né lodi Enterprise zamí­řit ješ­tě dál, do...

Autor:
StarTrek10

STAR TREK: DO TEMNOTY

Pro letoš­ní léto při­pra­vil reži­sér J. J. Abrams film „Star Trek: Do tem­no­ty” – epic­ký pří­běh mla­dých důstoj­ní­ků z vesmír­né lodi Enterprise. Abrams dal opět dohro­ma­dy tým, kte­rý pokra­ču­je v duchu fil­mo­vé­ho hitu Star Trek z roku 2009. Na své dru­hé ces­tě pro­jdou těž­ší­mi akce­mi, vět­ší emoč­ní zátě­ží a Enterprise čeká šacho­vá par­tie na život a na smrt s neza­sta­vi­tel­nou destruk­cí. Otřese se vše, v co ženy a muži na Enterprise věří: lás­ka již není bez otaz­ní­ků, v přá­tel­ství se obje­ví trh­li­ny a jedi­né rodi­ně,...

Autor: