Štítky: beletrie

0

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej, že my nikdy neza­bí­jí­me zví­řa­ta jen tak. Zabíjíme jenom ta, kte­rá pak sní­me a vyu­ži­je­me. Máme ke vše­mu ve svém oko­lí respekt a za kaž­dé zabi­tí se omlu­ví­me. Dokonce i rybám.“ A prá­vě do toho­to  mís­ta při­jíž­dí a nako­nec i zůstá­vá dva­ce­ti osmi­le­tý novi­nář Matthew Cavea, kte­rý tu hle­dá úto­čiš­tě před...

Autor:
0

Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík. Holčička je piho­va­tá zrz­ka se stá­le roz­zá­ře­ný­ma oči­ma, jež zbož­ňu­je jaho­dy, pořád­ně napě­ně­né kakao, sbí­rá barev­né lis­ty, malu­je a čte pří­běhy své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny dok­to­ra Dolittla, kte­rý si doká­že poví­dat se vše­mi zví­řa­ty. Doma na zahra­dě ve vět­vích sta­ré lípy má Míša posta­ve­ný malý dome­ček na hra­ní, ale není to jen...

Autor:
0

Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach

„Už jsem dost dlou­ho na tomhle svě­tě, abych se nechal oba­la­mu­tit tako­vým diva­dlem. Srdce mi dáv­no zka­me­ně­lo, to už žád­ný cit neroz­hý­be, k pro­je­vům pří­vě­ti­vos­ti cho­vám pochy­by ze zása­dy. Laskavost je nej­prud­ším jedem toho­to svě­ta, nej­hez­čí hou­by jsou smr­tel­né, za vlíd­ným úsmě­vem se skrý­vá les ost­rých čepe­lí, život ve své pod­sta­tě je prázd­no­ta bez citu, rudý prach kon­ce nezná a ti, kdo umí­ra­jí před­čas­ně, umí­ra­jí pro­to, že se nepři­způ­so­bi­li.“

Autor:
0

Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají

Dobře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, kde do posled­ní kapi­to­ly netu­ší­me, jak se věci ve sku­teč­nos­ti mají. V kni­ze se pro­lí­ná minu­lost se sou­čas­nos­tí, a i když si to nechce­me při­pus­tit, minu­lost nás vždyc­ky dože­ne, i když se jí sna­ží­me za kaž­dou cenu vyměst­nat nadob­ro z pamě­ti. To, co se ode­hrá­lo v minu­los­ti, ovliv­ňu­je veš­ke­ré naše počí­ná­ní a činy, to jak se cho­vá­me tady v pří­tom­nos­ti, pros­tě minu­lost chtě nechtě zasa­hu­je dál do našich živo­tů a ovliv­ňu­je ho. Hlavními hrdin­ka­mi jsou dvě sest­ry, dvoj­ča­ta, a přec...

Autor:
0

STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE

Chcete-li se pono­řit do úžas­né­ho pří­bě­hu s nevšed­ním téma­tem a zasa­ze­né­ho do netra­dič­ní­ho pro­stře­dí dru­hé polo­vi­ny 19. sto­le­tí, kde se prv­ky rea­li­ty mísí s prv­ky fan­ta­zie; zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Strom lží od Frances Hardinge, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je čtr­nác­ti­le­tá dív­ka Faith, jež čte­ná­ře pro­vá­zí celou kni­hou. I když nera­da, muse­la se smí­řit s tím, že nikdy nebu­de moci stu­do­vat jako její bra­tr, nebu­de moci být pří­ro­do­věd­ky­ní jako její otec, i to, že nebu­de moci ve spo­leč­nos­ti uka­zo­vat to,...

Autor:
0

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

Nejočekávanější rus­ký román roku 2016, jež má na pře­ba­lu obrá­zek od kul­tov­ní­ho uměl­ce Michaila Shemyakina, kte­rý vytvo­řil spe­ci­ál­ně pro tuto kni­hu. Okouzlovalo mě samo slo­vo Aviatik. Jeho zvuk v sobě spo­jo­val krá­su letu a řev moto­ru, svo­bo­du a sílu. Bylo to pře­krás­né slo­vo. Později se obje­vil „letec“, kte­ré prý vymys­lel Chlebnikov. Slovo to není špat­né, ale jak­si okleš­tě­né: jako by v něm bylo cosi z vrab­ce. Aviatik je ale krás­ný vel­ký pták. A tako­vým ptá­kem bych chtěl být já Aviatik Platonov....

Autor:
0

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

Pokud se chce­te sezná­mit s nevšed­ní­mi pří­běhy dva­ce­ti výji­meč­ných a moc­ných žen, kte­ré si vyslou­ži­ly obdiv a uzná­ní celé­ho svě­ta, a při­tom se pro­cvi­čit v čte­ní a pře­kla­du ang­lic­ké­ho tex­tu, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se začíst do kni­hy „Slavné ženy - Famous Women“ od Sabriny D. Harris. Kniha „Slavné ženy“ obsa­hu­je 20 růz­ných osu­dů, pří­bě­hů vel­mi výji­meč­ných a slav­ných žen, jejichž slo­že­ní a výběr do jed­not­li­vých a samo­stat­ných medai­lon­ků o nich, je vel­mi roz­ma­ni­té a čle­ni­té. Nudit se roz­hod­ně nebu­de­te, neboť tyto slav­né ženy pochá­ze­jí nejen z nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta, ale...

Autor:
0

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním při­nes­la Abby dva­cet jed­na pozvá­nek - zva­la vlast­ně všech­ny svo­je spo­lu­žá­ky do brus­lař­ské­ho cen­t­ra Redwing prá­vě na 4. pro­sin­ce, kdy měla naro­ze­ni­ny. Všichni se k Abby těši­li, jen­že po prázd­ni­nách, kdy se vrá­ti­li do ško­ly, pro změ­nu nakrá­če­la před tří­du Margaret Middletonová, kte­rá pozva­la spo­lu­žá­ky k sobě domů -...

Autor:
0

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy Lunde. V kni­ze „Historie včel“ se může­te těšit na tři pří­běhy, o třech odliš­ných rodi­nách ze tří růz­ných his­to­ric­kých etap tj. z minu­los­ti, z pří­tom­nos­ti a z vel­mi dale­ké budouc­nos­ti. Jedná se o rodi­ny, kte­ré buď zasvě­ti­ly celý svůj život vče­lám, nebo to nao­pak byly vče­ly, co zásad­ním způ­so­bem zasáh­ly do jejich všed­ních živo­tů...

Autor:
0

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

V kni­ze „Zimní lidé“ se pro­lí­na­jí osu­dy hrdi­nů z roku 1908 s osu­dy hrdi­nů ze sou­čas­nos­ti. A i když se zdá, že všich­ni zúčast­ně­ní nema­jí spo­lu pra­nic spo­leč­né­ho, spo­ju­je je jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré lze jen těž­ko pohřbít… pro­to­že mrt­ví se sku­teč­ně můžou vrá­tit. Ne jako ducho­vé, nýbrž jako žijí­cí, dýcha­jí­cí tvo­ro­vé… West Hall, zima roku 1908 Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu z roku 1908 je již dospě­lá Sára, pro­vda­ná za Martina, s kte­rým má malou deví­ti­le­tou dcer­ku Gertie, kte­rou oba nade vše milu­jí....

Autor:
0

Černé lekníny od Michel Bussi

Thriller „Černé lek­ní­ny“ je úchvat­né a dechbe­rou­cí čte­ní, kde veš­ke­ré odha­le­ní, rozuz­le­ní a pocho­pe­ní vše­ho, co se v kni­ze doo­prav­dy sta­lo, je vyostře­no a krů­ček po krůč­ku odkry­to až v posled­ních třech kapi­to­lách kni­hy. Na záplet­ku si tedy musí čte­nář počkat až na úpl­ný závěr... A pokud se nad tím vším pak sám čte­nář pořád­ně a zpět­ně zamys­lí, začí­na­jí mu postup­ně ony dáv­ko­va­né indi­cie pěk­ně zapa­dat do sebe a vše se zdá najed­nou tak nějak logic­ké a smě­řu­jí­cí k jedi­né­mu mož­né­mu řeše­ní tj. k řeše­ní, jež nám sám autor před­klá­dá. Prostě...

Autor:
0

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky někdy nastat moh­ly. Katastrofy, až už pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru, nebo ty, jež si člo­věk zapří­či­ní svým cho­vá­ním sám, svo­jí bez­o­hled­nos­tí a aro­gant­nos­tí ke vše­mu živé­mu, a v nepo­sled­ní řadě i vůči své vlast­ní pla­ne­tě. Nejhorší na tom všem ale je, že ať se samot­né scé­ná­ře zda­jí jak­ko­liv nemož­né a nere­ál­né, o to víc...

Autor:
0

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Ukradený bacil - jis­tý bak­te­ri­o­log při­su­nul pod mik­ro­skop sklíč­ko s pre­pa­rá­tem jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších nemo­cí vůbec - cho­le­ra. Na ten­to záro­dek momen­tál­ně pohlí­žel ble­dý muž, jenž na tyto věci nebyl patr­ně zvyk­lý. Zeptal se po del­ším pro­zkou­má­ní, či jsou živé a nebez­peč­né. Dostalo se mu odpo­vě­di, že obar­ve­né a zabi­té. Muž byl vcel­ku klid­ný, ale bak­te­ri­o­log mu vzá­pě­tí při­ne­sl v lah­vič­ce ty živé. I když byl na začát­ku úpl­ně bez bar­vy, nyní si bak­te­ri­o­log vši­ml až mor­bid­ní­ho potě­še­ní. Rozpovídal se o bak­te­rii cho­le­ry, ale...

Autor:
0

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

Rytíř Friduš z Linavy si v posled­ní čtvr­ti­ně 13. sto­le­tí, vyhlé­dl Krásenický vrch, při­čemž se roz­ho­dl, že na něm posta­ví hrad. Toto úze­mí mu sice neří­ka­lo pane, ale to mu bylo vcel­ku jed­no. Jelikož se nachá­zel zrov­na v době bez­vlá­dí po smr­ti krá­le Přemysla Otakara II., tak mu pšen­ka v tom­to smě­ru jen kvet­la. Tento kopec si nevy­bral náhod­ně, nýbrž kvů­li kup­cům, kte­ří tudy puto­va­li se svým dra­ho­cen­ným zbo­žím v podo­bě jan­ta­ru. Jednalo se o lou­pe­ži­vé­ho rytí­ře a jakmi­le měl hrad zakrát­ko posta­ve­ný, mohl...

Autor:
0

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní té pra­vé „život­ní“ rov­no­váhy, kte­rá je pro kaž­dé­ho člo­vě­ka ta správ­ná a optimální.Toto slo­vo se dá zkrát­ka pou­žít v téměř jakém­ko­li kon­tex­tu, neboť  je to oprav­du fas­ci­nu­jí­cí...

Autor:
0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome Klapka Jerome. Když při­jel vypra­věč domů, tak se hned pus­til do bale­ní, aby to sti­hl všech­no, než při­jde domů man­žel­ka a děti. Docela si libo­val, že...

Autor:
0

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne opí­je­ní. Otec ji o víně všech­no nau­čil, i když byl gam­bler, hazard­ní hráč a děv­kař - avšak svou dce­ru milo­val. Nicole chtě­la ode­jít už kvů­li tomu, že udě­la­la...

Autor:
0

Drsný muž - kniha

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce či med­vě­dy. Muži, kte­ré viděl ho zaja­li a dvě nebo tři hodi­ny - nevě­děl to přes­ně, ho vyslý­cha­li s tím, že se dozví něco zásad­ní­ho, ale on je vyve­dl z míry tím, kdo je. Přesto, že jim řekl prav­du, tak mu nevě­ři­li a pod­le toho se zacho­va­li. Nemohli mu dovo­lit pře­žít....

Autor:
0

  Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve vět­ši­ně pří­pa­dů se zprá­vy z Kremlu neda­li ozna­čit za prav­di­vé či ově­ře­né. Proč tomu tak vždy bylo a nej­spíš asi i dál bude? Kreml - stí­no­vé diva­dlo, kde obchá­ze­jí stí­ny Lenina, Trockého, Stalina, Brežněva a v nepo­sled­ní řadě i Putina. Století slá­vy, lží a hrů­zo­vlá­dy - tak jed­no­du­še shr­nul autor kni­hy Bernard Lecomte svůj...

Autor:
0

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy. Za pre­vé je to kvů­li tomu, že je kre­a­tiv­ní člo­věk, avšak poté, co něco stvo­ří, ho napl­ní pocit zkla­má­ní, tudíž alko­hol tuto emo­ci zne­utra­li­zu­je. Druhý důvod je zjev - vyso­kej, pleša­tej a nosí brý­le s extrém­ně tlus­tý­mi skly. Sám sebe cení názo­rem, že na fot­kách vypa­dá jako séri­o­vý...

Autor:
894_bg0

Měj mě rád/a - kniha

Vše začí­ná jed­no­ho páteč­ní­ho veče­ra roku 1902. V Berlíně, v jed­nom z bytů se nachá­zí služ­ka, kte­ré říka­jí Hilda, i když se tak vlast­ně nejme­nu­je, ale pro ně je pros­tě Hilda. V bytě čeka­jí návště­vu a Hilda musí jít postup­ně něko­li­krát otví­rat. Poté, co všem done­se kávu, chce ode­jít - musí být totiž včas restau­ra­ci. Ovšem při odva­zo­vá­ní zástě­ry se jí udě­lá tak zle, že kdy­by byla mlad­ší, tak si mys­lí, že je těhot­ná - naštěs­tí už se tak sta­lo a cho­vat už...

Autor:
752_bg0

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem na cha­tě. Tatínkovi Hany Hozové se udě­la­lo večer nevol­no, prav­dě­po­dob­ně mu nesed­lo gri­lo­vá­ní a tak se šel ráno pro­jít, když potkal sleč­nu na koni. Najednou nevě­da co, ho popadlo, domlu­vit vyjížď­ku na koni pro svou dce­ru. Té se to tak zalí­bi­lo, že zača­la jez­dit do stá­jí vel­mi...

Autor:
Trojhra0

Trojhra - kniha

Anna, žena ve střed­ním věku, se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a man­že­lem, kte­rý je všech­no, jen na pro ni ten pra­vý. Vyučila se šva­dle­nou a ote­vře­la si s kama­rád­kou salón, kde mimo jiné děla­li i kos­týmy na růz­né kar­ne­va­ly. Ještě před­tím se však vyda­la na tako­vou ves­nic­kou zába­vu, to už měla výuč­ní list těs­ně v kap­se, když tam šla. Tam potka­la Robina, zku­še­né­ho mla­dí­ka. Hned ten večer se mu odda­la v křo­ví za hos­po­dou, při­čemž o dva měsí­ce poz­dě­ji se řeši­la ostuda a záro­veň...

Autor:
_vyr_74743Skener_20161110--80

Motáky nezvěstnému - kniha

Příběhem pro­vá­zí vypra­věč, kte­rý nese jmé­no Vilém Svoboda. Vše začí­ná v soud­ní síni. Předsedou sená­tu byl jis­tý Ruggiero Ritt, kte­rý se skvěl sně­dou ple­tí a vlast­ně byl tako­vým typem, kte­ré­mu se říká fil­mo­vý kra­sa­vec. I přes­to, že měl cizo­kraj­né jmé­no, mlu­vil a psal plyn­nou češ­ti­nou. Momentálně četl roz­su­dek čtyřem obža­lo­va­ným, kte­ří pra­co­va­li více­mé­ně ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Jeden z nich, reži­sér Ladislav Babiak stá­le nevě­řil tomu, co se děje a tak tro­chu si chví­le­mi mys­lel, že se jed­ná o fil­mo­vé natá­če­ní, ale vzá­pě­tí...

Autor:
page_10

Šílená - kniha

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se v dospě­los­ti pro­vda­la do Itálie, kon­krét­ně na Sicílii za pohled­né­ho Ambrogia, kte­ré­ho jí Alvina nepo­kry­tě závi­dí a sest­ru nená­vi­dí odma­lič­ka. Jednoho dne dosta­ne Alvina email od Beth, kte­rá ji zve na návště­vu. Zkouší to na ni mimo jiné i tím, že se nevi­dě­ly dva roky a Alvina ješ­tě ani nevi­dě­la...

Autor: