Štítky: B.A.Paris

0

B. A. Paris - V pasti lží

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůz­ky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl? Kromě toho cítí vinu za...

Autor:
ZaZavrenymi0

Za zavřenými dveřmi

Nervy drá­sa­jí­cí thriller, u kte­ré­ho chce­te s kaž­dou strán­kou vědět víc a záro­veň si pře­je­te, aby to, co čte­te, neby­la prav­da. Kniha Za zavře­ný­mi dveř­mi vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý se nave­nek jeví jako úpl­ně nor­mál­ní a mož­ná až pří­liš doko­na­lý. Ve sku­teč­nos­ti se ale za jejich dveř­mi ode­hrá­vá kaž­do­den­ní dra­ma, ve kte­rém pozná­me...

Autor: