Štítky: Arrow

NOVA - 01.09.20180

NOVA - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemAl si našla novou kama­rád­ku Laureen, se kte­rou trá­ví vět­ši­nu vol­né­ho času. Frankovi se to pří­liš nelí­bí, což ...

Autor:
NOVA - 31.08.20180

NOVA - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasCelý tým vyšet­řu­je vraž­du dvou man­že­lů. Ona byla zná­mou por­nohvězdou a on její díl­ka pro­du­ko­val. Pro Ca...

Autor:
NOVA - 30.08.20180

NOVA - 30.08.2018

Televizni pro­gram na 30.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJT se musí nau­čit na test ze Shakespeara a Frank mu s tím pomá­há. Nic plat­né, opět čtyř­ka. Rodiče se roz­hod­no...

Autor:
NOVA - 29.08.20180

NOVA - 29.08.2018

Televizni pro­gram na 29.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasGrissom, Sara a Nick jsou při­vo­lá­ni k vraž­dě do jed­no­ho z míst­ních kasin. Když vyn­da­jí údaj­nou mrt­vo­lu ...

Autor:
NOVA - 28.08.20180

NOVA - 28.08.2018

Televizni pro­gram na 28.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasBrass a Grissom vyšet­řu­jí smrt jed­no­ho z porot­ců pří­mo v soud­ní síni. Mrtvý byl nale­zen ve chví­li, kdy ...

Autor:
NOVA - 27.08.20180

NOVA - 27.08.2018

Televizni pro­gram na 27.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Druhý tah pěšcemDva vyře­še­né pří­pa­dy mezi dvě­ma tahy pěš­cem v roze­hra­né šacho­vé par­tii zku­še­né­ho důstoj­ní­ka kon­tra­roz­věd­ky....

Autor:
NOVA - 26.08.20180

NOVA - 26.08.2018

Televizni pro­gram na 26.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
RiddickByl zra­zen a pone­chán na pus­té a vyprah­lé pla­ne­tě napo­spas smr­ti. USA, VB 2013, akč­ní. Hrají V. Diesel, J. Molla, M....

Autor:
NOVA - 25.08.20180

NOVA - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasStavební děl­ní­ci ráno nalez­nou mrt­vo­lu mla­dí­ka zjev­ně ubi­té­ho kla­di­vem. První ohle­dá­ní nazna­ču­je, že př...

Autor:
NOVA - 22.08.20180

NOVA - 22.08.2018

Televizni pro­gram na 22.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasProbíhá před­běž­né sly­še­ní u sou­du týka­jí­cí se vraž­dy a zná­sil­ně­ní Rachel Lyfordové. Warrick svěd­čí prot...

Autor:
NOVA - 21.08.20180

NOVA - 21.08.2018

Televizni pro­gram na 21.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasDr. Robbins obdr­ží z malé­ho měs­teč­ka v Nevadě podiv­nou zásil­ku, ve kte­ré se nachá­zí lid­ská hla­va ve for...

Autor:
NOVA - 20.08.20180

NOVA - 20.08.2018

Televizni pro­gram na 20.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiÚspěšná mana­žer­ka Helena našla koneč­ně muže své­ho srd­ce - léka­ře Vítka. Když ji pozve k sobě domů, zjis­tí, že...

Autor:
NOVA - 19.08.20180

NOVA - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AtentátSíla myš­len­ky Dan s Terezou věří, že zářič je klí­čem k odha­le­ní rus­ké­ho agen­ta nasa­ze­né­ho v nej­vyš­ších pat­rech polit...

Autor:
NOVA - 18.08.20180

NOVA - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Autor:
NOVA - 17.08.20180

NOVA - 17.08.2018

Televizni pro­gram na 17.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV Las Vegas je ten den 42 stup­ňů a Grissom je povo­lán k pří­pa­du, kte­rý pat­ří mezi kri­mi­na­lis­ty k nej­smu...

Autor:
NOVA - 16.08.20180

NOVA - 16.08.2018

Televizni pro­gram na 16.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasGrissom a Warrick vyšet­řu­jí úmr­tí sta­ré boha­té ženy, kte­rá ješ­tě žila, když ji vrah zavřel v šat­ní­ku. S...

Autor:
NOVA - 15.08.20180

NOVA - 15.08.2018

Televizni pro­gram na 15.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasKdyž dojde k vraž­dě man­že­lů Klinefeldových z před­cho­zí­ho dílu, Grissom pode­zří­vá něko­ho, že má zdroj in...

Autor:
NOVA - 14.08.20180

NOVA - 14.08.2018

Televizni pro­gram na 14.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odpolední Televizní novi­ny 14.08. 17:00 14.08. 17:20Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co...

Autor:
NOVA - 13.08.20180

NOVA - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiKateřina žije s ambi­ci­óz­ním práv­ní­kem Viktorem. Je do něj zami­lo­va­ná a zdá se, že jim nic nesto­jí v ces­tě jít...

Autor:
NOVA - 12.08.20180

NOVA - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AtentátOsudová neho­da Český zpra­vo­da­jec je zavraž­děn, nej­spíš kvů­li spi­su, kte­rý chtěl pře­dat pre­mi­é­ro­vi. Týká se rus­ké­ho a...

Autor:
NOVA - 11.08.20180

NOVA - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTýmy Námořní vyšet­řo­va­cí služ­by, FBI a MI6 pokra­ču­jí v mezi­ná­rod­ním honu na býva­lé­ho čle­na CIA Tr...

Autor:
NOVA - 10.08.20180

NOVA - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk vyšet­řu­je sebe­vraž­du ženy, se kte­rou se před lety přá­te­lil slav­ný ast­ro­naut Wagner. Monkovi a kapit...

Autor:
NOVA - 09.08.20180

NOVA - 09.08.2018

Televizni pro­gram na 09.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkBezdomovec je na sklád­ce svěd­kem vraž­dy bez­vý­znam­né­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra. Na mís­to při­je­dou poli­cis­té, včet­ně...

Autor:
NOVA - 08.08.20180

NOVA - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTony jde s Vancem na bene­fič­ní večí­rek, kde ho slov­ně napad­ne sená­tor Bransfield a poté mu pře­dá ...

Autor:
NOVA - 07.08.20180

NOVA - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 07.08. 05:55 07.08. 08:40Přestávka ve vysí­lá­ní 07.08. 02:00 07.08. 05:55Novashopping 07.08. 08:40 07.08. 08...

Autor:
NOVA - 06.08.20180

NOVA - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zlaté rybkyKriminální film o vraž­dě, zachrá­ně­ných rybič­kách, nar­ko­ma­nech a kšef­to­vá­ní s práš­ky. ČR 1977, kri­mi­nál­ní. Hrají ...

Autor:
NOVA - 04.08.20180

NOVA - 04.08.2018

Televizni pro­gram na 04.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVražda novi­ná­ře, kte­rý pra­co­val pro námoř­nic­tvo, je dal­ším pří­pa­dem, kte­rým se Gibbsův tým zabý­vá...

Autor: