Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

Hlavní cena fes­ti­va­lu Grand Prix byla letos vůbec popr­vé v his­to­rii fes­ti­va­lu udě­le­na stu­dent­ské­mu fil­mu.  Agnes Patron, autor­ka oce­ně­né­ho sním­ku „Vdova Caillou“, divá­ky vir­tu­ál­ně pozdra­vi­la během zakon­čo­va­cí­ho cere­mo­ni­á­lu. „Je to...Read more »

Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

Díky Anifestu jsem se podí­val na fil­my, kte­ré neby­ly vůbec v čes­ku vidě­né. V sobot­ním pro­gra­mu v par­ku zám­ku v Duchcově byla pro­jek­ce fil­mu od brit­ské­ho tvůr­ce Willa Vintona, kte­rý je čle­nem poro­ty. Read more »

Anifes - první fotky z festivalu Animovaných filmů

První fot­ky z fes­ti­va­lu Animovaných fil­mů.Read more »

Loutka v britské animaci 1908 – 2001

Další pozo­ru­hod­ný ani­mač­ní pře­hled je “lout­ka v brit­ské ani­ma­ci od roku 1908 do roku 2001“.Read more »

Sobota v Anifestu

Bohužel jenom o víken­du mám čas zajít na Anifest, a tak bohu­žel nemůžu psát člá­nek o celém prů­bě­hu. První den tedy, kte­rý jsem se zúčast­nil za Anifest je sobo­ta, kde jsem se...Read more »

Magie filmové loutky na 11. AniFestu

Letošní jede­nác­tý roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů AniFest, kte­rý pro­běh­ne od 26.4. do 1.5. v Teplicích a v Duchově, se pone­se v duchu mot­ta „Magie fil­mo­vé lout­ky“. U pří­le­ži­tos­ti 100 let od naro­ze­ní reži­sé­ra, výtvar­ní­ka a lout­ko­vé­ho...Read more »

Na 11.AniFestu budou soutěžit oskaroví kandidáti

Na oska­ro­vé kan­di­dá­ty z kate­go­rie krát­kých i celo­ve­čer­ních ani­mo­va­ných fil­mů  se mohou těšit návštěv­ní­ci letoš­ní­ho, již jede­nác­té­ho, roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů AniFest, kte­rý se bude konat od 26.dubna do 1.května...Read more »

Výstava „Filmový básník Jiří Trnka“ ukáže dosud nevystavované poklady z Trnkova díla

Unikátní výsta­va mapu­jí­cí fil­mo­vou tvor­bu mága čes­ké lout­ky Jiřího Trnky ote­vře své brá­ny již 19.4.2012 v Jízdárně Regionálního muzea Teplice. Kolekce, kte­rou při­pra­vil fes­ti­val AniFest spo­leč­ně s rodi­nou Jiřího Trnky pro­běh­ne...Read more »

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov

Francouzský reži­sér Michel Ocelot, ame­ric­ký oska­ro­vý tvůr­ce Will Vinton, zástup­ce ame­ric­ké­ho stu­dia Laika Mark Shapiro nebo čes­ký výtvar­ník a reži­sér Michal Žabka – ti všich­ni se set­ka­jí v Teplicích na letoš­ním...Read more »
Stránka načtena za 1,50727 s | počet dotazů: 192 | paměť: 33717 KB. | 30.06.2022 - 13:04:19