Štítky: Ben Kingsley

Štvanec IRA0

Štvanec IRA

V osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí se Irsko zmí­ta­lo pod tíhou občan­ských nepo­ko­jů. Tehdy byl 22-ti letý Martin McGartland (Jim Sturgess) za výtrž­nos­ti v uli­cích Belfastu zajat brit­skou poli­cií. Od agen­ta brit­ských taj­ných slu­žeb (Ben Kingsley) dostal nabíd­ku, aby taj­ně pro­ni­kl do mili­tant­ní orga­ni­za­ce IRA (Irská repub­li­kán­ská armá­da). Jeho postoj k IRA byl...

Autor:
null0

Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH

            JON FAVREAU (režie) svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako herec v půso­bi­vém spor­tov­ním fil­mu Bourák. Poté se začal věno­vat také sce­náris­ti­ce a napsal scé­nář k úspěš­né hips­ter­ské kome­dii Proutníci. Od té doby neu­stá­le hle­dá dal­ší a dal­ší zají­ma­vé pro­jek­ty, kte­rý­mi by svou boha­tou fil­mo­gra­fii obo­ha­til a roz­ší­řil.             Favreau sehrál klí­čo­vou roli při tvor­bě a roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho...

Autor:
null0

Kniha džunglí – POSTAVY

            MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lid­ský chla­pec, kte­ré­ho od útlé­ho dět­ství vycho­vá­va­la smeč­ka vlků. Když zajis­tí, že již není v džun­g­li vítán, opus­tí svůj domov a vydá se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pozná­ní. Provází ho přís­ný men­tor, par­dál Baghíra, a vese­lý med­věd Balú.                         BAGHÍRA (v původ­ním zně­ní Ben Kingsley) Baghíra je...

Autor:
null0

Kniha džunglí - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Kniha džun­glí je zce­la novým hra­ným výprav­ným zpra­co­vá­ním dob­ro­druž­ství Mauglího, lid­ské­ho mlá­dě­te, vycho­vá­va­né­ho vlky. Když se obje­vu­je obá­va­ný tygr Šér Chán, pozna­me­na­ný svým setká­ním s člo­vě­kem, kte­rý hro­zí tím, že zni­čí koho­ko­liv, koho bude pova­žo­vat za hroz­bu, zjiš­ťu­je Mauglí, že už v džun­g­li není víta­ným hos­tem. Nucen opus­tit...

Autor:
Kniha010

Kniha džunglí - 75 %

Když se malý chla­pec Mauglí sna­ží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypa­dá jeho běh jako zou­fa­lý pokus o záchra­nu živo­ta, ale ve sku­teč­nos­ti  je to jen jed­na z mno­ha výchov­ných lek­cí, kte­ré musí absol­vo­vat. Mauglí je sice čle­nem vlčí smeč­ky, kte­rá ho vycho­va­la a je ochot­ná za jeho život bojo­vat, ale nastou­pi­lo obdo­bí výcho­vy...

Autor:
MuzNaLane0

Muž na laně - 7/10

Filmový reži­sér Robert Zemeckis má na svém kon­tě celou řadu úspěš­ných sním­ků, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Forrest Gump, Návrat do budouc­nos­ti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlav­ní roli. Na kon­ci roku 2015 se ten­to reži­sér vrá­til se sním­kem Muž na laně, jehož děj vyprá­ví pří­běh pro­va­zo­chod­ce Phillipa Petita, kte­rý po laně pře­šel...

Autor:
Nesmr20

Nesmrtelný (Self/less) - 55 %

Kdo má pení­ze, ten si může kou­pit, co si jen zama­ne, tře­ba i zdra­vé tělo. Damian je nemoc­ný muž, kte­rý má sice mlá­dí za sebou, ale hro­ma­du peněz při sobě. Tak proč vyzkou­šet novou meto­du převtě­le­ní do zdra­vé­ho těla? To umí tajem­ný pan Albright, kte­rý nabí­zí za pení­ze v novém zdra­vém těle i novou...

Autor:
NVM20

Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %

Když sym­pa­tic­ký noč­ní hlí­dač Larry (Ben Stiller) v Americkém pří­ro­do­věd­ném muzeu při­pra­vu­je pro­gram pro spo­le­čen­skou akci, netu­ší, že jeho plá­ny doko­na­le naru­ší tajem­ná egypt­ská deska. Tuhle věcič­ku našli arche­o­lo­go­vé ukry­tou v hrob­ce kdy­si dáv­no a jedi­ný svě­dek obje­vi­tel­ské výpra­vy je už sta­rý důchod­ce v domo­vě seni­o­rů. Larry se sna­ží od něj zís­kat infor­ma­ce, ale...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA

Mezi Scottovy tvůr­čí spo­lu­pra­cov­ní­ky pat­ří na Oscara dva­krát nomi­no­va­ný fil­mo­vý archi­tekt Arthur Max a drži­tel­ka Oscara, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Janty Yatesová. Oba se podí­le­li na deví­ti před­cho­zích Scottových fil­mech, včet­ně Gladiátora a Promethea. „Myšlenka vybu­do­vat celý svět je vždy láka­vá,“ říká Scott. „Nejvíce je na tom při­taž­li­vý fakt, že všech­no jde, pokud to...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE

Když Ramses odmít­ne Mojžíšovy pros­by, aby nechal pro­ro­kův lid ode­jít, Egypt je zasa­žen sérií moro­vých ran. Ramsesovi porad­ci nabí­zí pro tyto jevy, kte­ré jsou vzru­šu­jí­cí ale i děsi­vou podí­va­nou, vědec­ky pod­lo­že­ná vysvět­le­ní. První z dese­ti ran při­chá­zí v momen­tě, kdy na sebe kro­ko­dý­li v Nilu začnou navzá­jem úto­čit a spo­lu s něko­li­ka egypt­ský­mi námoř­ní­ky se strh­ne...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ

Mnoho her­ců fil­mu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdr­že­lo v minu­los­ti význam­ná fil­mo­vá oce­ně­ní a pochá­zí z celé řady zemí. Ridley Scott vysvět­lu­je: „Egypt byl - a je tomu i nyní - sou­to­kem kul­tur, pro­to­že je kři­žo­vat­kou mezi Afrikou, Středním výcho­dem a Evropou. S ohle­dem na tuto roz­ma­ni­tost kul­tur jsme obsa­di­li her­ce růz­ných etnik - od Íránců přes Španěly...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

Do kin při­chá­zí nový film legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epic­ké dob­ro­druž­ství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - pří­běh o odva­ze jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý se doká­zal posta­vit impé­riu. Ridley Scott vyu­ží­vá nej­mo­der­něj­ších vizu­ál­ních efek­tů a 3D tech­no­lo­gie, aby vde­chl nový život do pří­bě­hu vzdor­né­ho vůd­ce Mojžíše (Christian Bale), jenž se vzbou­řil egypt­ské­mu...

Autor:
Skat20

Škatuláci - 50 %

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to, že pod­ze­mí toho­to měs­teč­ka osídlu­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají za své oša­ce­ní pou­ze kra­bi­ce.

Autor:
Ranhojic0

Ranhojič - 65 %

V 11. sto­le­tí se v Anglii stej­ně jako v celé západ­ní Evropě sna­ži­li s nemo­ce­mi popa­so­vat bra­dý­ři. Trhání zubů, napra­vo­vá­ní kos­tí a tajem­né lek­tva­ry, jejichž účin­ky byly čas­to vel­mi pro­ble­ma­tic­ké, to byl základ­ní arze­nál doved­nos­tí těch­to před­chůd­ců léka­řů. Když se malý Robert Cole (Tom Payne) setká­vá s bra­dý­řem Henry Kroftem (Stellan Skarsgård), má k jeho schop­nos­tem nejdří­ve respekt,...

Autor:
Recenze: Iron Man 3 (85 %)0

Recenze: Iron Man 3 (85 %)

Návrat ve tře­tím dílu Iron Mana se poda­řil. Změna reži­sé­ra jde fil­mu k duhu. Druhý nej­lep­ší sní­mek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakla­da­tel­ství Marvel udě­la­lo prv­ní vel­ko­film. V hlav­ní roli byl zno­vu obje­ven Robert Downey Jr., kte­rý se převtě­lil do Iron Mana celou svo­jí duší. Jon Favreau se stal...

Autor:
IronMan30

Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU

- Snímek Iron Man 3 spo­leč­nos­ti Marvel je nato­čen na moti­vy comic­su Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se popr­vé obje­vil ve 39. čís­le série Tales of Suspense v břez­nu 1963. Ve fil­mu se spo­leč­ně obje­vu­jí nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vy a her­ci série Iron Man: Iron Man / Tony Stark (Robert...

Autor:
"Iron Man 3"0

IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno

Společnost Marvel Studios v době feno­me­nál­ní­ho úspě­chu fil­mu Avengers v kinech po celém svě­tě ozná­mi­la začá­tek natá­če­ní tře­tí­ho fil­mu Iron Man. Pod režij­ním vede­ním Shanea Blacka začal počet­ný štáb pra­co­vat ve Wilmingtonu v Severní Karolíně. Za kame­ru se posta­vil John Toll (drži­tel Oscara za sním­ky Legenda o váš­ni a Statečné srd­ce), výpra­vy se ujal Bill...

Autor:
Diktator0

Diktátor (2012)

Zámožný herec, a bůhví­co ješ­tě, pochá­ze­jí­cí z orto­dox­ní židov­ské rodi­ny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkar­na­cí do těl Aliho G, Borata a homose­xu­ál­ní hvězdy Bruna vtě­lil do podo­by afric­ké­ho dik­tá­to­ra Aladina (Aladeen). Předem bych měl varo­vat, neboť ten­to sní­mek se zajis­té nebu­de líbit všem a jis­tě se na hla­vu...

Autor:
Hugo a jeho velký objev (50%)0

Hugo a jeho velký objev (50%)

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodin­ný film nomi­no­va­ný na 11 Oscarů, kte­rým sklá­dá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho sním­ku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí na paříž­ském nádra­ží, kde se sta­rá o hodi­ny a musí se skrý­vat před nádraž­ním hlí­da­čem (Sacha Baron Cohen) se svým dobr­ma­nem, kte­rý jej chce jakož­to bez­pri­zor­ní­ho...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Gandhi

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout. Pamatuj na to. Vždy.“

Autor: