Štítky: Anna Louise Sargeant

0

Poručík Backstrom

Televizní kri­mi tvor­ba nás obda­ři­la už mno­ha aso­ci­á­ly, jejichž mozek je doko­na­le uspů­so­ben na řeše­ní zlo­či­nů, ale jinak jsou prak­tic­ky nepo­u­ži­tel­ní. Poručík Everett Backstrom je alko­ho­lik se stra­vo­vá­ním Homera Simpsona, kte­rý neu­dě­lá ani krok bez dout­ní­ku, pla­cat­ky a sar­kas­mu. Je to ale vyni­ka­jí­cí vyšet­řo­va­tel s neo­myl­ným instink­tem a také výbor­ný psy­cho­log snad­no pro­ni­ka­jí­cí do moti­vů a jed­ná­ní pode­zře­lých, což obvykle začí­ná frá­zí: „Jsem ty, naru­še­ný jedi­nec, co bych na tvém mís­tě dělal?“ Bohužel se zají­ma­vý kon­cept zasta­vu­je někde na...

Autor:
Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%0

Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%

Padesát odstí­nů šedi asi není tře­ba sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Knižní tri­lo­gie se sta­la feno­mé­nem a jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších best­selle­rů posled­ních let a nemen­ší ohlas nyní budí i fil­mo­vá adap­ta­ce její­ho prv­ní­ho dílu, kte­rá měla už dáv­no před pre­mi­é­rou zajiš­tě­no, že vzhle­dem ke své­mu roz­počtu 40 mili­o­nů dola­rů si s pře­hle­dem vydě­lá nejen na sebe, ale i na násle­du­jí­cí dvě pokra­čo­vá­ní, kte­rým se jisto­jis­tě v budouc­nu nevy­hne­me.

Autor:
Padeset0

Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu

Pro Taylor-Johnson byla har­mo­nie fil­mu a fil­mo­vé hud­by pro Padesát odstí­nů šedi stej­ně důle­ži­tá jako samot­ný vzhled fil­mu. Říká: „Není to něco, co do fil­mu na kon­ci jen tak vlo­žím. Výběr pís­ní je stej­ně důle­ži­tý jako všech­ny scé­ny a to, jak jsou emo­ci­o­nál­ně zahrá­ny. Je to jako v oprav­do­vém živo­tě: Sedíte, pije­te čaj a coko­liv, co zrov­na hra­je v rádiu, vás může pře­nést na jiné mís­to. Hudba je pro mě a pro ten­to film ele­men­tár­ně důle­ži­tá. Je to vel­ká věc, vybrat...

Autor:
Padeset0

Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji

Jedna z nej­ví­ce oče­ká­va­ných věcí ve fil­mu je ‚čer­ve­ný pokoj‘, kde Christian prak­ti­ku­je své nej­ex­trém­něj­ší sexu­ál­ní tou­hy. Předtím, než Ana popr­vé pře­jde jeho práh, o tom poko­ji jenom čet­la nebo sly­še­la. I přes­to, že má tuše­ní, jak tako­vý pokoj vypa­dá, nic ji nemů­že při­pra­vit na tenhle svět alter­na­tiv­ních chtí­čů. Ten pokoj před­sta­vu­je Christianovu tem­něj­ší strán­ku, tu, o kte­ré Ana musí zjis­tit, jest­li ji při­jme. Fanoušci nejsou zvě­da­ví jenom na to, jak čer­ve­ný pokoj vypa­dá, nebo jak půso­bí, ale i na...

Autor:
Padeset0

Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno

Taylor-Johnson vědě­la, že nato­če­ní kni­hy „Padesát odstí­nů šedi“ pro ni bude vel­kou výzvou. „Musím při­znat, že jsem do toho sko­či­la rov­ný­ma noha­ma. Pomyslela jsem si: ‚Super. Přečetla jsem si tu kni­hu. Cítím, že je na tom pří­bě­hu něco vel­mi jedi­neč­né­ho, čemu rozu­mím.‘ Najednou jsem se ocit­la v roz­je­tém vla­ku a ta zod­po­věd­nost se zdá­la obrov­ská. Chtěla jsem se zavdě­čit fanouškům, aby pocí­ti­li, že jim dávám to, co jim dala kni­ha.“ „Ten film mě vzal na neo­če­ká­va­nou výpra­vu,“...

Autor:
Padeset0

Hledání Christiana a Any: Obsazování

Každý, kdo se podí­lel na fil­mu Padesát odstí­nů šedi o těch nove­lách urči­tě sly­šel – někte­ří z nich byli zarpu­ti­lí fanouš­ci už dáv­no před­tím, než se dozvě­dě­li, že budou hrát roli v pro­ce­su pře­ne­se­ní kniž­ní­ho pří­bě­hu na fil­mo­vé plát­no. Vedoucí cas­tingu FRANCINE MAISLEROVÁ a její tým vybí­ra­li her­ce v New Yorku, v Los Angeles a v Londýně, kde se o roli Christiana Greye uchá­zel i Jamie Dornan. Irský umě­lec zná­mý cenou BAFTA za tele­viz­ní seri­ál The Fall a svou pra­cí na Once Upon a Time nahrál svůj...

Autor:
Padeset0

Historie novely: Padesát odstínů začíná

To, co zača­lo šuš­kan­dou v létě 2011, se brzy sta­lo feno­mé­nem, kte­rý zásad­ně zasá­hl sou­čas­nou lite­ra­tu­ru. Rozhovory lidí zača­ly stá­le čas­tě­ji zahr­no­vat vari­a­ce na tu samou otáz­ku: „Už jsi to četl…?“ V pop kul­tu­ře se brzy zved­la bou­ře vzru­še­ní, zvě­da­vos­ti a dosa­ži­tel­nos­ti. Kniha od E L James „Padesát odstí­nů šedi“ byla nej­pr­ve dostup­ná jako e-kniha s výtis­kem na objed­ná­ní a umož­ňo­va­la zvě­da­vým čte­ná­řům pro­bá­dat ero­tic­kou love sto­ry kdy­ko­liv a kde­ko­liv se jim zachtě­lo. Na prv­ní pohled to vypa­dá, že „Padesát odstí­nů...

Autor:
Padeset0

Padesát odstínů šedi

Tu a tam se zne­na­dá­ní obje­ví dílo, kte­ré lidi zasáh­ne jako blesk, svou oblí­be­nos­tí pře­kle­ne růz­né kul­tu­ry a sta­ne se vše­o­bec­ně slav­ným už jen díky své­mu jmé­nu. Takovým feno­mé­nem je i Padesát odstí­nů šedi. Od té doby, kdy autor­ka E. L. JAMES před pěti lety sama skrom­ně pub­li­ko­va­la prv­ní epi­zo­dy své­ho pří­bě­hu na inter­ne­tu, se tri­lo­gie „Padesát odstí­nů” sta­la jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších kniž­ních sérií s více než 100 mili­o­ny výtis­ků v 51 jazy­cích pro­dá­va­ných po celém svě­tě. Tři slo­va toho­to názvu dnes...

Autor: