Štítky: Albatros Media

0

Recenze: Zvířátka v džungli

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li. Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko na pro­těj­ší strán­ce a hned je tu i tygří­kův sou­ro­ze­nec. Odklápěcí okén­ka, kte­rá děti baví, najde­te na kaž­dé dvou­stra­ně a pokaž­dé při­ne­sou jiné pře­kva­pe­ní. Jak malí tygří­ci pře­ko­na­jí...

Autor:
0

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla Hanáčková a Julie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem. V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá, fia­lo­vá, čer­ve­ná) k pro­cvi­če­ní. Každé bar­vě je věno­vá­na dvou­stra­na s kou­zel­ným koleč­kem a s  obráz­ky pro lep­ší zapa­ma­to­vá­ní. A co že to vlast­ně to kou­zel­né koleč­ko? Po jeho oto­če­ní o tři...

Autor:
0

Recenze: České klenoty UNESCO

Kdo z nás přes­ně ví, co zna­me­ná zkrat­ka UNESCO? A ješ­tě méně z nás doká­že vyjme­no­vat všech­ny čes­ké památ­ky, kte­ré se na tom­to pres­tiž­ním sezna­mu ocit­ly. A mož­ná vás pře­kva­pí, že se nut­ně nemu­sí jed­nat o his­to­ric­ké nemo­vi­tos­ti nebo pří­rod­ní krá­sy, ale že seznam UNESCO čítá i nehmot­né kul­tur­ní dědic­tví lid­stva. Otevřete kni­hu Jozefa Petro České kle­no­ty UNESCO a zjis­tě­te, jaké krá­sy může­te v rám­ci naší malé země navští­vit. Kromě stá­va­jí­cích pamá­tek, kte­ré se už do pres­tiž­ní­ho spo­le­čen­ství dosta­ly, zde najde­te i pře­hled čeka­te­lů...

Autor:
0

V oblaku dezinfekce

Osobitý humor, las­ka­vost a nad­hled jsou devi­zy, kte­ré Ivance Deváté roz­hod­ně nechy­bí. Čeho se jí však občas nedo­stá­vá, je zdra­ví, ale i z toho­to nedo­stat­ku doká­za­la udě­lat před­nost a svo­je zážit­ky ze zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní vše­ho dru­hu před­sta­vu­je v kni­ze s pří­znač­ným názvem V obla­ku dez­in­fek­ce. S autor­kou postup­ně navští­ví­me ordi­na­ce prak­tic­ké­ho léka­ře, řady spe­ci­a­lis­tů, pokra­ču­je­me přes lékár­ny a nako­nec se dosta­ne­me až do vytou­že­ných láz­ní, kte­ré se na prv­ní pohled mohou jevit jako zaří­ze­ní rekre­ač­ní. Při bliž­ším ohle­dá­ní však zjis­tí­me, že jsme se zase ocit­li...

Autor:
0

Zadrátovaný svět

Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokra­ču­je do dneš­ních dnů. Holokaust je i přes něko­lik desí­tek let, kte­ré nás od něj dělí, stá­le aktu­ál­ní téma. Každá dal­ší kni­ha při­ná­še­jí­cí svě­dec­tví o hrůzách, kte­ré se ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky, si zaslou­ží pozor­nost čte­ná­řů.  Každý jed­not­li­vý pří­běh před­sta­vu­je zdvi­že­ný prst s varo­vá­ním, že tyto činy by se už nikdy nemě­ly opa­ko­vat. Většina knih s tím­to téma­tem obsa­hu­je chro­no­lo­gic­ky vyprá­vě­ný pří­běh. Od běž­ných dnů trá­ve­ných v kru­hu rodi­ny, přes narůs­ta­jí­cí strach, násil­né vytr­že­ní...

Autor:
0

Les

Malé děti jsou vel­mi zví­da­vé a jejich zvě­da­vost není čas­to mož­né uko­jit jed­no­du­chou odpo­vě­dí. Pro rodi­če, kte­ří si rádi vez­mou pomoc­ní­ka v podo­bě kni­hy, je zde novin­ka Angely Weinholdové Les. Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v roce 2017. Jedná se o kni­hu z řady Junior urče­nou pro nejmen­ší čte­ná­ře ve věko­vém roz­me­zí 2 – 4 roky. V této řadě dále vyšlo Jak a kde žijí mlá­ďa­ta, Lodě, Auta a nákla­ďá­ky,… Protože se jed­ná o kni­hu pro nejmen­ší, je zde logic­ky drti­vá vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím a text...

Autor:
0

Koukám a co nevidím

Ivanku Devátou jako autor­ku řady poví­dek a feje­to­nů netře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat. Aktuálně vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto její sbír­ka kaž­do­den­ních postře­hů ze živo­ta s názvem Koukám a co nevi­dím. Že se jed­ná o titul pro­vě­ře­ný lety a  čte­ná­ři je nabí­led­ni, pro­to­že je jed­ná v pořa­dí o tře­tí vydá­ní. Autorka si za řadu let, kte­ré věnu­je lite­rár­ní tvor­bě, mezi kni­ho­mo­ly našla řadu pří­z­niv­ců a jen mini­mum odpůr­ců.  Zkrátka Ivanka Devátá je pro­vě­ře­ná znač­ka, pokud si chce­te zved­nout nála­du a zapo­me­nout díky las­ka­vé­mu humo­ru na sta­ros­ti všed­ní­ho dne....

Autor:
0

Ztracený letec

Příběhy s moti­vem vál­ky – lhos­tej­no jaké – se těší stá­le vel­ké obli­bě napříč čte­nář­skou obcí. Novým tren­dem v oblas­ti toho­to žán­ru, kte­rý se začal pro­sa­zo­vat během něko­li­ka minu­lých let, je odklon od témat, kdy hlav­ní roli hrá­li vel­ké bitvy, nároč­né váleč­né ope­ra­ce a postu­py jed­not­li­vých front.  Knihy, kte­ré aktu­ál­ně vychá­ze­jí, se spí­še zamě­řu­jí na motiv jed­not­liv­ce a jeho osu­du ve váleč­né vřa­vě. Velmi čas­to se jed­ná o pře­ži­vší peklo kon­cen­t­rač­ních tábo­rů, o dení­ky psa­né v obdo­bí vál­ky a v nepo­sled­ní řadě o útě­ky z oku­po­va­ných...

Autor:
0

Zdravé svačiny do školy i do práce

Poslední dobou se bez nad­sáz­ky roz­trh­nul pytel s návo­dy jak se zdra­vě stra­vo­vat a kuchař­ka­mi, kte­ré jsou plné zdra­vých recep­tů. Všude kolem se to hemží výra­zy jako raw, bio, lokál­ní suro­vi­ny, bez lep­ku, bez cuk­ru,… Jak se v tom všem vyznat a co nám oprav­du pro­spí­vá? Co jíst, abychom si neško­di­li, ale záro­veň netrá­vi­li pře­váž­nou část dne pře­mýš­le­ním o vhod­ném jíd­le?  Alespoň čás­teč­nou odpo­věď na tyto otáz­ky při­ná­ší Jana Keithová ve své nové kuchař­ce Zdravé sva­či­ny do ško­ly i do prá­ce....

Autor:
0

Prezidenti

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních schrá­nek, se svý­mi dru­ži­na­mi oku­po­va­li náměs­tí, vyba­fli z kaž­dé webo­vé strán­ky,… A prá­vě do této doby si Albatros Media nača­so­val vydá­ní nové kni­hy Vladimíra Lišky Prezidenti. Aktuální voleb­ní klá­ní je už za vámi a Hrad obsa­zen sta­ro­no­vým vlád­cem. Můžete se pře­stat věno­vat před­vo­leb­ním deba­tám a začíst se do život­ních pří­bě­hů pre­zi­den­tů, kte­ří postup­ně ved­li...

Autor: