Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo

A co přes­ně naše DLC Montana nabíd­ne řidi­čům kami­o­nů? Tohle je jen pár věcí, kte­ré si pod­le nás zami­lu­je­te: Dodávejte do 15 měst a z 15 měst a objev­te 17 osad Objevte...Read more »

American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o aktu­a­li­za­ci 1.45, kte­rá byla nyní vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je poměr­ně dost změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny...Read more »

American Truck Simulator: Lode King & Prestige Trailers Pack DLC

O tom­to poten­ci­ál­ním pro­jek­tu se již del­ší dobu obje­vo­va­lo mno­ho teo­rií a dnes se může­me oprav­du s rados­tí podě­lit o skvě­lou zprá­vu s naším ##BestCommunityEver. Nyní může­me ofi­ci­ál­ně ozná­mit, že jsme se spo­ji­li...Read more »

American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

S rados­tí se s vámi dělí­me o aktu­a­li­za­ci 1.44, kte­rá byla vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce je plná nových funk­cí a změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst. Rádi...Read more »

American Truck Simulator - Montana - Lesnictví

S kaž­dým novým roz­ší­ře­ním mapy se blí­ží­me k rea­li­za­ci kom­plet­ních výrob­ních řetěz­ců v eko­no­mi­ce hry. Sice ješ­tě nejsme úpl­ně u cíle, ale důle­ži­té kous­ky do sebe kou­sek po kous­ku zapa­da­jí. V nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana...Read more »

American Truck Simulator- Texas - Coastline Cities

V tuto chví­li je již tra­di­cí, že člá­nek na blo­gu týka­jí­cí se Texas DLC začí­ná­me něčím vel­kým. Věděli jste, že dél­ka pobře­ží, kte­ré ohra­ni­ču­je pobřež­ní geo­gra­fii Mexického záli­vu, je...Read more »

American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve...Read more »

American Truck Simulator - California Rework - Eureka

Možná zná­te slo­vo eure­ka, kte­ré se noto­ric­ky pou­ží­vá pro vyjá­d­ře­ní poci­tu, když při­jde­te s novým vyná­le­zem nebo tře­ba s pře­vrat­ným obje­vem. No, a jak už to tak bývá, od toho­to sta­ro­řec­ké­ho slo­va...Read more »

American Truck Simulator 1.44: Nastavitelná výška zavěšení

Vždy se sna­ží­me vylep­šo­vat kaž­dý aspekt našich her a někdy ten­to pokrok ote­ví­rá ces­tu ke zce­la novým rea­lis­tic­kým funk­cím, kte­ré vyře­ší pří­pad­né pro­blémy. Jeden tako­vý pří­růs­tek při­chá­zí v aktu­a­li­za­ci 1.44 pro...Read more »

American Truck Simulator - DLC California - město Redding

Město Redding se nachá­zí v kali­forn­ském okre­se Shasta County a je zná­mé pře­de­vším díky mno­ha atrak­cím, paměti­hod­nos­tem, prů­mys­lo­vým odvět­vím a svě­tozná­mé­mu ven­kov­ní­mu pro­stře­dí. Město bylo zalo­že­no v roce 1844 evrop­ský­mi osad­ní­ky, má boha­tou...Read more »

American Truck Simulator - DLC Texas - Zastávky kamionů

Stále zno­vu a zno­vu dochá­zí­me k nevy­hnu­tel­né­mu závě­ru, že v Texasu je sku­teč­ně všech­no vět­ší. Dnes se toto slav­né rče­ní uplat­ní na zastáv­kách kami­o­nů, kte­ré se obje­ví v při­pra­vo­va­ném DLC Texas pro hru...Read more »

American Truck Simulator - Model International® 9900i je tu!

Představujeme International® 9900i, ame­ric­kou dál­nič­ní iko­nu, kte­rá je zná­má pře­de­vším svým cha­rak­te­ris­tic­kým kla­sic­kým designem s dlou­hým nosem a výko­nem. Dnes s potě­še­ním ozna­mu­je­me jeho pří­chod do hry American Truck Simulator! International® 9900i...Read more »

American Truck Simulator připravuje přívěs se sklápěcí plošinou!

Nazdar, řidi­či kami­o­nů! Máme zají­ma­vou zprá­vu pro ty, kte­ří mají chuť pře­vá­žet těž­ké nákla­dy ve hře American Truck Simulator. Kromě funk­ce skry­tých sil­nic, o kte­ré jsme se na našem blo­gu...Read more »

American Truck Simulator - Kalifornie

Kalifornie má jed­ny z nej­zná­měj­ších mos­tů v his­to­rii a zná­mé po celém svě­tě; od mos­tu Golden Gate po most v záli­vu. Věděli jste ale, že stát má více než 25 000 sil­nič­ních mos­tů? V našem pro­jek­tu...Read more »

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to...Read more »

American Truck Simulator: DLC Montana - Zastávky kamionů

Montana je sice domo­vem nád­her­né pří­ro­dy a zají­ma­vé his­to­rie, ale nabí­zí také řadu prak­tic­kých zaří­ze­ní, kte­rá jsou pro řidi­če kami­o­nů nesmír­ně důle­ži­tá. Ať už tedy bude­te potře­bo­vat jen rych­le dopl­nit...Read more »

ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

Zatímco u náklad­ní dopra­vy by mělo jít pře­de­vším o sna­hu dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výko­nů a řád­ně odvést prá­ci, veli­kost map našich her má ten­den­ci vyvo­lá­vat tou­hu pro­zkou­mat kaž­dý kout kaž­dé dostup­né oblas­ti. A v nad­chá­ze­jí­cí...Read more »

American Truck Simulator - Předělání Kalifornie - Truckee & Zemědělská inspekce

V poho­ří Sierra Nevada v sever­ní Kalifornii se nachá­zí půvab­né měs­teč­ko Truckee, kte­ré díky boha­té pří­ro­dě a lyžař­ským stře­dis­kům při­ta­hu­je návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta. Jelikož se jed­ná o již exis­tu­jí­cí měs­to ve hře...Read more »

Nové trasy v American Truck Simulator - Special Transport.

Od nadroz­měr­né­ho nákla­du po nároč­né tra­sy - Special Transport DLC nabí­zí hrá­čům jedi­neč­ný záži­tek z jízdy kami­o­nem; a dnes se s vámi rádi podě­lí­me o to, že v aktu­a­li­za­ci 1.44 se na sil­ni­cích American Truck...Read more »

American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!

Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho ame­ric­kou ver­zi pří­mo zami­lu­je­te. Na začát­ku uchvá­tí do detai­lu vypra­co­va­ným tuto­ri­á­lem, kte­rý je asi jeden z těch nej­lep­ších, co jste...Read more »

American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

Vloni při­šlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už něko­lik týd­nu si lze kou­pit a stáh­nout dal­ší DLC pro čes­kou hru v ame­ric­kém pro­stře­dí. Je to DLC -...Read more »
Stránka načtena za 2,32495 s | počet dotazů: 257 | paměť: 35579 KB. | 12.08.2022 - 09:03:01