Štítky: beletrie

0

Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají

Dobře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, kde do posled­ní kapi­to­ly netu­ší­me, jak se věci ve sku­teč­nos­ti mají. V kni­ze se pro­lí­ná minu­lost se sou­čas­nos­tí, a i když si to nechce­me při­pus­tit, minu­lost nás vždyc­ky dože­ne, i když se jí sna­ží­me za kaž­dou cenu vyměst­nat nadob­ro z pamě­ti. To, co se ode­hrá­lo v minu­los­ti, ovliv­ňu­je veš­ke­ré naše počí­ná­ní...

0

STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE

Chcete-li se pono­řit do úžas­né­ho pří­bě­hu s nevšed­ním téma­tem a zasa­ze­né­ho do netra­dič­ní­ho pro­stře­dí dru­hé polo­vi­ny 19. sto­le­tí, kde se prv­ky rea­li­ty mísí s prv­ky fan­ta­zie; zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Strom lží od Frances Hardinge, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je čtr­nác­ti­le­tá dív­ka Faith, jež čte­ná­ře pro­vá­zí celou kni­hou. I když...

0

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

Nejočekávanější rus­ký román roku 2016, jež má na pře­ba­lu obrá­zek od kul­tov­ní­ho uměl­ce Michaila Shemyakina, kte­rý vytvo­řil spe­ci­ál­ně pro tuto kni­hu. Okouzlovalo mě samo slo­vo Aviatik. Jeho zvuk v sobě spo­jo­val krá­su letu a řev moto­ru, svo­bo­du a sílu. Bylo to pře­krás­né slo­vo. Později se obje­vil „letec“, kte­ré prý vymys­lel Chlebnikov. Slovo to...

0

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

Pokud se chce­te sezná­mit s nevšed­ní­mi pří­běhy dva­ce­ti výji­meč­ných a moc­ných žen, kte­ré si vyslou­ži­ly obdiv a uzná­ní celé­ho svě­ta, a při­tom se pro­cvi­čit v čte­ní a pře­kla­du ang­lic­ké­ho tex­tu, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se začíst do kni­hy „Slavné ženy - Famous Women“ od Sabriny D. Harris. Kniha „Slavné ženy“ obsa­hu­je 20 růz­ných osu­dů, pří­bě­hů vel­mi výji­meč­ných a slav­ných...

0

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním při­nes­la Abby dva­cet jed­na pozvá­nek - zva­la vlast­ně všech­ny svo­je spo­lu­žá­ky do brus­lař­ské­ho cen­t­ra Redwing prá­vě na 4. pro­sin­ce, kdy měla...

0

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy Lunde. V kni­ze „Historie včel“ se může­te těšit na tři pří­běhy, o třech odliš­ných rodi­nách ze tří růz­ných his­to­ric­kých etap tj. z minu­los­ti, z pří­tom­nos­ti a z vel­mi...

0

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

V kni­ze „Zimní lidé“ se pro­lí­na­jí osu­dy hrdi­nů z roku 1908 s osu­dy hrdi­nů ze sou­čas­nos­ti. A i když se zdá, že všich­ni zúčast­ně­ní nema­jí spo­lu pra­nic spo­leč­né­ho, spo­ju­je je jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré lze jen těž­ko pohřbít… pro­to­že mrt­ví se sku­teč­ně můžou vrá­tit. Ne jako ducho­vé, nýbrž jako žijí­cí, dýcha­jí­cí tvo­ro­vé… West Hall, zima...

0

Černé lekníny od Michel Bussi

Thriller „Černé lek­ní­ny“ je úchvat­né a dechbe­rou­cí čte­ní, kde veš­ke­ré odha­le­ní, rozuz­le­ní a pocho­pe­ní vše­ho, co se v kni­ze doo­prav­dy sta­lo, je vyostře­no a krů­ček po krůč­ku odkry­to až v posled­ních třech kapi­to­lách kni­hy. Na záplet­ku si tedy musí čte­nář počkat až na úpl­ný závěr... A pokud se nad tím vším pak sám čte­nář pořád­ně a zpět­ně zamys­lí, začí­na­jí...

0

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky někdy nastat moh­ly. Katastrofy, až už pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru, nebo ty, jež si člo­věk zapří­či­ní svým cho­vá­ním sám, svo­jí bez­o­hled­nos­tí a aro­gant­nos­tí ke...

0

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Ukradený bacil - jis­tý bak­te­ri­o­log při­su­nul pod mik­ro­skop sklíč­ko s pre­pa­rá­tem jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších nemo­cí vůbec - cho­le­ra. Na ten­to záro­dek momen­tál­ně pohlí­žel ble­dý muž, jenž na tyto věci nebyl patr­ně zvyk­lý. Zeptal se po del­ším pro­zkou­má­ní, či jsou živé a nebez­peč­né. Dostalo se mu odpo­vě­di, že obar­ve­né a zabi­té. Muž byl vcel­ku klid­ný, ale bak­te­ri­o­log...

0

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

Rytíř Friduš z Linavy si v posled­ní čtvr­ti­ně 13. sto­le­tí, vyhlé­dl Krásenický vrch, při­čemž se roz­ho­dl, že na něm posta­ví hrad. Toto úze­mí mu sice neří­ka­lo pane, ale to mu bylo vcel­ku jed­no. Jelikož se nachá­zel zrov­na v době bez­vlá­dí po smr­ti krá­le Přemysla Otakara II., tak mu pšen­ka v tom­to smě­ru jen kvet­la. Tento kopec...

0

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní...

0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome...

0

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne...

0

Drsný muž - kniha

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce či med­vě­dy. Muži, kte­ré viděl ho zaja­li a dvě nebo tři hodi­ny - nevě­děl to přes­ně, ho vyslý­cha­li s tím, že se dozví něco...

0

  Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve vět­ši­ně pří­pa­dů se zprá­vy z Kremlu neda­li ozna­čit za prav­di­vé či ově­ře­né. Proč tomu tak vždy bylo a nej­spíš asi i dál bude? Kreml -...

0

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy. Za pre­vé je to kvů­li tomu, že je kre­a­tiv­ní člo­věk, avšak poté, co něco stvo­ří, ho napl­ní pocit zkla­má­ní, tudíž alko­hol...

894_bg0

Měj mě rád/a - kniha

Vše začí­ná jed­no­ho páteč­ní­ho veče­ra roku 1902. V Berlíně, v jed­nom z bytů se nachá­zí služ­ka, kte­ré říka­jí Hilda, i když se tak vlast­ně nejme­nu­je, ale pro ně je pros­tě Hilda. V bytě čeka­jí návště­vu a Hilda musí jít postup­ně něko­li­krát otví­rat. Poté, co všem done­se kávu, chce ode­jít - musí být totiž včas restau­ra­ci. Ovšem...

752_bg0

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem na cha­tě. Tatínkovi Hany Hozové se udě­la­lo večer nevol­no, prav­dě­po­dob­ně mu nesed­lo gri­lo­vá­ní a tak se šel ráno pro­jít, když potkal sleč­nu...

Trojhra0

Trojhra - kniha

Anna, žena ve střed­ním věku, se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a man­že­lem, kte­rý je všech­no, jen na pro ni ten pra­vý. Vyučila se šva­dle­nou a ote­vře­la si s kama­rád­kou salón, kde mimo jiné děla­li i kos­týmy na růz­né kar­ne­va­ly. Ještě před­tím se však vyda­la na tako­vou ves­nic­kou zába­vu, to už měla výuč­ní list těs­ně v kap­se,...

_vyr_74743Skener_20161110--80

Motáky nezvěstnému - kniha

Příběhem pro­vá­zí vypra­věč, kte­rý nese jmé­no Vilém Svoboda. Vše začí­ná v soud­ní síni. Předsedou sená­tu byl jis­tý Ruggiero Ritt, kte­rý se skvěl sně­dou ple­tí a vlast­ně byl tako­vým typem, kte­ré­mu se říká fil­mo­vý kra­sa­vec. I přes­to, že měl cizo­kraj­né jmé­no, mlu­vil a psal plyn­nou češ­ti­nou. Momentálně četl roz­su­dek čtyřem obža­lo­va­ným, kte­ří pra­co­va­li více­mé­ně ve...

page_10

Šílená - kniha

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se v dospě­los­ti pro­vda­la do Itálie, kon­krét­ně na Sicílii za pohled­né­ho Ambrogia, kte­ré­ho jí Alvina nepo­kry­tě závi­dí a sest­ru nená­vi­dí odma­lič­ka. Jednoho dne dosta­ne...

img_159026_main0

Cesta na Praděd - kniha

Příběh začí­ná čtvr­té­ho srp­na 1966, kdy Josef a jeho spo­leč­nost v podo­bě dvou mužů jedou­cích na voze a pěti dívek, kte­ré jely stej­ně jako Josef na koních. Vydali se na ces­tu, kte­rá měla trvat čtr­náct dní. Kromě toho byli vza­du na voze ješ­tě dva kusy – chla­pec a dív­ka, kte­ří měli hos­po­dář­skou služ­bu. Najednou...

l1364390

Třísky do masa - kniha

Kniha je roz­dě­le­ná na tři oddí­ly. První se nazý­vá Město a jsou v ní povíd­ky, v nichž jsou stě­žej­ní­mi posta­va­mi dvě židov­ské sest­ry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrov­na vdá­va­la za muže jmé­nem Oskar Hering a Róza z toho neby­la dva­krát nad­še­ná, i když se to sna­ži­la mas­ko­vat. Nakonec ode­šla ze svat­by dří­ve, i když ji...

Cervenkova-Kurs0

Kurs potápění - kniha

V jed­né míst­nos­ti stoí jed­na žena, kte­rá se chys­tá psát do novin, ale ne jen tak něco leda­ja­ké­ho. Je roz­hod­nu­tá napsat svo­ji rodin­nou his­to­rii, o kte­ré však toho moc neví. Na stě­ně visí obraz pra­ba­bič­ky, s níž žena roz­mlou­vá a před­sta­vu­je si, jak jí pra­ba­bič­ka odpo­ví­dá v jejím sty­lu. Historie se zača­la už vel­mi dáv­no,...