Štítky: beletrie pro děti

0

NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!

Každý ví, že nej­lé­pe chut­ná zaká­za­né ovo­ce, a ani tady to není výjim­kou. Tahle kni­ha od aus­tral­ské­ho roz­hla­so­vé­ho hla­sa­te­le a komi­ka Andyho Leea poba­ví doslo­va všech­ny věko­vé kate­go­rie. Sice si v této kni­ze moc nepoč­te­te, ale za to se s ní doslo­va dost poba­ví­te. Je to vel­mi ori­gi­nál­ní, nevšed­ní kni­ha, kde ilu­stro­va­ných obráz­ků i psa­né­ho...

Autor:
0

Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

Tak u téhle kníž­ky jsem se náram­ně poba­vi­la, a abych řek­la prav­du, tak jsem se občas při­stih­la i u toho, že mně i smí­chy tek­ly slzy po tvá­ři. Ještě nikdy jsem se u žád­né kni­hy nepo­ba­vi­la a neu­vol­ni­la tak jako prá­vě u čte­ní Manolita. Možná tomu tak tro­chu při­spě­lo i to, že i já mám mlad­ší­ho sou­ro­zen­ce - bra­t­ra, a když jsem byla malá,...

Autor:
0

Dívka, která chtěla zachránit knížky

Na tuhle kni­hu jsem se vel­mi těši­la, nejen kvů­li „mně blíz­ké­mu“ téma­tu, ale hlav­ně kvů­li krás­ně pou­ta­vé obál­ce a v nepo­sled­ní řadě i té vel­ké zápla­vě krás­ných a kou­zel­ných ilu­stra­cí, kte­rý­mi je kni­ha plná, a jež se na své­ho čte­ná­ře doslo­va usmí­va­jí z kaž­dé strán­ky. Hlavní hrdin­kou této kni­hy je asi dese­ti­le­tá díven­ka Anna, jejíž nej­vět­ší...

Autor:
0

Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, dych­ti­vé otáz­ky. Čas od času se totiž stá­vá, že na někte­ré zví­da­vé otáz­ky svých dětí jen těž­ko hle­dá­me ade­kvát­ní a hlav­ně ne pří­liš slo­ži­té vysvět­le­ní na...

Autor:
0

Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha

Bára je dva­nác­ti­le­té, na prv­ní pohled úpl­ně nor­mál­ní děv­če, ovšem má jed­no zásad­ní tajem­ství - může ces­to­vat do minu­los­ti, a to díky kou­zel­né­mu atla­su. S rodi­či se pře­stě­ho­va­la na ven­kov, což nejdřív nes­la vel­mi neli­bě, pro­to­že nemá žád­né sou­ro­zen­ce, ale aspoň zís­ka­la se sta­rým domem i roz­to­mi­lou koč­ku Barču, kte­rá jí s cesta­mi pomá­há....

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha

Nelinka je malá psí sleč­na, kte­rá má za panič­ku Violku, jede­nác­ti­le­tou moc milou hol­čič­ku, kte­rou nade vše zbož­ňu­je. Nejenom pro­to, že si s ní hra­je, blb­nou spo­lu, dová­dí, ale též i díky tomu, že se Nelinka pota­jí večer při­šou­rá a hup - už je v poste­li. Tam obě dvě spo­lu sdí­lí ty nej­krás­něj­ší sny....

Autor:
0

GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...

S jakou kníž­kou jde dětem psa­ní hez­ky od ruky? No jak jinak než-li s „GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...“ od Heleny Uhlířové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.. Máte doma  před­ško­lá­ka nebo dokon­ce malé­ho ško­láč­ka? Ano? Tak prá­vě pro vás je urče­ný tenhle „suprác­ký“ pra­cov­ní sešit plný pro­cvi­čo­va­cích a uvol­ňo­va­cích...

Autor:
0

MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ

Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Magická zví­řa­ta - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s..   „Magická zví­řa­ta - Kočičí čáry“ je kni­ha, jež malé čte­ná­ře upou­tá nejen svo­jí krás­ně zele­nou a hře­ji­vou obál­kou, ale i upřím­ným pohle­dem roz­to­mi­lé kočič­ky,...

Autor:
0

A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?

První dět­ská kníž­ka, kte­rá se na zví­řát­ka dívá jiným způ­so­bem. Roztomilým, leč důraz­ným.  Lidským. A hod­ně dět­ský­ma oči­ma. Takovým, že nebu­de­te mít chuť je jíst. Protože vlast­ně vůbec nejsou k jídlu? Nebo snad ano, když se podí­vá­te na to, jak žijí, jaké mají vní­má­ní a psy­chi­ku? Smutné pod­mín­ky, do kte­rých se rodí jako...

Autor:
škrpal20

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dob­ro­druž­ství jed­né malé hol­čič­ky a kou­zel­ných boti­ček vás pří­mo pohl­tí v kníž­ce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Ráchel je šes­ti­le­tá hol­čič­ka, co žije v Praze, a dokon­ce už cho­dí i do ško­ly. Je jedi­ná­ček, a pro­to jí nemů­že­me mít ani...

Autor:
banány10

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvě­da­vé děti Čas od času nás pře­kva­pí někte­ré z otá­zek našich dětí na věci, na kte­ré sami nezná­me odpo­věď. A ať se sna­ží­me sebe­víc, odpo­vě­dět nedo­ká­že­me a bere­me si na pomoc „goo­gle“ ane­bo sáh­ne­me po někte­ré chyt­ré ency­klo­pe­dii, ale ne vždy se nám poda­ří dohle­dat něja­kou tu „správ­nou“...

Autor:
zápisník10

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla Pro malé i vel­ké turis­ty je tu doko­na­lá a prak­tic­ká pří­ruč­ka pod názvem „Turistický zápis­ník“ od Milana Pohla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment. Turistický zápis­ník je malá pří­ruč­ka tak ako­rát do ruky nebo kapsy, kte­rou může­te nosit a vozit stá­le při sobě....

Autor:
vypravěč10

JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů

Pokud máte doma malé­ho spi­so­va­te­le, novi­ná­ře, tvůr­ce komik­sů ane­bo jen dítě tou­ží­cí si napl­nit svo­je umě­lec­ké ambi­ce v někte­rém z těch­to obo­rů, zce­la urči­tě mu neza­po­meň­te poří­dit tuto úžas­nou, inter­ak­tiv­ní kni­hu s názvem „Jak se stát mis­trem vypra­vě­čem“, kte­rou napsa­ly Petra Bartíková spo­lu s Evou Obůrkovou; a kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros media a.s. Knížka je...

Autor:
stažený soubor0

Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha

Čarodějka Aislin odchá­ze­la z Rady moud­rých a měla div­ný pocit, že ji někdo v úzké chod­bě sle­du­je, ale když se oto­či­la, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je pře­ta­že­ná a že bláz­ní. Najednou jako­by sly­še­la něja­ké syče­ní. Zčistajasna se oko­lo ní zača­ly míhat stí­ny, kte­ré se zhmot­ni­ly téměř do lid­ských para­me­t­rů. Jeden ze stí­nů...

Autor:
Obálka Kouzelné sedlo0

Kouzelné sedlo - kniha

Verunka milu­je koně nade­vše na svě­tě. Ještě jí neby­ly ani dva roky, když popr­vé sedě­la na jeho hřbe­tu. Nejraději by měla jed­no­ho doma, ale rodi­če jí to nedo­vo­lí. Najednou vešla k Verunce do poko­jíč­ku mamin­ka a s úsmě­vem se pta­la, jest­li zase malu­je koně. Verunka byla tak zabra­ná do prá­ce, že to ani...

Autor:
Kouzelná třída - další kouzlení0

Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha

V živo­tě dětí jed­né tří­dy základ­ní ško­ly se to změ­ni­lo od té doby, co nastou­pi­la nová paní uči­tel­ka - víla Jasmína. Ta je uči­la pomo­cí kou­zel - děti vždyc­ky všech­no vědě­li, nic neza­po­mně­li, dostá­va­li samé jed­nič­ky a ani nezlo­bi­li. Bohužel to skon­či­lo ve dru­hé tří­dě a do té tře­tí nastou­pi­li s panem uči­te­lem...

Autor:
101832_3_250_0_fit0

Školnice Valerie odhalena - kniha

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo a Martin se Šimonem měli pode­zře­ní, že za to může Valerie - škol­ni­ce. Ta je vel­mi milá a hod­ná k dětem. Vojta a Pepík mají...

Autor:
21078597_10209352424519700_6864906589787849018_n0

Tajemství kouzelného keře od Karin Černé

Tajemství kou­zel­né­ho keře od Karin Černé Pro všech­ny malé čte­ná­ře ve věku od sed­mi let a výše, kte­ří by se rádi vyda­li na úžas­nou ces­tu plnou dob­ro­druž­ství, si můžou ten­to sen spl­nit s pomo­cí krás­né kni­hy „Tajemství kou­zel­né­ho keře“ od Karin Černé, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Na této...

Autor:
18423772_10208540816710012_6593676829257381444_n0

PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové

PES! Zrovna v naší rodi­ně bylo toto téma za posled­ní rok sko­ro na den­ním pořád­ku. Máme dvě malé hol­čič­ky, kte­ré si již dlou­ho přá­ly mít doma psa. Není tedy divu, že neu­šel naší pozor­nos­ti i vítěz­ný ruko­pis lite­rár­ní sou­tě­že nakla­da­tel­ství Albatros z roku 2016 o nej­lep­ší pří­běh na téma „Na svě­tě je pře­ce krás­ně“, a to kni­ha „PROJEKT...

Autor:
20988248_10209343589578832_2187175394491616989_o0

„ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové

Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v pode­zře­ní“ od vyda­va­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook si na prv­ní pohled zís­ka­la nejen mě, ale hlav­ně mojí star­ší dce­ru. Nejvíce k tomu při­spě­ly krás­né a pou­ta­vé obráz­ky od ilu­strá­tor­ky Zuzany Osako. Tato kou­zel­ná pub­li­ka­ce vyprá­ví o netra­dič­ních oka­mži­cích a pří­ho­dách, kte­ré zaží­vá hlav­ní pro­ta­go­nis­ta pří­bě­hu Martin, žák...

Autor:
20953311_10209343520737111_6050338784217929651_n0

Jediný den od Martina Baltscheita

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. Tato kni­ha vám na krás­ném, dět­ském pří­bě­hu uká­že, že k tomu, aby mohl být člo­věk v živo­tě šťast­ný, sta­čí oprav­du málo a není k tomu...

Autor:
20953385_10209325170838375_2079206957703429195_n0

Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

Kdo se chce před­vést jako pro­fík a mis­tr přes Fidget Spinner, a uká­zat tak vel­ko­le­pé tri­ky a kous­ky, neměl by si nechat unik­nout pub­li­ka­ci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner tri­ky“ včet­ně bonu­su 30 super hra­cích karet, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Tenká učeb­ni­ce – cvi­čeb­ni­ce, kte­rá vás pro­ve­de krok...

Autor:
1044060

Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní z jis­té­ho důvo­du. Jednoho veče­ra jim mamin­ka čet­la pohád­ko­vou kníž­ku, tro­chu stra­ši­del­nou, ale Poli a Aldo usnu­li a ani nevě­dě­li jak, ale usnu­li. A zdál...

Autor:
sally-gardner-zmizeni-simona-stopky0

Zmizení Šimona Šťopky - kniha

Emily vypa­dá jako vcel­ku nor­mál­ní men­ší hol­čič­ka, ale není to tak úpl­ně prav­da. Je totiž spo­lu­ma­ji­tel­kou fir­my Křídla a spol. což je vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář. Sdílí ji s mno­ha zvlášt­ní­mi bytost­mi, jako napří­klad kluk Buster, kte­rý je víl, tudíž má kří­d­la a létá, pak je tu kocour Šídlo, kte­rý je vyso­ký jako člo­věk...

Autor:
4fa10d621ae68467f06c5e595aa8fffa0

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na čeka­la mimin­ko. Klementýnka se zlo­bi­la na tatín­ka, pro­to­že stej­ně jako mamin­ka byla vege­ta­ri­án­kou a tatí­nek sně­dl seka­nou. S tím se Klementýnka nehod­la­la smí­řit....

Autor:
20526069_10209232071230943_1075747757148643383_n0

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů) Nejen pro děti, ale i dospě­lé, tábor­ní­ky a pros­tě pro všech­ny, kte­ré zají­má kul­tu­ra seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, tak pro ně je tu pozo­ru­hod­ná, obráz­ko­vá kni­ha s názvem Velká indi­án­ská kni­ha od Lubomíra Kupčíka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. V úvod­ním slo­vě autor v krát­kos­ti před­sta­vu­je dlou­ho­le­tou tra­di­ci a jedi­neč­ný způ­sob živo­ta...

Autor: