Štítky: Animovaný film

Hurvínek a Drak0

Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka

Proč jste se roz­ho­dl prá­vě pro Hurvínka a jak těž­ké pro vás bylo vytvo­řit nový pří­běh, tak, aby ctil legen­du a záro­veň byl moder­ní? Mám rád situ­ač­ní a rodin­né kome­die a milu­ji ani­mo­va­né fil­my. Dlouho jsem hle­dal něja­ký motiv, kte­rý by mne nadchnul a moti­vo­val k tomu, abych se do něče­ho tak nároč­né­ho pus­til. Až mi...

Autor:
ballerina-poster-italiano-in-esclusiva-movieforkids-wpcf_400x2250

Balerína - 85 %

Malá Felicia vyras­tá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo siro­tin­ca. Podarí sa im dostať až do Paríža, veľ­ké­ho mes­ta plné­ho sve­tiel, v kto­rom prá­ve vyras­tá Eiffelova veža. Obaja kama­rá­ti dosta­nú šan­cu...

Autor:
Hurvinek - escape1

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vzni­kal více než sedm let. Nyní se prá­ce chý­lí ke kon­ci a pří­běh legen­dár­ních posta­vi­ček dostal zce­la novou, moder­ní podo­bu. Snímek vzni­kal pod vede­ním pro­du­cen­ta a hlav­ní­ho reži­sé­ra Martina Kotíka a pra­co­val na něm tým špič­ko­vých sce­náris­tů, výtvar­ní­ků a ani­má­to­rů z růz­ných evrop­ských zemí. Autorem pří­bě­hu a čle­nem režij­ní­ho týmu je...

Autor:
0

Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%

Producent Chris Meledandri, v jehož hla­vě se zro­di­li geni­ál­ní Mimoni, a reži­sér Garth Jennings se sho­du­jí, že tenhle pří­běh vzni­kl i díky jejich posed­los­ti hud­bou. Film je napě­cho­va­ný muzi­kou, zazní v něm přes šede­sát hitů, včet­ně těch, kte­ré prá­vě teď oku­pu­jí před­ní mís­ta hit­pa­rád. Podnikavý koa­lí chla­pík jmé­nem Buster Moon má posled­ní šan­ci zachrá­nit...

Autor:
Lichožrouti0

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi – ale pozor, jen těmi lichý­mi. Sudé nechá­va­jí lidem, aby se s nimi spra­ved­li­vě děli­li. Jinými slo­vy, film (a kni­ha) jsou o tom, na...

Autor:
hleda-se-dory-800x4500

Hledá se Dory - 80%

„Hledá se Dory.“ „Počkat, kdo?“ „Dory!“ „Tak jo, my vám ji pomů­že­me najít.“ „Tak jo, a koho vlast­ně hle­dá­me?“.  Tak by se dal zjed­no­du­še­ně popsat dlou­ho oče­ká­va­ný ani­mák Hledá se Dory, kte­rý vznik­nul díky spo­lu­prá­ci Disney a Pixaru, pod vede­ním reži­sé­ra Andrewa Stantona. Tvůrci měli o něco leh­čí prá­ci, pro­to­že za dobu, kte­rá...

Autor:
Angry0

Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

FERGAL REILLY (režie) je reži­sé­rem spo­leč­nos­ti Rovio Animation a sní­mek Angry Birds ve fil­mu je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. Narodil se v Irsku a stu­do­val výtvar­nou komu­ni­ka­ci na Dun Laoghaire College of Art and Design, kde si jeho talen­tu v deva­te­nác­ti letech všimli ani­má­to­ři spo­leč­nos­ti Disney Dave Brain a Dale Baer. Svou kari­é­ru zahá­jil jako ani­má­tor...

Autor:
Angry0

Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU

Vítejte na Ptačím ost­ro­vě, kde vedou nelé­ta­ví ptá­ci více­mé­ně spo­ko­je­ný život. Ať už zrov­na tou­ží­te po náku­pu čer­s­tvých čer­vů nebo si chce­te nechat nabar­vit peří v saló­nu krá­sy, najde­te tu všech­no, po čem by jaký­ko­liv pták mohl tou­žit. A smys­lem živo­ta míst­ních ptá­ků jsou vej­ce – pro­to­že děti jsou konec­kon­ců budouc­nost.             Ale i ta...

Autor:
Angry0

Angry Birds ve filmu - POSTAVY

            Ruďák je vel­mi rozzlo­be­ný pták. Žije na Ptačím ost­ro­vě, kte­rý je obyd­le­ný těmi nej­na­iv­něj­ší­mi a nej­šťast­něj­ší­mi bytost­mi na svě­tě – tak­že není tře­ba vysvět­lo­vat, že sem Ruďák jak­si neza­pa­dá. Bezstarostné a vese­lé pta­čí živo­ty sil­ně kon­tras­tu­jí s tím Ruďákovým: má pra­má­lo přá­tel, kvů­li své nekon­t­ro­lo­va­tel­ně výbuš­né pova­ze si není scho­pen udr­žet stá­lou...

Autor:
Angry0

Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu

OBSAH              Animovaná kome­die Angry Birds ve fil­mu nás zave­de na ost­rov, kde žijí nelé­ta­ví, ale jinak veli­ce šťast­ní ptá­ci. Až na pár výji­mek. Ruďák, věč­ně vztek­lý ope­ře­nec, nepo­sed­ný Žluťas a výbuš­ný Bombas tvo­ří v tro­pic­kém ráji par­tič­ku neob­lí­be­ných out­si­de­rů. Když však na ost­rov dora­zí záhad­ná zele­ná pra­sa­ta, musí tahle nesou­ro­dá sku­pin­ka...

Autor:
Kluk030

Kluk ve světě příšer - 55 %

Když deví­ti­le­té­ho Kyuta oslo­ví na uli­ci Tokia zaha­le­ná posta­va s med­vě­dí hla­vou, netu­ší, že prá­vě potkal své­ho budou­cí­ho uči­te­le. Je to samot­ný mis­tr Kumatecu, kte­rý hle­dá učed­ní­ka a taky tro­chu náhrad­ní­ho syna. Kumatecu by se svým cho­vá­ním a výchov­ný­mi meto­da­mi nepro­šel ani do základ­ní­ho kola sou­tě­že Učitel roku. Je to prch­li­vý hro­motluk, kte­rý...

Autor:
KFp030

Kung Fu Panda 3 - 60 %

Po letech se vra­cí do čes­kých kin film se zví­ře­cím hrdi­nou, zná­mým bojov­ní­kem kung fu, pan­dou Po. V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de mít snad ani co na...

Autor:
VHlave0

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

Bývaly doby, kdy prak­tic­ky kaž­dý nový film ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar byl tre­fou do čer­né­ho a doko­na­le vybrou­še­ným skvos­tem, kte­rý oslo­vo­val divá­ky všech věko­vých sku­pin a bavil i dojí­mal jak děti, tak jejich rodi­če. Poslední dobou to ale nějak vázlo – stu­dio odkou­pi­la v roce 2006 spo­leč­nost Disney a změ­ny ve vede­ní se o něko­lik let poz­dě­ji...

Autor:
V hlavě - O tvůrcích0

V hlavě - O tvůrcích

PETE DOCTER (režie, námět, scé­nář) je osca­ro­vým reži­sé­rem sním­ků Příšerky s.r.o. a Vzhůru do oblak, a tvůr­čím vice­pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti Pixar Animation Studios. Docter, kte­rý do spo­leč­nos­ti Pixar nastou­pil v roce 1990 jako její tře­tí ani­má­tor, spo­lu­pra­co­val s Johnem Lasseterem a Andrewem Stantonem na pří­bě­hu a posta­vách sním­ku Toy Story: Příběh hra­ček, prv­ním celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném sním­ku spo­leč­nos­ti...

Autor:
V hlavě - Obsah/O filmu0

V hlavě - Obsah/O filmu

OBSAH Období dospí­vá­ní může být veli­ce kom­pli­ko­va­né. A pro jede­nác­ti­le­tou Riley, kte­rá se musí se svou rodi­nou pře­stě­ho­vat z ame­ric­ké­ho Středozápadu do San Francisca, kde její tatí­nek dostal novou prá­ci, to pla­tí dvoj­ná­sob. Stejně jako nás všech­ny, i Riley ovliv­ňu­jí její emo­ce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním veli­tel­ství,...

Autor:
Mimoni (The Minions) – Recenze0

Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%

Předem jsem se ani­má­ku Mimoni tro­chu bál, a to opráv­ně­ně. Ve dvo­ji­ci fil­mů Já, padouch totiž dotyč­ní žlu­tí pomoc­níč­ci titul­ní­ho anti­hr­di­ny dopo­sud plni­li výhrad­ně funk­ci tako­vých legrač­ních při­cmr­dá­va­čů a slou­ži­li k tomu, že se obje­vi­li vždy, když film tro­chu vázl, udě­la­li něja­kou sran­dov­ní hova­di­nu a zase zmi­ze­li. Působili jako osvě­žu­jí­cí vzpru­ha a vděč­ný zdroj humo­ru....

Autor:
HuraNaFotbal0

Hurá na fotbal - O filmu

„Našim zámě­rem bylo vytvo­řit jedi­neč­ný a ori­gi­nál­ní svět. Podle mého skrom­né­ho názo­ru si mys­lím, že jsme uspě­li, pro­to­že jsem zatím nevi­děl žád­ný podob­ný film.“   - Juana José Campanella - Toto dob­ro­druž­ství zača­lo před více než sed­mi lety, když jsem podru­hé nara­zil na krát­ký pří­běh „Memoirs of a Right Wing“, napsa­ný skvě­lým...

Autor:
PM40

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je do znač­né míry inspi­ro­va­ná kelt­skou myto­lo­gií. Podobně na tom byl i před­cho­zí ani­mo­va­ný film reži­sé­ra Tomma Moorea, na cenu Akademie též nomi­no­va­ný...

Autor:
Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE0

Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

Je jisto­jis­té, že všich­ni výše posta­ve­ní špi­ó­ni Severáku změ­ní názor na meto­dy tuč­ňá­ků. A je ješ­tě logič­těj­ší, že výsled­ky jejich spo­leč­né prá­ce v boji pro­ti Davovi, pove­dou k vel­mi úsměv­ným a někdy až dojem­ným oka­mži­kům. Kromě toho Eric Darnell říká: „Tučňáci jako tým i jako jed­not­liv­ci nabí­ze­jí něco pro kaž­dé­ho. Diváci mohou najít mno­ho způ­sobů,...

Autor:
tuck0

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

Tučňáci si jsou vždy jis­tí svý­mi schop­nost­mi vypo­řá­dat se s Davovými zákeř­ný­mi plá­ny, ale sku­pi­na taj­ných agen­tů, zná­mých jako Severák, kte­rá pomá­há zví­řa­tům v nou­zi, se nedo­mní­vá, že tuč­ňá­ci mohou ten­to úkol zvlád­nout. Ve sku­teč­nos­ti čle­no­vé Severáku děla­jí vše, co je v jejich silách, aby pře­vza­li vele­ní mise a Dava zasta­vi­li. To vše k vel­ké...

Autor:
tuck0

Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

Útok na Fort Knox kvů­li chut­né­mu pamlsku není nic ve srov­ná­ní s pro­blémy, kte­rým tuč­ňá­ci musí čelit, když nara­zí na Dr. Octavia Brinea. Tento pro­slu­lý gene­tik, milov­ník sýrů (ale­spoň to má spo­leč­né s tuč­ňá­ky) a spon­zor veřej­no­práv­ní radi­o­vé sta­ni­ce, jehož kon­če­ti­ny se krou­tí do nemož­ných úhlů, je ve sku­teč­nos­ti cho­bot­ni­ce jmé­nem Dave. A Dave...

Autor:
tuck0

Tučňáci z Madagaskaru

Super špi­o­náž­ní týmy se nero­dí… ony se líh­nou. Objevte tajem­ství nej­lep­ších a nej­vtip­něj­ších super­taj­ných agen­tů svě­ta: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nej­lep­ší z nej­lep­ších spo­jí své síly s taj­nou orga­ni­za­cí Severák, v čele s hez­kým a urost­lým Agentem Confidentielem (moh­li bychom uvést jeho pra­vé jmé­no, ale… chá­pe­te). Společně musí zasta­vit zákeř­né­ho Dr. Octavia Brinea, kte­rý hro­zí...

Autor:
Skat20

Škatuláci - 50 %

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to, že pod­ze­mí toho­to měs­teč­ka osídlu­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají za své oša­ce­ní pou­ze kra­bi­ce.

Autor:
Letadla0

Letadla - 50 %

Komu se ale­spoň tro­chu líbi­la užva­ně­ná auta a výtvar­né nápa­dy ve fil­mech Auta, ten by si neměl nechat ujít pří­běh o malém, ale sna­ži­vém práš­ko­va­cím leta­dle, kte­ré má snad­no zapa­ma­to­va­tel­né jmé­no Prášek Skočdopole. Jeho prá­ce, práš­ko­vá­ní polí kolem zapa­dá­ko­va se jmé­nem Vrtulákov, ho sice baví, ale ješ­tě více by ho bavi­lo létat...

Autor: