Štítky: Albatros

0

#1917: Pečeme s Kafkou - 85 %

Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Baking With Kafka“ v roce 2017. České vydá­ní má 160 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Mino...

Autor:
0

#1914: Jízda na vlnách - 90 %

Jízda na vlnách (Oomen stro­omt over)Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Oomen stro­omt over“ v roce 2017. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Francine OomenKresba: Fra...

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %

Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakla­da­tel­ství Egmont v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako „Wires and Nerve 1“. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 349 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 %

Zlouni 2: Rychle a ztřeš­ti­le (The Bad Guys 2)Vydalo nakla­da­tel­ství Computer Press v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo „The Bad Guys 2“ v roce 2015. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Aaron Blabe...

Autor:
0

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

Paní Ráchel Lyndeová byd­le­la v sou­sed­ství Cuthbertových. Byla to dáma, jejíž dům neby­lo rad­no minout, pokud chtěl člo­věk zůstat u ostat­ních jako ten, kte­rý vyzná­vá dob­ré mra­vy. Tato dáma totiž bez ohle­du na to, kolik je zrov­na hodin, sle­do­va­la, co se kde udě­je. Jakmile zjis­ti­la, že něco není pat­řič­né, tak neda­la pokoj, dokud nepři­šla na to, jak to dát do pořád­ku - samo­zřej­mě pod­le své­ho. Na dru­hé stra­ně se jed­na­lo o vyni­ka­jí­cí hos­po­dy­ni, kte­rá se zvlá­da­la sta­rat jak...

Autor:
0

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksuVydalo nakla­da­tel­ství Edika v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 499 Kč.Scénář: Zdeněk LežákKresba: Jakub DušekNa jed­nu stra­nu je fajn, že zde podob­ná kni­ha vznik­la, p...

Autor:
0

#1870: Labyrint světa a ráj srdce - 50 %

Labyrint svě­ta a ráj srdceVydalo nakla­da­tel­ství Edika v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 72 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 1 290 Kč.Scénář: Zdeněk LežákKresba: Milan Víšek„Labyrint svě­ta a ráj srd­ce“ je jed­no z vrchol­ných děl nemy­sl...

Autor:
0

#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 %

Vzpoura moz­ků: OdysseusVydalo nakla­da­tel­ství XYZ v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 56 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč.Scénář: Václav ŠorelKresba: Jiří PetráčekKomiksy „Vzpoura moz­ků“ a „Galaxia“ pat­ří dle mého názo­ru k tomu n...

Autor:
0

#1861: Krakatit - 60 %

KrakatitVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 120 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekPřiznám se, s komik­sem „Krakatit“ “ mám tro­chu pro­blém, tedy ...

Autor:
0

#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 %

TGM: Komiksový příběhVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Amálie KovářováKresba: Petr ŠrédlMáme tu sté výro­čí repub­li­ky, respek­ti­ve už jsme ho osla­vi­li, a ...

Autor:
0

#1856: Sedmikráskov - 75 %

SedmikráskovVydalo nakla­da­tel­ství Fragment v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Richard SvitalskýKresba: Richard SvitalskýRichard Svitalský je kme­no­vým spo­lu­pra­cov­ní­kem redak­ce „Čtyřlí...

Autor:
0

#1848: Třicetiletá válka - 50 %

Třicetiletá válkaVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 690 Kč.Scénář: Klára Andresová, Pavel GejgušKresba: Matěj Pospíšil„Třicetiletá vál­ka“ je straš­ně nevy­vá­že­ná kni­ha. N...

Autor:
0

#1844: Válka s mloky - 75 %

Válka s mlokyVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekNení to tak dlou­ho, co se jed­na ver­ze komik­su „Válka s m...

Autor:
0

Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky?

Vilík a Jirka byli dva nor­mál­ní klu­ci, kama­rá­di, kte­rých je po svě­tě tisí­ce. Dělali to, co ostat­ní a jejich život se ubí­ral cel­kem v poklid­ném ryt­mu až do čtvrt­ka 12. břez­na. Ono to vlast­ně všech­no zača­lo ješ­tě o den poz­dě­ji. Jelikož byd­le­li oba dva na stej­ném mís­tě, tak měli spo­leč­nou ces­tu do ško­ly, a by tomu tak i v ten osud­ný pátek. Když se ubí­ra­li ze ško­ly domů, tak si Jirka nesl pod paží míč. Musel ho nosit, pro­to­že ho pou­ží­va­li na tělo­cvi­ku. Jak...

Autor:
0

Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?

Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvě­řit tomu, co se to děje. Byl zvo­len nový veli­tel Stínového kla­nu, jehož byl sou­čás­tí a ten, kdo se jím stal se jme­no­val Dráp. Ten stál na Obří ská­le a vyhlí­žel majestát­ně na všech­ny stra­ny. Nebylo by na tom, že se Dráp stal novým veli­te­lem nic až tak div­né­ho, kdy­by v minu­los­ti nebyl úhlav­ním nepří­te­lem Ohnivouse. Navíc se Ohnivouse pokou­šel Dráp něko­li­krát spro­vo­dit ze svě­ta. Ohnivous v tom nebyl sám, ved­le něj stál Proužek...

Autor:
0

Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?

Matka med­vě­di­ce poví­da­la svým dětem pří­běh. Kallika byla opře­ná o mamin­ku a bed­li­vě poslou­cha­la a spo­lu s ní i její bra­tr Taqqiq. Ten však byl na roz­díl od sest­ry troš­ku živěj­ší, pros­tě nevy­dr­žel nikdy dlou­ho v kli­du. Například nyní během mamin­či­na vyprá­vě­ní plá­cal tlap­ka­mi do zdí sně­ho­vé­ho brlo­hu. Jejich mamin­ka vyprá­vě­la o oblo­ze, na kte­ré je sesku­pe­ní hvězd, jenž se jme­nu­je Velká med­vě­di­ce Silaluka. Ta utí­ká kolem doko­la oko­lo Hvězdy bez­pe­čí. Kallika chtě­la vědět, proč tomu tak je, i přes­to, že to dáv­no...

Autor:
0

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí utéct, pro­to­že až dospě­jí, pod­le jejich pře­svěd­če­ní nikdy neza­pad­nou k této smeč­ce, poně­vadž jsou hlí­da­cí psi. Lízinka byla v hlu­bo­ké noci vzhů­ru a nechá­pa­la, jak její brat­ři mohou spát, když mají utéct. Lízinka je s vypě­tím sil vzbu­di­la a nuti­la k rea­li­za­ci jejich plá­nu útě­ku. Jen jed­no ji mrze­lo - že se nemů­že...

Autor:
0

Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta?

Rádža byl koneč­ně po vel­mi dlou­hé době u své­ho cíle. Splnil posled­ní přá­ní své mat­ky a byl při­jat jako učed­ník na ost­rov Bayangaiů. Byl nyní ve spo­le­čen­ství Stínových váleč­ní­ků, kde měl dokon­čit svůj lovec­ký výcvik, aby mohl v kli­du pře­vzít dědic­tví své­ho otce Ledochvosta. Když se mu to poda­ří, tak se sta­ne krá­lem džun­gle. Jenže jak ušel do nynějš­ka dlou­hou ces­tu, tak ho ješ­tě del­ší čeka­la, aby se tohle všech­no udá­lo. Zatím byl Rádža klid­ný, pro­to­že se mu poda­ři­lo...

Autor:
0

Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?

Flynn a Paddy, dva­nác­ti­le­tý a dese­ti­le­tý - brat­ři - momen­tál­ně lovi­li pro svou rodi­nu veče­ři. Flynn dlel na ruč­ně vydla­bá­va­né kánoi, zatím­co čekal, s jakou se vyno­ří jeho mlad­ší bra­tr - respek­ti­ve jaký úlo­vek mu podá. Flynn si začí­nal dělat sta­ros­ti, pro­to­že Paddy už byl dole dost dlou­ho na jeho vkus. Hned vzá­pě­tí mu došlo, co bra­t­ra zdr­že­lo - žra­lok tygří. Viděl bra­t­ra, jak se před tím­to obřím tvo­rem scho­vá­vá a šel mu na pomoc. Flynn dostal dob­rý nápad...

Autor:
0

Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?

Monika se nesmír­ně těši­la, až začnou prázd­ni­ny. Už od květ­na čeka­la na tohle obdo­bí a najed­nou to bylo tady. Se spo­lu­žá­ky si zamá­va­li a roz­prch­li se vstříc dvě­ma měsí­cům vol­na. Monika už vědě­la najis­to, že poje­de k babič­ce na ven­kov, ale děla­lo jí sta­ros­ti něko­lik věcí. Zajímalo ji, jak ji asi při­ví­ta­jí Arnošt s Kubou, kte­ří také jez­di­li ke svým babič­kám na prázd­ni­ny, při­čemž Kuba se o jar­ních prázd­ni­nách zmí­nil, že poje­de do Bibione, tak­že by letos vůbec nemu­sel u babič­ky...

Autor:
0

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka koč­ce, že pře­vrh­la mis­ku a čiči­ně ozná­mí, že už jí leze na ner­vy. Číča však vyu­ži­je to, co umí kaž­dá tahle čtyř­no­há sleč­na - odha­lí bříško...

Autor:
1

Recenze knihy: Botanicum

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je nesku­teč­ně dru­ho­vě pes­t­rá a na řadu z nich se v Botanicu nedo­sta­lo. I tak zde najde­te infor­ma­ce o širo­ké šká­le rost­lin a jejich pře­hled­ný vývoj od mecho­ros­tů až po sou­čas­né kvě­ti­ny a stro­my,...

Autor: