Štítky: Brendan Gleeson

0

Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%

Blízká budouc­nost. Na Zemi zaú­to­či­li mimo­zemš­ťa­né a úspěš­ně obsa­di­li celou Evropu (pokud jsem to správ­ně pocho­pil, tak inva­ze zača­la v ČR, což je roz­to­mi­lé). Hrozí, že začnou expan­do­vat do zbyt­ku svě­ta. Generál brit­ské armá­dy (Brendan Gleeson) pro­to vysí­lá vyško­le­nou vojen­skou jed­not­ku vyzbro­je­nou spe­ci­ál­ní­mi mecha­nic­ký­mi bojo­vý­mi oble­ky na pře­kva­pi­vý výsa­dek na pobře­ží Francie....

Autor:
Pad0

Paddington 2 - 80 %

V Londýně žije něko­lik mili­o­nů růz­ných lidí, a s nimi žije i jeden nový oby­va­tel. Je to peru­án­ský med­ví­dek Paddington, kte­rý byd­lí u rodi­ny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi sta­ra­jí i o své dvě děti a byd­lí s nimi i své­rázná paní Birdová. Paddingtona mají všich­ni rádi, i lidé v jejich uli­ci. Jen nepří­stup­ný pan McGinty není Peddingtonem nad­šen, pro­to­že...

Autor:
MrMecedes0

Mr. Mercedes

Hra na koč­ku a myš je oprav­du jed­no­du­chá. Co se však může dít, když se do role koč­ky posta­ví maso­vý vrah a do role honě­né myš­ky vyslou­ži­lý poli­cej­ní detek­tiv? Nová 10dílná tele­viz­ní série Pan Mercedes inspi­ro­va­ná detek­tiv­ním romá­nem od Stephena Kinga se vám poku­sí tuto situ­a­ci nastí­nit. Americký spi­so­va­tel Stephen King je...

Autor:
Velký závod0

Velký závod

Film byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Sledujte pří­běh nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se ode­hrá­la v Austrálii v roku 2002. Píše se rok 2002 a Austrálie se chys­tá na vel­ký dosti­ho­vý závod Melbourne Cup. Žokej Damien je na vrcho­lu kari­é­ry a při­pra­vu­je se na svou život­ní jízdu. Má být hvězdou závo­du, jen­že týden před...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN’S CREED

Největší výzvou pro pro­du­cen­ty bylo obno­vit svět Španělska v 15. sto­le­tí, kte­rý tvo­ří poza­dí pro Calovy regre­se do Aguilarových vzpo­mí­nek. Posledním mís­tem natá­če­ní byla Malta a Almería ve Španělsku a fil­mo­va­lo se mezi stu­dii Pinewood. Ale byl zde sjed­no­cu­jí­cí prvek, kte­rý svá­zal dohro­ma­dy minu­lost a pří­tom­nost, říká Kurzel. „Obrovským moti­vem v Assassin’s Creed je svět­lo, kte­ré...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI

Režisér Kurzel a jeho tým vědě­li, že zavá­zat se k oprav­do­vým akcím zna­me­na­lo při­jmout mož­ná nej­vět­ší výzvu, s jakou se může­te v kaska­dér­ství setkat: vol­ný pád. Nekonečné kal­ku­la­ce, odha­dy bez­peč­nos­ti a sni­žo­vá­ní rizi­ka se děla­jí v cho­re­o­gra­fii kaž­dé­ho fil­mu, ale zkou­šet vol­ný pád pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší kaska­dér­ské kous­ky, pro­to­že to v s sebou nese prvek nepřed­ví­da­tel­nos­ti. Obzvláště v době...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED

Jako jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších fran­číz video­her­ní­ho prů­mys­lu se Assassin’s Creed pro­sla­vi­la svý­mi super­na­pí­na­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi. Série byla jed­nou z prv­ních, kte­rá výraz­ně vyu­ží­va­la par­k­úr jako hlav­ní her­ní prvek. Asasíni v ní smě­le obrov­skou rych­los­tí pře­ska­ku­jí po stře­chách ve měs­tech jako Jeruzalém, Florenc, Paříž a Londýn. Kurzel pro svou adap­ta­ci pro stří­br­né plár­no ješ­tě zesí­lil ten­to...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED

Fassbender a Kurzel spo­leč­ně pozva­li zná­mou kole­gy­ni, aby dokon­či­li hlav­ní obsa­ze­ní: Marion Cotillardovou, kte­rá hrá­la Lady Macbeth po boku Fassbendera v Kurzelovu Macbethovi. Fassbender říká: „Když se k nám Justin při­po­jil, zača­lo to Marion zají­mat, a pro nás byl obrov­ský bonus zís­kat hereč­ku s její hod­no­tou, důvě­ry­hod­nos­tí, cit­li­vos­tí a inte­li­gen­cí.” Cotillardová hra­je Sofii Rikkinovou, věd­ky­ni v zaří­ze­ní Abstergo,...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT

Jedním z nej­vět­ších úspě­chů fran­čí­zy Assassin’s Creed bylo chyt­ré spo­je­ní sku­teč­né his­to­rie se zin­ten­zív­ně­nou fan­ta­zií. Asasíni a tem­plá­ři jsou obě sku­teč­né sku­pi­ny, jejichž filo­so­fie jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né a jejichž uta­je­ní ved­lo k mno­ha spe­ku­la­cím o jejich moti­vech. Asasíni se odvo­zu­jí od Hašašínů z nizá­rij­ské­ho islá­mu, jenž je zná­mý jako taj­ný řád, kte­rý násle­do­val posta­vu zná­mou jako...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER

Hra Assassin’s Creed, spuš­tě­ná v roce 2007, umís­ti­la hrá­če do srd­ce kří­žo­vých válek, do svě­ta, ve kte­rém krva­vá vál­ka mezi asa­sí­ny a tem­plá­ři, trva­jí­cí celá sta­le­tí, defi­no­va­la vel­kou část lid­ské his­to­rie. Po spuš­tě­ní v roce 2007 se hra sta­la oka­mži­tým hitem, kte­rý zplo­dil ne méně než osm sérií a spous­tu oblí­be­ných ved­lej­ších pro­duk­tů, kte­rých se...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - O PRODUKCI

Připravte se na vizi­o­nář­ské nové ucho­pe­ní dob­ro­druž­né­ho akč­ní­ho žán­ru. ASSASSIN’S CREED je pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se napříč svě­ty, pří­běh jed­no­ho muže, kte­rý se oci­tá v cen­t­ru dáv­né bitvy dvou moc­ných sekt. Může ukon­čit kon­flikt a dosáh­nout své vlast­ní spá­sy pou­ze vyu­ži­tím vzpo­mí­nek své­ho před­ka, ulo­že­ných v jeho vlast­ní DNA. Poznamenaný tragé­dií v raném věku, je...

Autor:
Mic1

Mission Impossible II - Nejslabší film série.

Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je tako­vý, že je to jeden z abso­lut­ně nej­hor­ších úspěš­ných her­ců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­ně­ní, půso­bí na mě ve všech rolích napros­to stej­ně – aro­gant­ně a přes­to zou­fa­le. Trochu se domní­vám, že jeho slá­va pra­me­ní pou­ze z obrov­ské­ho (hlav­ně finanč­ní­ho) vli­vu Scientologické církve, kte­ré je čle­nem, a jeho...

Autor:
PM40

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je do znač­né míry inspi­ro­va­ná kelt­skou myto­lo­gií. Podobně na tom byl i před­cho­zí ani­mo­va­ný film reži­sé­ra Tomma Moorea, na cenu Akademie též nomi­no­va­ný...

Autor:
PravidlaMlceni0

Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %

Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdo­vec a žije se svou dce­ru Isabel (Jackie Evancho) v poklid­ném ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho dne se všech­no změ­ní. Jima navští­ví mla­dý novi­nář Ben Shepard (Shia LaBeouf) a kla­de mu otáz­ky, na kte­ré Jim nechce odpo­ví­dat. Otázky se týka­jí doby, se kte­rou nechce mít Jim už nic spo­leč­né­ho....

Autor:
294673_10

Piráti - 80%

Tak zno­va se dostá­vám k recen­zi. Tentokrát dět­ské­ho fil­mu Piráti. Je to film z tvůr­čí díl­ny stu­di­la Aardman, kte­rá ve spo­je­ní se Sony Pictures Animationv vytvo­řit 3D film. Už jsem se teď­ka roz­ho­dl po Avengers, že rad­ši si budu vybí­rat 2D alter­na­ti­vy fil­mů, pro­to­že i v tele­vi­zi není 3D a tech­ni­ka pro­mí­tá­ní 3D ome­zu­je kva­li­tu obra­zu...

Autor:
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)0

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních minu­tách roz­ply­nul a zůsta­lo mi jen okouz­le­né sle­do­vá­ní dění na plát­ně. Z jed­né z nej­nud­něj­ších čás­tí kniž­ní série se tvůr­cům poda­ři­lo vykře­sat akč­ní nářez nabi­tý city, kte­rý se...

Autor:
Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix0

Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix

Harry Potter, kdo je v dneš­ním fil­mo­vém fan­ta­sy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prs­te­nů tak troš­ku utich­la, ale ta, kte­rá pro­puk­la kolem stu­den­ta čar v Bradavicích je nao­pak sil­něj­ší a sil­něj­ší. Na roz­díl od Pána prs­te­nů má Potter jed­nu vel­kou výho­du, vel­mi plod­nou „mat­ku“. Matička Rowlingová dokon­či­la zatím sedm dílů (a přes­to­že se...

Autor:
Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire0

Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire

Ještě teď se sty­dím, když si uvě­do­mím, co jsem si mys­lel, poté co jsem se dozvě­děl, že v kinech se obje­vu­je prv­ní dob­ro­druž­ství Harryho Pottera a jeho přá­tel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, kte­ří se doslo­va hna­li do sálů, pro­to­že jsem se myl­ně domní­val, že Harry Potter je pro děti. Jenže, pak...

Autor:
0

Království nebeské - recenze

Po roz­vláč­né Troje, kata­stro­fic­kém Králi Artušovi a roz­po­ru­pl­ně při­ja­tém Alexanderovi, při­chá­zí do kin dal­ší epic­ký sní­mek, Království Nebeské reži­sé­ra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr his­to­ric­kých fil­mů, jako tomu bylo v pří­pa­dě jeho Gladiátora, nebo ho na pár let zase zako­pe pod zem? Odpověď se dozví­te v této recen­zi. Recenze naše­ho part­ne­ra:

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!

Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tram­va­jí, mož­ná jste si rekla­my na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na lin­kách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nej­spíš vás ničím zvlášt­ním neza­u­ja­la. V dneš­ní době pla­tí, že i ten nej­mi­zer­něj­ší pro­pa­dák má bom­bas­tic­kou rekla­mu - a jaký tedy může být film, jehož pro­pa­gá­to­ři se neod­vá­ži­li zdo­lat ani bill­bo­ar­dy...

Autor:
1

Statečné srdce

William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena vyh­la krá­lo­vě naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jejich svat­ba však byla odha­le­na a man­žel­ka popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vým nástra­hám. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat...

Autor:
0

28 dní poté

Danny Boyle je zpát­ky! Zároveň s tím­to tvr­ze­ním se však nabí­zí otáz­ka, zda­li zrov­na já mám opráv­ně­ní tohle tvr­dit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přes­to­že byla kri­ti­ky pře­váž­ně roz­cu­po­vá­na a divá­ky při­ja­ta veli­ce růz­no­ro­dě, v očích mých nijak váž­ně nese­lha­la a titu­ly jako Mělký hrob či Trainspotting nepo­tře­bu­jí žád­nou rekla­mu. Abyste mi poro­zu­mě­li, mno­hem skep­tič­tě­ji jsem...

Autor: