Štítky: Benicio Del Toro

Odin a Thor.0

Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů. Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - 100 %

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi. Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se opro­ti kon­ku­ren­tům z DC poda­řil. Zkušené dvo­ji­ci sou­ro­zen­ců Russových se po dvou pokra­čo­vá­ních Kapitána Amerika poda­ři­lo sklou­bit mno­ho růz­no­ro­dých hrdi­nů od sta­rých Avengers, přes nové Avengers až...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

OBSAH            V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War se opět setká­vá­me s týmem Avengers a jejich spo­jen­ci, kte­ří se spo­leč­ně sna­ží chrá­nit svět před hroz­ba­mi, na něž jedi­ný hrdi­na nesta­čí. Z vesmír­ných tem­not se ale vyno­řu­je nová hroz­ba: Thanos. Po celé Galaxii nechval­ně zná­mý tyran Thanos se neza­sta­ví před ničím, aby zís­kal všech šest kame­nů neko­neč­na, zís­kal nezměr­nou moc a podro­bil si celé lid­stvo.             Poté, co sesta­ví tým, kte­rý zahr­nu­je zástup­ce všech fil­mo­vých sérií...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %

V pře­da­le­ké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin prv­ní film. Většina z prv­ních her­ců je už v důcho­du a dru­há půl­ka není mezi námi. Tak při­chá­zí nové posta­vy a nové pří­běhy. V před­cho­zím díle jsme se roz­lou­či­li u Skywalkera na taj­ném ost­ro­vě posled­ních Jediů. Leia utí­ká s odbo­jem a Snoke spřá­dá dál své tem­né plá­ny. Nový reži­sér a scé­náris­ta Rian Johnson, kte­ré­mu je sotva 45, doká­zal nato­čit vyni­ka­jí­cí pokra­čo­vá­ní. Bere si vše dob­ré z před­cho­zích dílů, ale doká­zal...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik let. Jak tedy dopadla jeho pre­mi­é­ra ve svě­tě Hvězdných válek? A poda­ři­lo se mu zahnat tro­chu slab­ší dojmy ze spin-offu Rogue One?  Osud rebe­lů v gala­xii je...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

Tam, kde skon­či­la sed­má epi­zo­da Star Wars: Síla se pro­bou­zí, ply­nu­le nava­zu­je osmá epi­zo­da, tudíž hrst­ka rebe­lů hod­né­ho Odboje prchá před obří flo­ti­lou zlé­ho Prvního řádu a Rey podá­vá svě­tel­ný meč Luku Skywalkerovi. A ten si ho od ní obřad­ně pře­vez­me a pak ho odho­dí za sebe, což cel­kem dob­ře před­zna­me­ná­vá, jaký mají tvůr­ci toho­to fil­mu názor na před­sta­vy a oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Star Wars: Poslední z Jediů totiž sice krá­čí ve sto­pách před­cho­zí­ho dílu, ale s úpl­ně jiným režij­ním zámě­rem. „Mistra...

Autor:
PDen20

Perfektní den - 60 %

Někdo pro­ží­vá adre­na­li­no­vé chví­le jen tak pro svou radost a někdo je pro­ží­vá, když se sna­ží zajis­tit jiným lidem pod­mín­ky pro nor­mál­ní život. Schopnost zvlád­nout adre­na­li­no­vé situ­a­ce, umě­ní rych­le se roz­hod­nout a komu­ni­ko­vat, to nesmí chy­bět ve výba­vě huma­ni­tár­ní­ho pra­cov­ní­ka, kte­rý pra­cu­je v oblas­tech zasa­že­ných váleč­ným kon­flik­tem. I oby­čej­né a banál­ní úko­ly se mohou během krát­ké chví­le pro­mě­nit v neře­ši­tel­ný úkol nebo v zásad­ní pro­blém, jak pře­žít.

Autor:
BENICIO DEL TORO0

BENICIO DEL TORO

BENICIO DEL TORO  zís­kal za svou kari­é­ru řadu poct. Za roli ve fil­mu Stevena Soderbergha Traffic - nad­vlá­da gan­gů zís­kal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli a výkon ve fil­mu Alejandra Gonzalese Inarritu 21 gra­mů byl nomi­no­ván na Oscara. Se Soderberghem se Del Toro opět sešel při natá­če­ní živo­to­pis­né­ho fil­mu o Che Guevarovi Che. Za svůj výkon ve fil­mu zís­kal v roce 2008 na závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Cannes Zlatou pal­mu za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon...

Autor:
Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC0

Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

„Už nikdy se mě nepo­kou­šej­te dostat do situ­a­ce, kdy musím poru­šit zákon, abych zůsta­la naži­vu. Je to jas­né?“ - Kate   Když Kate Macer pře­kra­ču­je hra­ni­ce, zjiš­ťu­je, že je pře­kra­ču­je i v jiném smys­lu slo­va. Pedantka na pořá­dek a wor­ko­ho­lič­ka, kte­rá se pyš­ní tím, že vždy postu­pu­je přes­ně pod­le pra­vi­del, se najed­nou oci­tá ve svě­tě, kde se agen­ti řídí zása­dou „účel svě­tí pro­střed­ky“. Čím hlou­bě­ji se dostá­vá na úze­mí Mexika, tím více si začí­ná uvě­do­mo­vat, že ztrá­cí morál­ní...

Autor:
Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?0

Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?

„Vašim ame­ric­kým uším nebu­de nic dávat smy­sl a bude­te zpo­chyb­ňo­vat vše, co dělá­me. Ale nako­nec řek­ne­te: ‚Ti chla­pi měli prav­du.’“ – Alejandro   Složitou duší fil­mu Sicario je jeho nej­ví­ce zne­po­ko­ju­jí­cí posta­va, Alejandro, v jed­né oso­bě záro­veň býva­lý pro­ku­rá­tor truchlí­cí pro svou vyvraž­dě­nou rodi­nu, Katein sym­pa­tic­ký ochrán­ce a z vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí sica­rio, ochot­ný udě­lat coko­liv, jen aby svrh­nul kar­te­ly, kte­ré obrá­ti­ly jeho život v trosky. Scénárista Sheridan viděl v této roli Benicia Del Tora už při psa­ní scé­ná­ře. Tento cha­rizma­tic­ký herec, naro­ze­ný...

Autor:
Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU0

Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU

Scénáristu Taylora Sheridana, rodi­lé­ho Texasana, kte­rý vyrůs­tal v době, kdy ješ­tě bylo ces­to­vá­ní již­ně od hra­nic běž­né, toto téma vždy láka­lo. Sheridan pro­slul jako herec, zejmé­na svou rolí zástup­ce šeri­fa Davida Halea v seri­á­lu „Zákon gan­gu“. Jeho zví­da­vost ho při­ved­la zpět k jeho koře­nům a začal se zají­mat o vznik zaká­za­ných pásem v posled­ních dese­ti letech. Byl svěd­kem záni­ku jedi­neč­né inter­kul­tur­ní hra­ni­ce v podo­bě, v jaké ji znal z dob své­ho mlá­dí. „Uvědomil jsem si, že tohle Mexiko už nee­xis­tu­je, Mexiko, do kte­ré­ho jste...

Autor:
Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ0

Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ

„Tady nepře­ži­je­te. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) nato­čil kri­tic­ký emoč­ní thriller o pohra­nič­ních dro­go­vých vál­kách plný intrik, korup­ce a pokři­ve­né morál­ky. Když ari­zon­ská agent­ka FBI a šéf­ka zása­ho­vé jed­not­ky Kate Macer (drži­tel­ka Zlatého gló­bu Emily Blunt) obje­ví dům smr­ti mexic­ké­ho kar­te­lu, její šoku­jí­cí nález má roz­sáh­lé násled­ky v osob­ní i glo­bál­ní úrov­ni. Kate je pově­ře­na, aby se při­po­ji­la k taj­né ope­ra­ci vede­né záhad­ným kolum­bij­ským agen­tem zná­mým pou­ze jako Alejandro (Benicio Del...

Autor:
Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.0

Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.

Idealistickou agent­ku FBI [Emily Blunt] pově­ří důstoj­ník elit­ní vlád­ní ope­rač­ní sku­pi­ny [Josh Brolin], aby v pří­hra­nič­ní oblas­ti mezi USA a Mexikem, kde nepla­tí žád­né záko­ny, pod­po­ři­la eska­lu­jí­cí vál­ku pro­ti dro­gám. Tým vede­ný tajem­ným porad­cem s pochyb­nou minu­los­tí [Benicio Del Toro] se taj­ně vydá­vá na ces­tu, během kte­ré je Kate nuce­na v zájmu pře­ži­tí pochy­bo­vat o všem, v co dosud věři­la. Společnosti Lionsgate a Black Label Media uvá­dě­jí film pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Thunder Road Sicario. Denis Villeneuve reží­ro­val film pod­le scé­ná­ře Taylora Sheridana. Producenty...

Autor:
StrazciNahled0

Strážci Galaxie na Blu-ray

Jeden z Vánočních dár­ků, kte­ré jste si před Vánoci kou­pit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kte­ří jsou kaž­dý z jiné pla­ne­ty. Mezi nimi je i mýval i strom a samo­zřej­mé lid­ský poto­mek „dob­ro­druh“ a zlo­děj Peter Quill.Blu-ray je už sko­ro měsíc ke kou­pi a tak si do své sbír­ky Marvel fil­mů může­te při­kou­pit dal­ší díl. V letoš­ním roce na nás čeka­jí zno­vu dal­ší fil­my. Druhý díl Avengers a zají­ma­vý pro­jekt Ant-man s Michaelem Douglasem.

Autor: