Štítky: Alpress

0

Naplní Iskari svůj osud?

Kdysi dáv­no si osa­mě­lý Božský Stařec stvo­řil dva spo­leč­ní­ky, Prvního vyro­bil z oblo­hy a duše a pojme­no­val ho Namsara. Byl to zla­tý hoch, kte­rý všu­de při­ná­šel smích a lás­ku. Druhá byla spo­leč­ni­ce stvo­ře­ná z krve a měsíč­ní záře. Jmenovala se Iskari a ať při­šla kamkoliv,donesla tam jen zká­zu a smrt. Iskari pro­si­la Božského Starce, ať ji změ­ní, ten...

Autor:
0

Zatímco spala, její život se změnil od základů

Doktorka Alex Taylorová sa pro­bu­dí při­pou­ta­ná na ope­rač­ním sto­le. Muž, kte­rý se nad ní sklá­ní, není lékař, a vol­ba, do kte­ré ji nutí, je nevý­slov­ně absurd­ní a kru­tá. Když Alex zno­vu pro­cit­ne, nemá na těle žád­né sto­py po zra­ně­ní. Kromě toho vůbec nikdo nechce její­mu hrůz­né­mu zážit­ku věřit. Zdá se, že se Alex...

Autor:
0

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne...

Autor:
0

Strážkyně podsvětí - kniha

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna. Přijeli i s ado­p­tiv­ní dce­rou Nefret, se kte­rou měl bra­tr dob­rý vztah, i když neby­li bio­lo­gič­tí sou­ro­zen­ci. Nyní byli v jis­té kavár­ně a čeka­li na své­ho...

Autor:
0

Odhalená tvář - kniha

Na uli­ci Lexington, stej­ně jako v celém širém oko­lí padal sníh. Byl pro­si­nec a lidé se hna­li za vánoč­ní­mi náku­py. Po ces­tě šel mla­dý, vyso­ký a štíh­lý muž, oble­če­ný do žlu­té­ho pláš­tě. Sice se hnal, ale vylo­že­ně vyso­kou rych­lost chůze neměl. Spěchal za Mary, aby jí řekl, že už to všech­no koneč­ně skon­či­lo. Přišel...

Autor:
0

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta krev. Neexistuje hrad, zámek, zří­ce­ni­na nebo nápad­ná ská­la, kde by se neu­krý­va­ly dra­ho­cen­nos­ti, čas­to hlí­da­né síla­mi z jiné­ho svě­ta. Jan A....

Autor:
p9788075435293-zkrocena-kralovna-gregory_200_311_27106211

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho, pro­to­že byla bez závaz­ků jak ona, tak i on - Thomas Seymour - kdy­by však o ni nepro­je­vil zájem sám král. Zkrátka...

Autor:
p9788075435316-sarlatove-kimono-courtenay_200_311_19875350

Šarlatové kimono - kniha

Slunce se klo­ni­lo k zápa­du a v jed­nom malém dom­ku na veran­dě odpo­čí­val sta­řec a při­mhou­ře­ný­ma oči­ma se díval do slun­ka. Byl uvol­ně­ný a dýchal čis­tý vzduch, kte­rý kolem něj pole­to­val. Když si mys­lel, že je všech­no v pořád­ku, zne­na­dá­ní se pře­svěd­čil o tom, že ne úpl­ně. Vynořila se totiž majestát­ní loď a na její palubě spat­řil sta­řec...

Autor:
p9788075435262-ucednik3-matharu-ok_200_311_11863320

Učedník a válečný mág - kniha

Fletcher si při­pa­dal jako v prázd­no­tě. V pli­cích měl mra­zi­vé pále­ní a nedo­stá­va­lo se mu kys­lí­ku. V hla­vě si pře­hrá­val svo­je vzpo­mín­ky, když tu ho někdo vytáh­nul a on se koneč­ně mohl vol­ně nadech­nout. Jakmile byl mimo vodu, hned se roz­kaš­lal a navíc dostal pořád­nou ránu pěs­tí do zad. Othello ho povzbu­zo­val, aby to všech­no dal...

Autor:
p9788075435309-stripek-malachitu-hanka_200_311_9891501

Střípek malachitu - kniha

Simon byl na zkouš­ce orchest­ru a cítil se dost pro­vi­ni­le. Nezvládal totiž už svo­je hra­ní, tak jako ostat­ní. Příčina byla jed­na - artri­ti­da. Momentálně byla pře­stáv­ka a ostat­ní čle­no­vé orchest­ru ode­šli někam ven a Simon se začal hádat s Joachimem, pro­to­že měl pocit, že mu maže med kolem pusy. Simon hrál s orchestrem plných dva­cet...

Autor:
slibuji1

Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle

Mladá Annabelle, pra­cu­jí­cí jako ošet­řo­va­tel­ka, je nuce­na utéct z Londýna do Paříže. Zde pozná­vá nejen svou tetu Aline, ale i malí­ře Henriho, do kte­ré­ho se zami­lu­je. Mladí lidé si uží­va­jí nejen svou lás­ku, ale i bohém­skou atmo­sfé­ru měs­ta. Oba však vědí, že tenhle bez­sta­rost­ný čas brzy skon­čí. Ve Španělsku pro­bí­há občan­ská vál­ka a Henri...

Autor:
p9788075434302-obri-trpaslici-ruzicka_200_311_7482621

Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách, kdy se obje­vo­va­li hle­da­či zla­ta a jed­ně­mi z nich byli i lidé z dale­ka – Benátčané. Ti zablou­di­li do Císařského lesa, při­čemž mno­zí z nich rozu­mě­li...

Autor:
p9788075434166-utek-za-1

Útěk za láskou - kniha

Emma sedí nor­mál­ně ve ško­le – je v matu­rit­ním roč­ní­ku – když tu najed­nou do tří­dy vtrh­ne dvou­me­t­ro­vý čer­noch Billy a začne jí nesmlou­va­vě dávat veš­ke­ré její věci do taš­ky, při­čemž jí za její­ho vzte­ku táh­ne pryč. Spolužáci a tříd­ní uči­tel­ka se nezmoh­li na slo­vo, v pod­sta­tě jenom zíra­li. Jenom potu­tel­ný úsměv vykouz­li­la nej­lep­ší...

Autor:
nerozlucny-par-97880754342721

Nerozlučný pár - kniha

Emily se zdá zno­vu noč­ní můra, ve kte­ré jí sží­ra­jí pla­me­ny. Pracovala dří­ve u poli­ce, dokud se nese­běh­ly ty osud­né udá­los­ti, kte­ré jí pře­vrá­ti­li život naru­by a už nic neby­lo jako před­tím. Někdo úmy­sl­ně zaklá­dá požá­ry rodin­ný domů. Při jed­nom tako­vém zahy­nu­la i její sest­ra. Emily se navíc ješ­tě domní­vá, respek­ti­ve je pře­svěd­če­ná o tom,...

Autor:
http--d----l----l--img1

Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

Gustík Smutník je malý kluk, kte­rý žije ve stra­ši­del­ném čer­ném domě a jeho sou­se­dé ho pova­žu­jí za nej­ne­šťast­něj­ší­ho chlap­ce na svě­tě. Nikdo se s ním nepřá­te­lí, nikdo necho­dí na návště­vu, pros­tě vůbec nic. To se však rázem změ­ní pří­jez­dem rodi­ny Takových – tatí­nek a dvě dce­ry, star­ší Karolína a mlad­ší Ema. Právě ta zaži­je...

Autor:
stažený soubor1

Lumpík zachraňuje - kniha

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct, že i doce­la nezod­po­vě­ze­ný. Babička s dědeč­kem se spo­lu s Honzíkovými rodi­či roz­hod­nou, že Lumpík se sta­ne jejich pej­skem a bude s nimi žít ve měs­tě....

Autor:
585_bg0

Patnáctý skandál - kniha

Lindsay je ser­žant­ka na poli­cii a momen­tál­ně si uží­vá mateř­ství, je totiž mamin­kou malič­ké Julie, kte­rou spo­lu s man­že­lem Joem milu­jí nade vše. Kromě toho mají doma i fen­ku Martu, jejž také mají moc rádi. Bohužel nebo bohu­dík Lindsay musí pra­co­vat. Zrovna ona a její par­ťák svěd­či­li u sou­du. Museli, pro­to­že jejich kole­ga nebyl nic...

Autor:
big_tanec-bohu-Use-3348000

Tanec bohů - kniha

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry – stvo­ře­ní, kte­rá se živi­la lid­mi. Delší dobu se scho­vá­va­li a nabí­ra­li síly. Nyní se obje­vi­li vede­ní jejich krá­lov­nou a při­pra­ve­ní zni­čit všech­no oko­lo...

Autor:
p9788075434036-nase-pani-doktorka-appleyard_200_311_9730170

Naše paní doktorka - kniha

Laura se po psy­chic­kém kolap­su odstě­ho­va­la nebo lépe řeče­no, vza­la si dlou­ho­do­bé vol­no a zača­la žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé měs­teč­ko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co dělá. Velmi dob­ře vychá­ze­la se svým sou­se­dem, star­ším to pánem Neillem. Ráno vždyc­ky vza­la jeho psa Skipa a šla běhat. Až jed­nou ji...

Autor:
img_484416_orig1

Predátor - kniha

Hector Cross se zne­na­dá­ní pro­bu­dil a měl pocit, že něco se děje, pros­tě že není všech­no, jak má být. Uviděl něco, co se blí­ži­lo k němu do lož­ni­ce. Mělo to šupi­ny a byla to vlast­ně pří­še­ra. Už byla v lož­ni­ci a ceni­la své mohut­né tesá­ky. Hector ani nevě­děl jak, ale dostal se z poste­le k šuplí­ku, ve...

Autor: