Kritiky.cz >

Gaudí a jeho stavby

Antoni Gaudí i Cornet už jako chla­pec vyni­kal v geo­me­t­rii, a záro­veň byl veli­ce zau­jat pří­ro­dou. Tyto vlast­nos­ti archi­tek­ta se výraz­ně pro­je­vu­jí v jeho celé Gaudího tvor­bě. Oblíbeným prv­kem v jeho archi­tek­to­nic­ké tvor­bě jsou...Read more »

Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu

V prů­bě­hu 17. sto­le­tí zača­la čis­tá jed­no­du­chost rene­sanč­ní­ho slo­hu ustu­po­vat zdob­něj­ším barok­ním a roko­ko­vým for­mám. Zatímco 19. sto­le­tí bylo svěd­kem oži­ve­ní kla­si­cis­mu a goti­ky, na jeho sklon­ku a ve 20. sto­le­tí při­stou­pi­li archi­tek­ti s pomo­cí nej­růz­něj­ších nových...Read more »

Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

Zapuštěný bazén, kte­rý se nachá­zí na vaší zahra­dě, je zejmé­na v tep­lých let­ních dnech ide­ál­ním mís­tem, kde trá­vit svůj vol­ný čas a rela­xo­vat. Všichni to zná­me, jak je veli­ce pří­jem­né, když...Read more »

Neuschwanstein jako moderní stavba

Neuschwanstein se nachá­zí v Bavorsku, v pře­krás­né hor­na­té kra­ji­ně a nabí­zí pře­krás­ný pohled jako z pohád­ky, z dob stře­do­vě­ku. Tento zámek však pochá­zí z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a měl slou­žit jako luxus­ní úto­čiš­tě pro cit­li­vé­ho a křeh­ké­ho...Read more »

Pozvěte si architekta

Pokud si chce­te nechat posta­vit dům pod­le svých před­stav, a nechce­te dům na klíč, stej­ný, jaký je k vidě­ní na kaž­dém rohu, může­te oslo­vit někte­ré­ho z archi­tek­tů. -        výbě­ru archi­tek­ta věnuj­te dosta­teč­ný...Read more »

Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ

Kuchyně je srd­cem kaž­dé­ho domu, to je jis­té. Takže pokud si zaři­zu­je­te novou domác­nost ane­bo rekon­stru­u­je­te sta­rý dům či byt, tak měj­te na pamě­ti, že prá­vě na kuchy­ni bys­te si...Read more »

Dům v souladu s přírodou

Opido celu­la je dům, jenž při­po­mí­ná buň­ku. Jednoduše vypa­dá a jed­no­du­še zdra­vě dýchá. Celý dům je posta­ven ze zdra­vých mate­ri­á­lů, záro­veň vydá­vá tep­lo a je zce­la pro­po­jen s okol­ní ven­kov­ní pří­ro­dou. Cílem...Read more »
Stránka načtena za 1,43744 s | počet dotazů: 163 | paměť: 27614 KB. | 05.03.2021 - 23:42:01