Štítky: Allison Janney

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI

            Při obsa­zo­vá­ní mla­dých oby­va­tel sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové šel Burton pro­ti oče­ká­vá­ní. Susie Figgisová, kte­rá řídí obsa­zo­vá­ní her­ců, dlou­ho­do­bá Burtonova spo­lu­pra­cov­ni­ce, pozna­me­ná­vá: „Všichni si mys­lí, že Tim chce do svých fil­mů lidi, kte­ří vypa­da­jí neob­vykle, ale já jsem vždyc­ky cíti­la, že opak je prav­dou. Mým úko­lem v tomhle fil­mu bylo najít her­ce,...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.             Věhlasný herec Terence Stamp, kte­rý před­tím pra­co­val s Burtonem jako reži­sér dra­ma­tu Big Eyes z roku 2014, při­jal roli Abea. Stamp uví­tal pří­le­ži­tost zno­vu pra­co­vat s Burtonem...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY

            Emma, před­sta­vo­va­ná Ellou Purnellovou, má schop­nost mani­pu­lo­vat se vzdu­chem, a musí nosit olo­vě­né boty, aby neod­le­tě­la pryč. Jak se pří­běh odví­jí, Emma se sbli­žu­je s Jakem.             Jake při­po­mí­ná Emmě Aba, se kte­rým měla blíz­ké pou­to, když Abe byl mla­dý muž ve 40. letech na návštěvě sirot­čin­ce. „Takže ona se s ním nechce...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ

Každý pří­běh potře­bu­je památ­né­ho dare­bá­ka a SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI ho v Barronovi má, a ješ­tě víc. Mění podo­by a je zlo­věst­nou for­mou mon­stróz­ních nepřá­tel podi­ví­nů, Hollows. Barron věří, že klí­čem k jeho nesmr­tel­nos­ti, a mož­ná ke zno­vu­zís­ká­ní lid­skosti, je lov podi­ví­nů a sleč­ny Peregrinové.             „V kul­tu­ře podi­ví­nů se někte­ří sna­ží, ne s nej­lep­ší­mi úmys­ly,...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC

Novým chlap­cem v sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové je Jake, hrdi­na naše­ho pří­bě­hu. Jake je vyhna­nec, kte­rý nako­nec najde při­je­tí mezi podi­ví­ny, ale jinak je typic­kým ame­ric­kým tee­nage­rem, jen tro­chu odliš­ným. Cítí, že neza­pa­dá, a zdá se, že není schop­ný navá­zat vztah s nikým jiným než se svým dědeč­kem, jehož smr­tí začí­ná Jakeova ces­ta k obje­vo­vá­ní....

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ

            Hlavní hrdin­kou romá­nu a fil­mu je ochrán­ky­ně podi­ví­nů sleč­na Peregrinová. Její zvlášt­nos­tí je, že je ymbri­ne, což zna­me­ná, že může mani­pu­lo­vat časem a brát na sebe podo­bu ptá­ka. Slečna Peregrinová, spo­leč­ně s dal­ší­mi ymbri­ny, pou­ží­vá svou schop­nost k vytvo­ře­ní časo­vé „smyč­ky”, v níž ona a děti žijí během jed­no­ho jedi­né­ho dne, kte­rý se opa­ku­je pořád...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je zalo­že­ný na prvo­ti­ně Ransoma Riggse, vyda­né v roce 2011. Okamžitě se sta­la celo­svě­to­vým hitem a zůstá­va­la na vrcho­lu žeb­říč­ku best­selle­rů The New York Times po něko­lik let. Prodalo se víc než 3,1 mili­ó­nů výtis­ků.             Pokračování Prázdné měs­to bylo vyda­né v roce 2014 a násle­do­va­la posled­ní kni­ha...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM

            Zůstat podiv­ným. Toto téma, nejen při­je­tí našich odliš­nos­tí, ale hrdost na ně, zau­ja­lo fil­mo­vé tvůr­ce nej­ví­ce. Je to dvoj­slov­né vyjá­d­ře­ní vize fil­mu, že  že být odliš­ný je skvě­lé – a dokon­ce nezbyt­né. To, co mla­dé podi­ví­ny odli­šu­je, je take posi­lu­je, dává jim schop­nos­ti a dělá je výji­meč­ný­mi. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové posky­tu­je...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Přichází neza­po­me­nu­tel­ný fil­mo­vý záži­tek od vizi­o­nář­ské­ho reži­sé­ra Tima Burtona, zalo­že­ný na best­selle­ru. Když Jake obje­ví klí­če k záha­dě, kte­rá se pro­lí­ná do alter­na­tiv­ních rea­lit a časů, odha­lí taj­nou skrýš zná­mou jako Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti. Když se Jake dozví o jeho oby­va­te­lích a jejich neob­vyk­lých schop­nos­tech, uvě­do­mí si, že bez­pe­čí je ilu­ze...

Autor:
s0030

Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tas­ta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové námě­ty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze sirot­čin­ce, kte­rý napsal Ransom Riggs. Příběh o dětech a pro děti i dospě­lé je fan­ta­sy zasa­ze­ná do sou­čas­nos­ti s návra­ty do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky a svě­ta tajem­ných bytos­tí.  Šestnáctiletý...

Autor:
Spion0260

Špión

Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recen­zi měli, tak si pře­čtě­te závěr recen­ze: „Příběh akč­ní kome­die ze svě­ta CIA, kde si zahrá­la roli sko­ro bon­dov­ské agent­ky hereč­ka buj­ných tva­rů, měl hla­vu i patu, a ženám se tako­vý druh fil­mů plné­ho humo­ru líbí. Film roz­hod­ně opět není pro chla­py nebo fil­mo­vé...

Autor:
Mimon10

Mimoni - 60%

Mimoni jsou ani­mo­va­ná kome­die, kte­rá vznik­la v díl­ně Illumination Entertainment. Režie se cho­pi­li Pierre Coffin a Kyle Balda, scé­nář napsal Brian Lynch. Premiéru v USA měl 10. červ­na 2015, v ČR pak 25. červ­na. Za zmín­ku urči­tě sto­jí i fakt, že hlav­ní žen­skou roli namlu­vi­la Sandra Bullock. V pod­sta­tě je to vol­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Já, padouch. Malé...

Autor:
Mimoni (The Minions) – Recenze0

Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%

Předem jsem se ani­má­ku Mimoni tro­chu bál, a to opráv­ně­ně. Ve dvo­ji­ci fil­mů Já, padouch totiž dotyč­ní žlu­tí pomoc­níč­ci titul­ní­ho anti­hr­di­ny dopo­sud plni­li výhrad­ně funk­ci tako­vých legrač­ních při­cmr­dá­va­čů a slou­ži­li k tomu, že se obje­vi­li vždy, když film tro­chu vázl, udě­la­li něja­kou sran­dov­ní hova­di­nu a zase zmi­ze­li. Působili jako osvě­žu­jí­cí vzpru­ha a vděč­ný zdroj humo­ru....

Autor:
Spion10

Špión / Spy - 80%

Název fil­mu zněl zpr­vu taju­pl­ně, ale už po zhléd­nu­tí fil­mo­vé upou­táv­ky jsme s hol­ka­mi na film pros­tě muse­ly jít. I když se film tvá­ří zdán­li­vě jako akč­ní bon­dov­ka, tohle od něj, ale neče­kej­te, ostat­ně tomu také v kině odpo­ví­da­lo pub­li­kum, z celé­ho sálu divá­ků byly pře­váž­ně ženy, pro­to dopo­ru­ču­ji svůj pro­těj­šek radě­ji nechat doma, tohle...

Autor:
Spionrec0

Špión (Spy) – Recenze – 50%

Během špi­o­náž­ní akce, v níž má být zadr­že­na dce­ra pře­kup­ní­ka zbra­ní hro­mad­né­ho niče­ní, je zastře­len taj­ný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože pro­tiv­ník zná totož­nos­ti i všech ostat­ních agen­tů, musí Bradleyho nahra­dit někdo, kdo není agent – a po ruce je zrov­na slon v por­ce­lá­nu v podá­ní své­ráz­né Susan (Melissa McCarthy), kte­rá sice má za sebou...

Autor:
Spion0

Špión - O PRODUKCI

Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je prv­ní den natá­če­ní a her­ci i štáb se shro­máž­di­li v laby­rin­tu vápen­co­vých jes­ky­ní, kte­ré se táh­nou asi 37 km pod pivo­va­rem v Budě v Maďarsku. Judova posta­va, Bradley Fine, se pokou­ší unik­nout ozbro­je­ným nahá­ně­čům. Spoléhá se při­tom na intel, kte­rým jej přes slu­chát­ko navi­gu­je Susan Cooperová...

Autor:
Spion0

Špión

Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nená­pad­ná kan­ce­lář­ská ana­ly­tič­ka CIA a opo­mí­je­ná hrdin­ka, kte­rá sto­jí za nej­ne­bez­peč­něj­ší­mi mise­mi CIA. Když ji ale její part­ner (Jude Law) nedob­ro­vol­ně opus­tí a dal­ší top agent (Jason Statham) je v ohro­že­ní, sou­hla­sí Susan s tím, že v uta­je­ní pro­nik­ne hlu­bo­ko do smr­tí­cí­ho svě­ta obchod­ní­ků se zbra­ně­mi a zabrá­ní tak celo­svě­to­vé kata­stro­fě....

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

Herci a jejich výko­ny jsou kri­tic­ký­mi ele­men­ty v utvá­ře­ní postav a jejich vzta­hů, ale Minkoff a Schwartzová záro­veň při­zná­va­jí vel­kou záslu­hu svým ani­má­to­rům. Jejich „nezná­má“ prá­ce z nich oprav­du dělá, jak říká reži­sér „her­ce za počí­ta­či.“ „Jsou sku­teč­ný­mi inter­pre­ty,“ pokra­ču­je. „Ujmou se mode­lu troj­roz­měr­né posta­vič­ky a při­ve­dou ji k živo­tu. Musí se jim dostat do hlav, srd­cí...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

Zatímco Peabody, Sherman a Penny si vyra­zi­li za zába­vou do časo­prosto­ro­vé­ho kon­ti­nua, rodi­če Penny, Paul a Patty, zůsta­nou uve­le­be­ni v Peabodyho nóbl bytě. Nemají tuše­ní, na co se jejich dce­ra a její noví přá­te­lé chys­ta­jí, pro­to­že Peabody se ujis­til, že se čas pro man­žel­ský pár, kte­rý nemá o ničem ani páru, zasta­vil. (Peabody pozval Petersonovi...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě vět­ší „kou­mák“ než ona. Ale její při­ro­ze­né cha­risma a odváž­ná pova­ha, stej­ně jako její sta­rost­li­vá péče a odda­nost, ji vtáh­nou do přá­tel­ství...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN

Rob Minkoff  říká, že pan Peabody a Sherman jsou kla­sic­kým týmem „jako Laurel a Hardy, Batman a Robin, Holmes a Watson.“ To je dost opoj­ná spo­leč­nost, ale pozor, pan Peabody není typic­ký bígl: je také obchod­ní titán, vyná­lez­ce, vědec, nosi­tel Nobelovy ceny, gur­mán, olym­pij­ský vítěz a génius – a záro­veň i pes. Peabody je stej­ně geni­ál­ní jako...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

Pan Peabody je nej­do­ko­na­lej­ší pes na svě­tě a spo­leč­ně se svým nezbed­ným syn­kem Shermanem pou­ží­vá stroj času nazý­va­ný ČASOMAT, aby spo­leč­ně zaži­li nesku­teč­ná dob­ro­druž­ství, kte­rá si člo­věk nebo pes doká­že sotva před­sta­vit. Ale když Sherman vez­me svou kama­rád­ku Penny, na kte­rou chce udě­lat dojem, na divo­kou pro­jížď­ku ČASOMATEM, nechtě­ně způ­so­bí trh­lin­ku...

Autor:
Finding_Nemo0

Hledá se Nemo

Příběh o otcov­ské lás­ce, o hle­dá­ní a schle­dá­ní, o zví­řa­tech v moři, o rybách, žra­lo­cích a o všem, co se všech­no může stát, když nepo­sluš­né­ho zlo­bi­vé­ho malé­ho syn­ka ulo­ví potá­pěč a otec se ho vydá hle­dat.

Autor: