Štítky: Amber Heard

0

Aquaman - Recenze - 80%

Chlap co mlu­ví s rybama....No tak tro­chu jo, ale roz­hod­ně ješ­tě mno­hem víc. Aquaman je film inspi­ro­va­ný komiksy DC a pojed­ná­vá o Arthurovi Currym. Je nut­no říct, že i zde (podob­ně jako u MCU) je film oprav­du jen inspi­ra­cí, tak­že co se týče půvo­du, bere si z komik­sů něko­lik pří­kla­dů, a vytvo­ří Arthurovo původ po svém. Někdo bude Aquamana ozna­čo­vat za ne pří­liš DC, někte­ří ho z legra­ce už nyní ozna­ču­jí jako nej­lep­ší Marvelovku od DC. Ale dle mého názo­ru to tak úpl­ně není...

Autor:
0

Aquaman - Král sedmi moří - má první trailer.

V pro­sin­ci toho­to roku půjde do kin nový hit od DC (Warner Bros). Uveřejňujeme prv­ní trai­ler na Krále sed­mi moří - čle­na Ligy spra­ve­dl­nos­ti. V hlav­ních rolích hvězda seri­á­lu Hvězdná brá­na - Jason Momoa, aus­tra­lan­ka z Moulin Rouge - Nicole Kidman a hvězda zápor­ných rolí (z dob prv­ní­ho Spider-mana) Willem Dafoe. Dále se ve fil­mu obje­ví i Dolph Lundgren (Universální voják) a Temuera Morrison (Jango Fett - Star Wars II - III)

Autor:
LigaSpravedl0

Liga spravedlnosti - 50 %

Tak jako Marvel se sna­ží o komik­so­vé fil­my i DC. Po vyni­ka­jí­cím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině něko­lik odbo­ček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a máme koneč­ně sku­pi­no­vou týmov­ku. Po smr­ti Supermana v před­cho­zím díle se Batman roz­hod­ne, že udě­lá nový tým, kte­rý by měl Supermana nahra­dit. Vzal si s sebou Aquamena, Wonder Woman, Flashe a Cyborga a týmov­ka by měla být úspěš­ná. Čekal jsem jeden úspěš­ný vel­ko­film, ale bohu­žel tomu tak není. Určitě tomu nepo­moh­la ani...

Autor:
bez_kalhot0

Bez kalhot XXL - 50%

Po třech letech od prv­ní­ho dílu při­chá­zí do čes­kých kin jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Bez kalhot XXL. Vážný pří­běh ane­bo zají­ma­vou záplet­ku u toho­to fil­mu roz­hod­ně nehle­dej­te. Jedná se o odleh­če­nou let­ní road movie, kte­rá je urče­na nejen ženám, i když ty si ho asi vychut­na­jí jiným způ­so­bem než muži. Samotný pří­běh nava­zu­je na prv­ní díl poté, co Mike ukon­čil svou hvězd­nou kari­é­ru stripté­ra a dal­ší čle­no­vé striptér­ské sku­pi­ny mají podob­né úmys­ly. Ale jak to tak u stripté­ru cho­dí, chtě­jí svůj...

Autor:
0

Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

Film, kte­rý sám o sobě je zalo­že­ný na faleš­ném trai­le­ru, kte­rý paro­du­je ty nej­pře­pá­le­něj­ší akč­ní výpla­chy minu­lých dese­ti­le­tí a kte­rý byl nale­pen na dvoj­pro­gram podob­ně ladě­ných fil­mů, byl před lety doce­la úspěch. Ztrácíte se? Řeč je pře­ce o Machete. Akční jed­no­hub­ka v režii člo­vě­ka na slo­vo povo­la­né­ho, Roberta Rodrigueze, vyvo­la­la před tře­mi lety v kinech cel­kem poprask. Snímek se i přes nebo mož­ná prá­vě díky svo­jí absurd­nos­ti cel­kem líbil a díky níz­kým roz­počtům, za kte­ré Rodriguez natá­čí, se dob­ro­druž­ství Dannyho Treja jako...

Autor: