Štítky: Albatrosmedia

1

Marissa Meyerová - Renegáti

Renegáti jsou syn­di­kát lidí s neo­by­čj­ný­mi schop­nost­mi. Povstali z tro­sek zni­če­né spo­leč­nos­ti a zaved­li zno­vu řád tam, kde dosud vlá­dl cha­os. Jako obháj­ci prá­va a spra­ve­dl­nos­ti jsou pro všech­ny sym­bo­lem odva­hy a nadě­je. Pro všech­ny kro­mě anar­chis­tů, kte­ré kdy­si zvrh­li. Nova Renegáty nená­vi­dí a chce se jim pomstit. Uspěje v rene­gát­skych zkouš­kach a sta­ne se Renegátkou, aby moh­la...

Autor:
0

Francouzské klenoty

Rádi ces­tu­je­te a hle­dá­te nová mís­ta, kte­rá bys­te moh­li navští­vit? Nebo plá­nu­je­te let­ní dovo­le­nou a neví­te, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabíd­ne mno­ho krás­ných míst, kte­ré si zami­lu­je­te. Kniha Francouzské kle­no­ty je sou­čás­tí série Bedekr. Ta vychá­zí ze stej­no­men­né­ho tele­viz­ní­ho cyk­lu vysí­la­né­ho Českou tele­vi­zí. Vašimi průvod­ci budou Míša Maurerová...

Autor:
1

Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky ze zám­ku u Lublaně jed­né led­no­vé noci beze sto­py zmi­ze­la okouz­luj­úcí žena z vyso­ké spo­leč­nos­ti. Co se s ní sta­lo? Ona a její man­žel byli nuce­ni stý­kat se s němec­ký­mi důstoj­ní­ky, aby si udr­že­li spo­le­čen­ské posta­ve­ní. Zároveň ale taj­ně pomá­ha­li par­ti­zá­nům. Je to odpo­věď na otáz­ku, proč zmi­ze­li? Osud zmí­ně­né krás­né...

Autor:
0

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

Populární holand­ský sta­řík Hendrik Groen je zpět! Po roce se roz­ho­dl opět vrá­tit ke své­mu dení­ku a zazna­me­ná­vat všech­no, co se děje v domo­vě důchod­ců, ve kte­rém trá­ví stá­ří. Pořád nemů­že zapo­me­nout na milo­va­nou Eefje a stá­le čas­tě­ji pře­mí­tá o živo­tě a smr­ti. Navzdory tomu se Hendrik nevzdá­vá! Uvědomuje si, že čas je nemi­lo­srd­ný, a pro­to se...

Autor:
0

S.K. Tremayne - Dítě ohně

Když se Rachel pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho boha­té­ho Davida, mys­lí si, že její  život se změ­nil k lep­ší­mu. Opouští Londýn a pře­stě­hu­je se do Cornwallu, kde její man­žel vlast­ní nád­her­nou vilu Carnhallow. Získává nejen lás­ku a bohat­ství, ale i milé­ho nevlast­ní­ho syna Jamieho, se kte­rým si v Londýně skvě­le rozu­mě­li. V Carnhallow se ale Jamie začne cho­vat...

Autor:
0

B. A. Paris - V pasti lží

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůz­ky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl? Kromě toho cítí vinu za...

Autor:
0

Recenze: Zlověstné vlny

Ostrov kde­si na seve­ru Skotska, neklid­né moře, tem­ná oblo­ha a ješ­tě tem­něj­ší rodin­ná his­to­rie, kte­rou má za úkol objas­nit mla­dý své­ráz­ný oce­á­no­graf. Toho času půso­bí­cí jako sou­kro­mý detek­tiv se spe­ci­a­li­za­cí na řeše­ní pří­pa­dů za pomo­cí moř­ské­ho prou­dě­ní. Kdo a jak před lety zabil malé­ho Maxe, jehož tělo se do dneš­ních dnů nena­šlo?...

Autor:
1

Recenze knihy: Botanicum

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je...

Autor:
0

Recenze knihy: Čarodějnice

Je vel­ký počet strá­nek zna­kem dob­ré detek­tiv­ky se zají­ma­vou záplet­kou? Nebo se jed­ná o vatu a pří­běh by měl jiný spád, kdy­by kni­ha o tře­ti­nu strá­nek zhub­la? Přesně tyto otáz­ky jsem si kladla při čte­ní kni­hy švéd­ské spi­so­va­tel­ky Camilly Läckberg Čarodějnice. Námět je zají­ma­vý a nepo­hy­bu­je se v obvyk­lých mezích, kdy jsou obě­tí mla­dé naiv­ní ženy...

Autor:
0

Recenze: Pětidomí

Jaká může být detek­tiv­ka bez mrt­vo­ly a bez vra­ha? Může vůbec tako­vá kni­ha nabíd­nout čte­ná­ři tolik oče­ká­va­né gra­do­va­né napě­tí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otáz­ky najde­te v kni­ze Tomáše Přibyla Pětidomí.  A nuda to nebu­de. Pražskou poboč­ku poš­ty pře­pa­dl nezná­mý útoč­ník, kte­rý od mís­ta činu ujíž­dí autem bez zna­ček. Policisté jsou...

Autor:
1

Traci Chee - Čtenářka

Představte si svět, kde je čte­ní chá­pá­no jako výsa­da, a je povo­le­no jen hrst­ce nej­moc­něj­ších, pro­to­že v kni­hách se skrý­vá nejen minu­lost, ale i budouc­nost... Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně,...

Autor:
dopisy0

Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl

Píše se rok 1943.  V Londýně zni­če­ném nále­ty se setká­va­jí Stella, nešťast­ně vda­ná žena, a Dan, pilot ame­ric­ké­ho letec­tva. I když všu­de kolem nich zuří vál­ka, zami­lu­jí se do sebe a plá­nu­jí spo­leč­ný život. Dan odchá­zí bojo­vat a slí­bí Stelle, že se pro ni vrá­tí. O sedm­de­sát let poz­dě­ji jí posí­lá posled­ní dopis.... Rok 2011. Mladá...

Autor:
big_cestovatelka-xQ8-3469530

Alexandra Brackenová - Cestovatelka

Etta byla vytr­že­na ze své­ho živo­ta a vho­ze­na do minu­los­ti, kde jaká­ko­liv její chy­ba může změ­nit budouc­nost. Po nevy­da­ře­ném poku­su zís­kat ast­ro­láb se ocit­ne sama na nezná­mém mís­tě v nezná­mém čase. Dostane se jí však pomo­ci od něko­ho, kdo už měl být dáv­no mrt­vý. Julian Ironwood, nevlast­ní brat Ettina milo­va­né­ho Nicholase, ji odve­de...

Autor:
Ledová krev0

Elly Blakeová - Ledová krev

Ruby má zvlášt­ní dar. Dokáže ovlá­dat oheň. Ve svě­te, ve kte­rém žije, je však tato schop­nost smr­tel­ně nebez­peč­ná. Vláda totiž pat­ří lidem ovlá­da­jí­cím led, a ti se sna­ží Ohnivé zni­čit. Z toho důvo­du Ruby svou schop­nost skrý­vá. Někdo z ves­ni­ce ji ale udá, a tak pro ni při­jdou vojá­ci, aby ji zatkli. Snaží...

Autor:
Sníh nebo popel0

Sara Raaschová - Sníh nebo popel

Jaro před šest­ná­sti lety doby­lo Zimní krá­lov­ství. Nyní má zni­če­ná země jedi­nou nadě­ji - osm pře­ži­vších, kte­ří se sna­ží zís­kat své krá­lov­ství za kaž­dou cenu zpět. Jednou z nich je i Meira, mla­dá dív­ka, kte­rá celý svůj život pře­ži­la jako uprch­lík. Nepoznala své rodi­če a byla vycho­vá­na jako váleč­ni­ce.  Ani to, že se...

Autor:
4fa10d621ae68467f06c5e595aa8fffa0

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na čeka­la mimin­ko. Klementýnka se zlo­bi­la na tatín­ka, pro­to­že stej­ně jako mamin­ka byla vege­ta­ri­án­kou a tatí­nek sně­dl seka­nou. S tím se Klementýnka nehod­la­la smí­řit....

Autor:
0a95f5d1330581407ec311a5b52f14570

U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

Lea, Františka a Marie Frankovy – úpl­ně běž­ná rodi­na, někdo by řekl. Ovšem ne až tak doce­la. Marie je mamin­ka Ley a Františky a dělá ředi­tel­ku Zoo-Ráj, kte­rá je ovšem zadlu­že­ná po býva­lém ředi­te­li. Lea milu­je bez­mezně všech­na zví­řa­ta, tak­že je v zoo­lo­gic­ké zahra­dě ve svém živlu. Chodí za ní i její nej­lep­ší kama­rád­ka Míla, kte­rá...

Autor:
97880252396290

Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

Blesk McQueen zno­vu vyjel závo­dit, ten­to­krát to bylo však spe­ci­ál­ní. Pohár za prv­ní mís­to chtěl věno­vat své­mu dáv­né­mu šéf­me­cha­ni­ko­vi a uči­te­li Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem pro­je­de jako prv­ní a tak se i sta­lo. Za pár dní vedl pole závod­ní­ků po okru­hu, avšak ten­to­krát se sta­lo něco zvlášt­ní­ho. Byl už při­pra­ve­ný na...

Autor:
1ae303559da5cf62c74ab337d31ef9931

Bezlepková cukrárna - kniha

Lidé, kte­ří musí dodr­žo­vat bezlep­ko­vou die­tu, to mají doce­la těž­ké, pro­to­že si nemů­žou vzít to, co v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk. Právě pro ně, ale neje­nom, vznik­la spe­ci­ál­ní kuchař­ka, kte­rá je plná bezlep­ko­vých slad­kos­tí. Kniha je roz­dě­le­ná na čty­ři roč­ní obdo­bí a začí­ná se tedy logic­ky jarem. Najdeme tu napří­klad kaka­o­vou rolá­du, kte­rá...

Autor:
Tajný deník Hendrika Groena1

Tajný deník Hendrika Groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru mezi ostat­ní oby­va­te­le domo­va neza­pa­da­jí. Na Nový rok sa Hendrik roz­hod­ne, že si začne psát deník,v němž prav­di­vě zachy­tí život v domo­vě důchod­cú...

Autor:
Dívka v modrém plášti1

Dívka v modrém plášti

Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek ji její pra­vi­del­ná zákaz­ni­ce požá­dá o pomoc.

Autor:
Bez srdce0

Marissa Meyerová: Bez srdce

Předtím, než se sta­la Srdcovou krá­lov­nou, byla jen oby­čej­nou dív­kou, kte­rá tou­ži­la po vlast­ním pekař­ství, nezá­vis­los­ti a lás­ce. To, co se ode­hrá­lo před slav­ným pří­bě­hem Alenky v Říší divů a za Zrcadlem, napsa­la Marissa Meyerová, autor­ka oblí­be­ných Měsíčních kro­nik.

Autor:
Adobe Illustrator1

Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

Oficiální výu­ko­vé kur­zy z díl­ny Adobe Systems jsou svě­to­vě nej­pro­dá­va­něj­ší­mi učeb­ni­ce­mi pro výu­ku soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Adobe. Pomohou vám poznat pro­stře­dí pro­gra­mů a nau­čit se s nimi pra­co­vat. Adobe Illustrator CC, nej­no­věj­ší pří­růs­tek v téhle sérii, vás nau­čí, jak zachá­zet se stej­no­jmen­ným pro­gra­mem.

Autor:
Koruna1

Princezna má pouze jedno srdce

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce a Eadlyn zjis­ti­la, že jí na nek­te­rých z nich zača­lo zále­žet. Soutěž stá­le pokra­ču­je a prin­cez­na se musí roz­hod­nout, komu dá nejen svou ruku,...

Autor: