Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů...Read more »

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de...Read more »

Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka

Proč jste se roz­ho­dl prá­vě pro Hurvínka a jak těž­ké pro vás bylo vytvo­řit nový pří­běh, tak, aby ctil legen­du a záro­veň byl moder­ní? Mám rád situ­ač­ní a rodin­né kome­die a milu­ji ani­mo­va­né...Read more »

Balerína - 85 %

Malá Felicia vyras­tá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo...Read more »

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vzni­kal více než sedm let. Nyní se prá­ce chý­lí ke kon­ci a pří­běh legen­dár­ních posta­vi­ček dostal zce­la novou, moder­ní podo­bu. Snímek vzni­kal pod vede­ním pro­du­cen­ta...Read more »

Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%

Producent Chris Meledandri, v jehož hla­vě se zro­di­li geni­ál­ní Mimoni, a reži­sér Garth Jennings se sho­du­jí, že tenhle pří­běh vzni­kl i díky jejich posed­los­ti hud­bou. Film je napě­cho­va­ný muzi­kou, zazní v něm přes...Read more »

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi...Read more »

Hledá se Dory - 80%

„Hledá se Dory.“ „Počkat, kdo?“ „Dory!“ „Tak jo, my vám ji pomů­že­me najít.“ „Tak jo, a koho vlast­ně hle­dá­me?“.  Tak by se dal zjed­no­du­še­ně popsat dlou­ho oče­ká­va­ný ani­mák Hledá se...Read more »

Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

FERGAL REILLY (režie) je reži­sé­rem spo­leč­nos­ti Rovio Animation a sní­mek Angry Birds ve fil­mu je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. Narodil se v Irsku a stu­do­val výtvar­nou komu­ni­ka­ci na Dun Laoghaire College of Art...Read more »

Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU

Vítejte na Ptačím ost­ro­vě, kde vedou nelé­ta­ví ptá­ci více­mé­ně spo­ko­je­ný život. Ať už zrov­na tou­ží­te po náku­pu čer­s­tvých čer­vů nebo si chce­te nechat nabar­vit peří v saló­nu krá­sy, najde­te tu všech­no,...Read more »

Angry Birds ve filmu - POSTAVY

            Ruďák je vel­mi rozzlo­be­ný pták. Žije na Ptačím ost­ro­vě, kte­rý je obyd­le­ný těmi nej­na­iv­něj­ší­mi a nej­šťast­něj­ší­mi bytost­mi na svě­tě – tak­že není tře­ba vysvět­lo­vat, že sem Ruďák jak­si neza­pa­dá....Read more »

Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu

OBSAH              Animovaná kome­die Angry Birds ve fil­mu nás zave­de na ost­rov, kde žijí nelé­ta­ví, ale jinak veli­ce šťast­ní ptá­ci. Až na pár výji­mek. Ruďák, věč­ně vztek­lý ope­ře­nec, nepo­sed­ný...Read more »

Kluk ve světě příšer - 55 %

Když deví­ti­le­té­ho Kyuta oslo­ví na uli­ci Tokia zaha­le­ná posta­va s med­vě­dí hla­vou, netu­ší, že prá­vě potkal své­ho budou­cí­ho uči­te­le. Je to samot­ný mis­tr Kumatecu, kte­rý hle­dá učed­ní­ka a taky tro­chu náhrad­ní­ho...Read more »

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

Bývaly doby, kdy prak­tic­ky kaž­dý nový film ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar byl tre­fou do čer­né­ho a doko­na­le vybrou­še­ným skvos­tem, kte­rý oslo­vo­val divá­ky všech věko­vých sku­pin a bavil i dojí­mal jak děti, tak jejich...Read more »

V hlavě - O tvůrcích

PETE DOCTER (režie, námět, scé­nář) je osca­ro­vým reži­sé­rem sním­ků Příšerky s.r.o. a Vzhůru do oblak, a tvůr­čím vice­pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti Pixar Animation Studios. Docter, kte­rý do spo­leč­nos­ti Pixar nastou­pil v roce 1990 jako...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

OBSAH Období dospí­vá­ní může být veli­ce kom­pli­ko­va­né. A pro jede­nác­ti­le­tou Riley, kte­rá se musí se svou rodi­nou pře­stě­ho­vat z ame­ric­ké­ho Středozápadu do San Francisca, kde její tatí­nek dostal novou prá­ci, to...Read more »

Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%

Předem jsem se ani­má­ku Mimoni tro­chu bál, a to opráv­ně­ně. Ve dvo­ji­ci fil­mů Já, padouch totiž dotyč­ní žlu­tí pomoc­níč­ci titul­ní­ho anti­hr­di­ny dopo­sud plni­li výhrad­ně funk­ci tako­vých legrač­ních při­cmr­dá­va­čů a slou­ži­li k tomu,...Read more »

Hurá na fotbal - O filmu

„Našim zámě­rem bylo vytvo­řit jedi­neč­ný a ori­gi­nál­ní svět. Podle mého skrom­né­ho názo­ru si mys­lím, že jsme uspě­li, pro­to­že jsem zatím nevi­děl žád­ný podob­ný film.“ - Juana José Campanella - Toto...Read more »

Ovečka Shaun ve filmu - 95 %

Tak co nás čeká ve Ovečce Shaun ve fil­mu? Ano správ­ně, odpo­vě­dě­li jste dob­ře. Ovečka Shaun a její kama­rá­di z far­my, malič­ký Timmy, jejich hlí­da­cí pes Bitzer a jejich věr­ný ochrán­ce vás...Read more »

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je...Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

Je jisto­jis­té, že všich­ni výše posta­ve­ní špi­ó­ni Severáku změ­ní názor na meto­dy tuč­ňá­ků. A je ješ­tě logič­těj­ší, že výsled­ky jejich spo­leč­né prá­ce v boji pro­ti Davovi, pove­dou k vel­mi úsměv­ným a někdy až...Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

Tučňáci si jsou vždy jis­tí svý­mi schop­nost­mi vypo­řá­dat se s Davovými zákeř­ný­mi plá­ny, ale sku­pi­na taj­ných agen­tů, zná­mých jako Severák, kte­rá pomá­há zví­řa­tům v nou­zi, se nedo­mní­vá, že tuč­ňá­ci mohou ten­to...Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

Útok na Fort Knox kvů­li chut­né­mu pamlsku není nic ve srov­ná­ní s pro­blémy, kte­rým tuč­ňá­ci musí čelit, když nara­zí na Dr. Octavia Brinea. Tento pro­slu­lý gene­tik, milov­ník sýrů (ale­spoň to...Read more »

Tučňáci z Madagaskaru

Super špi­o­náž­ní týmy se nero­dí… ony se líh­nou. Objevte tajem­ství nej­lep­ších a nej­vtip­něj­ších super­taj­ných agen­tů svě­ta: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nej­lep­ší z nej­lep­ších spo­jí své síly s taj­nou orga­ni­za­cí Severák, v čele...Read more »

Škatuláci - 50 %

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to,...Read more »
Stránka načtena za 1,69369 s | počet dotazů: 184 | paměť: 28657 KB. | 19.01.2021 - 10:09:00