Štítky: Arnold Schwarzenegger

expendables_2_the_last_supper-wide0

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad - nejmlad­ší­ho čle­na z týmu lebek.

Autor:
0

Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film

V 80. letech šlo do kin mno­ho slav­ných fil­mů, ze kte­rých fil­mo­vé spo­leč­nos­ti v desá­tých letech 21. sto­le­tí těží. Jedním ze slav­ných fil­mů éry akč­ních fil­mů je Predátor, kte­rý po Vetřelci je dru­hým slav­ným mimo­zemš­ťa­nem. Pro reži­sé­ra Johna McTiernana to byl prv­ní vel­ko­film, kte­rý ho pro­sla­vil. Děkuje ale tomu, že Arnold Schwarzenegger byl hlav­ní nepo­ra­zi­tel­nou posta­vou a že jeho spo­leč­ní­ci v bitvě mu byli srov­na­tel­né hory sva­lů a masa. Jako je Carl Weathers (pro­tiv­ník Rockyho), Jesse Ventura a dal­ší, kte­ří jsou správ­ní part­ne­ři pro...

Autor:
IMG_20171004_1118090

Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání

V živo­tě jsou sil­né oka­mži­ky. Veskrze jsme u nich směš­ní sami sobě nebo dru­hým. Například, když napo­sle­dy zírá­te na stro­meč­ko­vý vzor na par­ke­tách v domě, ze kte­ré­ho se prá­vě stě­hu­je­te. A už nikdy se tam nevrá­tí­te. Když se popr­vé nastě­hu­je­te do sklep­ní­ho bytu v rám­ci stu­dent­ské­ho živo­ta. Vůně para­fí­no­vé­ho zába­lu, když si prv­ně dopře­je­te láz­ně. Možná se to už nikdy nezo­pa­ku­je. Je to tak miho­ta­vé, že jen těž­ko zachy­ti­tel­né.

Autor:
vlcsnap-2016-04-18-08h54m15s2790

Terminator - smazané scény

Když vče­ra dáva­li Terminatora, tak jsem si hned vyhle­dal, o co všech­no nás kina a tele­vi­ze ochu­di­la. Smazané scé­ny z toho­to fil­mu jsem našel na inter­ne­tu, tak se na ně v kli­du podí­vej­te. Čeká vás něko­lik spo­i­le­rů, kte­ré před­ur­čo­va­li dal­ší vývoj budouc­nos­ti. 

Autor:
Terminator0800

Terminátor na Blu-ray

Na domá­cí tele­vi­ze (DVD a Blu-ray) při­šel nej­no­věj­ší Terminátor. Sluší se ale při­po­me­nout, že si k němu musí­te při­kou­pit i prv­ní­ho Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úpl­ně jinak a těž­ko se k nám dostá­va­ly závad­né ame­ric­ké fil­my.

Autor:
T5_a0

Teminator: Genisys - 50 %

Není to sice nic nové­ho, ale budouc­nost lid­stva je hod­ně špat­ná. Svět ovlá­da­jí stro­je a velí jim počí­ta­čo­vý sys­tém Skynet. Lidé se však se svým údě­lem nespo­ko­jí a nadě­ji vklá­da­jí ve své­ho vůd­ce Johna Connora. Ten se roz­hod­ne poslat pomo­cí stro­je času do minu­los­ti mla­dé­ho Kyle Reese, jehož úko­lem je ochrá­nit Sarah Connorovou. Kyle je při­pra­ve­ný svůj úkol plnit na 100%, ale není při­pra­ve­ný na to, že Sarah se o sebe umí doce­la dob­ře posta­rat sama. Už totiž...

Autor:
Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE0

Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE

Producent David Ellison říká: “Toto je nej­vel­ko­le­pěj­ší Terminátor, kte­rý kdy vzni­kl. Akční scé­ny jsou v Genisys vět­ší než v jakém­ko­liv před­cho­zím Terminátorovi. Uvidíte vál­ku z budouc­nos­ti, jakou nikdo nikdy nebyl scho­pen nato­čit, a uvi­dí­te nové Terminátory, kte­ří, dou­fej­me, budou mít stej­ně sil­ný efekt, jako když jste popr­vé vidě­li T-1000 v roce 1991. Nasadili jsme lať­ku hod­ně vyso­ko a dosáh­li jsme jí.“ Pro pro­du­cent­ku Danu Goldberg je veli­kost toho­to fil­mu v pří­mé úmě­ře k úrov­ni talen­tu fil­mo­vé­ho štá­bu. Poznamenává: “Je to vel­ký, vel­ký film....

Autor:
Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ0

Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ

I když se někte­ré z postav fil­mu Terminator Genisys mohou obje­vit bez oble­če­ní, drti­vá vět­ši­na scén od her­ců vyža­do­va­la, aby byli navle­če­ni do oble­če­ní a výzbro­je dané éry i pod­le úče­lu, kte­rý určo­val scé­nář. Kostýmní výtvar­ni­ce Susan Matheson se nemoh­la dočkat, až se zhos­tí výzvy vel­ko­roz­počto­vé­ho sci-fi fil­mu: “Jedním z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích momen­tů bylo navr­ho­vá­ní kos­tý­mů pro finál­ní sou­boj ode­hrá­va­jí­cí se v budouc­nos­ti. Věděla jsem, že stvo­řím celý ten­to svět z niče­ho,” říká Matheson. “Důvodem, proč jsem se roz­hod­la stát kos­tým­ní...

Autor:
Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ0

Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ

Během týd­nů před začát­kem natá­če­ní sním­ku Terminator Genisys všich­ni her­ci zapo­ča­li inten­ziv­ní tré­nink, aby se na své role fyzic­ky při­pra­vi­li - vel­mi nároč­ný natá­če­cí plán zahr­no­val kaska­dér­ské kous­ky, sou­bo­je, inten­ziv­ní scé­ny v závě­su na lan­kách a… zbra­ně. Emilia Clarke vtip­ku­je: “Jo, kaž­dý den jsem měla tré­nink se zbra­ně­mi, se spous­tou zbra­ní a pak s dal­ší­mi zbra­ně­mi a s dal­ší­mi zbra­ně­mi. Nevěděla jsem o nich před natá­če­ním nic. A teď o nich vím hod­ně! V minu­los­ti jsem již něja­ké kaska­dér­ské výstu­py děla­la. Takže mi vysvět­li­li,...

Autor:
Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI0

Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI

Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není rema­ke, není to restart ani pokra­čo­vá­ní - je to vlast­ně nové poje­tí zalo­že­né na Cameronově zdro­jo­vém mate­ri­á­lu. Diváci vůbec nemu­sí znát před­cho­zí fil­my, ten­to pří­běh je na nich nezá­vis­lý. Ale na fanouš­ky, kte­ří vidě­li prv­ní dva fil­my, tu čeka­jí mno­há vel­ká pře­kva­pe­ní. Díky ces­to­vá­ní v čase se vydá­me na roz­bí­ha­jí­cí se časo­vé ose do zce­la nových smě­rů.” Co se týče herec­ké­ho obsa­ze­ní, prv­ní na sezna­mu byla titul­ní posta­va. K živo­tu ji...

Autor:
Teminátor:Genisys – první dojem0

Teminátor:Genisys – první dojem

Taťka Terminátor jako ochrán­ce mla­dič­ké Sarah Connorové se musí otá­čet v novém fil­mu, kde se to hemží robo­ty v růz­né fázi vývo­je. To sta­rý dob­rý Terminátor se drží své osvěd­če­né kom­bi­na­ce síly, kou­mác­ké­ho rozu­mu, obě­ta­vos­ti a neo­do­la­tel­né­ho úsmě­vu. Pro Arnolda Schwarzeneggera je tahle role šitá na tělo. Jeho poma­lá chůze vzbu­zu­je napě­tí, rame­na­tá silu­e­ta budí respekt a parád­ní je i jeho ztuh­lý obli­čej, kte­rý roz­zá­ří jen úsměv nebo obna­že­ná kovo­vá kost­ra leb­ky. Kromě Arnolda je ve fil­mu množ­ství akč­ních scén...

Autor:
Arnold Schwarzenegger0

Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. čer­ven­ce 1947, Thal poblíž Štýrského Hradce, Rakousko) je rakousko-americký spor­to­vec, herec a repub­li­kán­ský poli­tik. V letech 2003–2011 zastá­val úřad guver­né­ra Kalifornie. Je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších kul­tu­ris­tů his­to­rie. Vyhrál nespo­čet sou­tě­ží v kul­tu­ris­ti­ce a silo­vém troj­bo­ji – nej­cen­něj­ší jsou jeho vítěz­ství Mr. Olympia (7krát) a Mr. Universe (5krát).

Autor:
Postr10

Expendables: Postradatelní 3 - 55 %

Tým slo­že­ný z elit­ních žol­dá­ků je opět v plné prá­ci. Nejprve se vydá­va­jí osvo­bo­dit býva­lé­ho par­ťá­ka Surgeona, kte­rý je na ces­tě do věze­ní, což se jim také poda­ří. Po odve­de­ní této prá­ce má ale jejich šéf Barney pocit, že už pat­ří do staré­ho žele­za, že už toho udě­la­li dost, a tak celý tým roz­pus­tí. Členové týmu, Christmas, Jensen, Caesar a Road, tím nejsou vůbec nad­še­ni a se svým novým živo­tem si vůbec neví rady. Mezitím se na Barneyho obra­cí Drummer s novou nabíd­kou...

Autor:
Konecna1

Konečná (Last Stand) - 55 %

Jen málo sta­či­lo a uprch­lý mafi­án­ský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agen­tům FBI zmi­zel v Mexiku. To by však nesměl nara­zit na postar­ší­ho a robust­ní­ho šeri­fa, kte­rý s kli­dem a neú­stup­nos­tí pře­ka­zí plá­ny zběhlé­ho zlo­čin­ce a jeho kum­pá­nů. Ten šerif se jme­nu­je Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) a chce pro obča­ny své­ho měs­teč­ka jen to nej­lep­ší. Tu pora­dí slo­vem, onde se před­ve­de per­fekt­ní střel­bou a pro nepo­čet­nou par­tu poli­cis­tů je vzo­rem i sta­rost­li­vým tať­kou. Městečko Sommerton Junction je doce­la klid­né mís­to neda­le­ko mexic­kých hra­nic a pode­zře­lé...

Autor:
Term0

Terminator - recenze

Psal se rok 1984. Krotitele duchu začí­na­li chrá­nit New York, Filadelfský expe­ri­ment zapří­či­nil roz­škle­be­nou trh­li­nu v časo­prosto­ru, posád­ka lodi Enterprise se vyda­la pát­rat po ztra­ce­ném panu Spockovi a mezi­ná­rod­ní tým galak­tic­kých hrdi­nů vystar­to­val na svou dru­hou vesmír­nou odys­seu. Zkrátka a dob­ře nedě­lo se nic, kvů­li čemu by se poklid­ný občan měl nějak zvlášť zne­po­ko­jo­vat. Až setmě­lá oblo­ha vylou­di­la efekt­ní sou elek­tric­kých výbo­jů, stro­je na malý oka­mžik oži­ly a z osl­ni­vé bílé kou­le se vypo­tá­cel urost­lý chas­ník, kte­rý by v Počasíčku na Nové...

Autor: