Štítky: Alan Tudyk

0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. 3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
SWStory0

Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

FELICITY JONES (Jyn Erso) se divá­kům zapsa­la do pově­do­mí zejmé­na svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý glo­bus nomi­no­va­nou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve fil­mu Jamese Marshe Teorie vše­ho. Snímek inspi­ro­va­ný paměť­mi Jane Hawkingové Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephenem popi­su­je milost­ný pří­běh Stephena Hawkinga, stu­den­ta kos­mo­lo­gie na uni­ver­zi­tě v Cambridge, a Jane Wilde, stu­dent­ky umě­ní, kte­rá se do něj v šede­sá­tých letech během vyso­ko­škol­ských stu­dií zami­lo­va­la.             Záhy poté zís­ka­la Jones hlav­ní role hned...

Autor:
SWStory0

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

            OBSAH              Společnost Lucasfilm před­sta­vu­je sní­mek Rogue One: Star Wars Story, kte­rý je prv­ním z nové série samo­stat­ných fil­mů ze svě­ta Star Wars, jenž fanouš­ci zna­jí a zbož­ňu­jí, a kte­rá jim před­sta­vu­je nové posta­vy a dějo­vé linie.             Snímek Rogue One vyprá­ví pří­běh sku­pi­ny vel­mi neob­vyk­lých hrdi­nů, kte­ří se násled­kem dra­ma­tic­kých udá­los­tí spo­leč­ně vydá­va­jí na misi, jejímž cílem je ukrást plá­ny Hvězdy smr­ti, nej­hro­zi­věj­ší zbra­ně, jakou má Impérium k dis­po­zi­ci. Tato klí­čo­vá udá­lost svě­ta Star Wars dá dohro­ma­dy oby­čej­né...

Autor:
030

Rogue one

Včera měl pre­mi­é­ru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej pro­du­cen­ti film měl dlou­hé pře­táč­ky, a tak se mno­ho scén z tea­se­ru nedo­sta­lo do finál­ní­ho sestři­hu. Přinášíme 12 fotek, kte­ré byly v ukáz­kách, ale nedo­sta­ly se do finál­ní ver­ze fil­mu. 

Autor:
StarWars0

Rogue One: Star Wars Story

Tak při­ná­ším prv­ní dojem z novi­nář­ské pro­jek­ce. Myslím, že by se nemě­li znač­ky (Harry Potter i Star Wars) ždí­mat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epi­zo­dou pat­ří mezi nej­hor­ší díl. Jsou na něm dost vidět roz­sáh­lé pře­táč­ky, kte­ré celý film kazí. Některé pří­bě­ho­vé čás­ti (kapi­to­ly) jsou od sebe oddě­le­né a nena­va­zu­jí na sebe. A obje­vil jsem i pár chyb a nená­vaz­nost v pří­bě­hu celé­ho fil­mu. V prv­ní půl­ce sle­du­je­me pří­běh Jyn Erso, kte­rá hle­dá své­ho otce. V dru­hé koneč­ně dojde na nej­sla­něj­ší lou­pež Impéria. Režisér Gareth Edwards sice nato­čil...

Autor:
0

Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %

Tak jako v loni při­šel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepat­ří do plno­hod­not­né­ho pří­bě­hu. Je to spin-off, kte­rý spo­ju­je tře­tí a čtvr­tý díl. Příběh o prv­ním „Darebákovi“ (Roque), kte­rý zachrá­ní pře­da­le­kou gala­xii a ukrad­ne Impériu plá­ny Hvězdy smr­ti. Od mezi-filmu jsem oče­ká­val kva­li­tu, jak od Star Wars, ne moc hor­ší než prv­ní pro­klí­na­ný díl. Temný pří­běh, kte­rý nebu­de jenom o síle a sou­bo­ji tem­né a svět­lé stra­ny. Bohužel se film vůbec nepo­ve­dl, ke kaž­dé posta­vě nezís­ká­me vztah, kte­rý...

Autor:
labyrint0

Labyrint: Zkoušky ohněm

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se pletli, neboť se dosta­li pou­ze do dru­hé fáze. Do fáze zkouš­ky ohněm, kte­rou jim při­pra­vi­la orga­ni­za­ce Z.L.S.N. Jak už samot­ný název napo­ví­dá, děj fil­mu se ode­hrá­vá na nej­ví­ce sežeh­nu­té čás­ti pla­ne­ty, kde se budou muset popa­so­vat z nej­růz­něj­ší­mi nástra­ha­mi, kte­ré je čeka­jí v kra­ji­ně sežeh­nu­té při vel­ké slu­neč­né erup­ci....

Autor:
VelkaSestka0590

Velká šestka na Blu-ray

Když byly v loni v kinech ani­mo­va­né fil­my, tak jsem chtěl jít i na Velkou šest­ku. Bohužel jsem se to nesti­hl. A tak jsem si ten­to vel­ko­film pus­til na své tele­vi­zi. Očekával jsem film, kte­rý by zdů­vod­nil tak vel­ké HALLO, kte­ré se udá­lo kolem něho. Bohužel se nesta­lo.

Autor:
LedkRALŮ0

Ledové království - 50 %

Jen v pohád­ce mohou posta­vy pro­ží­vat své pří­běhy s pís­ní na rtech a neu­tu­cha­jí­cí sna­hou zalí­bit se sobě navzá­jem a také divá­kům. Ledové krá­lov­ství Arendelle je sice kde­si na seve­ru, kde pra­cu­jí leda­ři a mís­to koní vozí sáně sobi, ale lidé se umí stej­ně dob­ře zami­lo­vá­vat a jsou odváž­ní, když je to potře­ba. Dvě krá­lov­ské sest­ry, Anna a Elza, hle­da­jí k sobě po letech opět ces­tu a to není jed­no­du­ché.  Elza totiž v sobě nosí kouz­lo, kte­ré se jí nepo­da­ří uta­jit ani ovlád­nout a pro­to v den její...

Autor:
RR0

Raubíř Ralf - 70%

Tvůrci fil­mu pro děti vsa­di­li na nápad vyu­žít počí­ta­čo­vé hry jako pro­stor pro ani­mo­va­ný pří­běh pro děti a udě­la­li dob­ře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, kte­rý si pros­tě svou pova­hou a pří­stu­pem k život­ním situ­a­cím musí na svou stra­nu zís­kat kaž­dé cit­li­vé divác­ké srd­ce. Ralf je padou­chem z video­hry Fix-It Felix Jr. z osm­de­sá­tých let a jeho úko­lem je ničit dům, ve kte­rém je řada nájem­ní­ků a doko­na­lý opra­vář Felix.  Svou zápor­nou roli ve hře však Ralf plní s nechu­tí, je nešťast­ný a chce se...

Autor:
RR0

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha v arká­do­vé hře Fix-it Felix Jr. Ale je stá­le těž­ší a těž­ší milo­vat svou prá­ci, když ho kvů­li ní nikdo nemá rád. Ralf trpí kla­sic­kým padou­chov­ským syn­dro­mem a tou­ží po uzná­ní a přá­tel­ství. Proto se pus­tí do divo­ké­ho dob­ro­druž­ství napříč něko­li­ka hra­mi, aby pro­ká­zal, že být zlou­nem ve hře...

Autor:
RR0

ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf

TVAROVÁNÍ – Tvůrci fil­mu odli­ši­li tři her­ní svě­ty fil­mu zčás­ti také tím, že kaž­dé­mu při­řa­di­li cha­rak­te­ris­tic­ký tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestá­vá pře­váž­ně z pra­vo­úh­lých prv­ků, Hero’s Duty ve svém svě­tě zapra­co­vá­vá motiv troj­ú­hel­ní­ků a Sugar Rush se odka­zu­je na kru­hy. BOK PO BOKU – Většina dia­lo­gů pro ani­mo­va­né fil­my se natá­čí oddě­le­ně s kaž­dým her­cem zvlášť. V pří­pa­dě Raubíře Ralfa však někte­ří z her­ců, kte­ří namlu­vi­li původ­ní ang­lic­ké zně­ní, dabo­va­li své posta­vy v párech, aby moh­li tvůr­čím způ­so­bem impro­vi­zo­vat a měli mož­nost...

Autor:
Tyma0

3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007

Westernů je v dneš­ní době jako šafrá­nu. Málo. A když už, tak se vět­ši­nou jed­ná o něja­ký „cros­so­ver“ s jiný­mi žán­ry (např. Wild Wild West). Klasický wes­tern je ohro­že­ný. Existuje však něko­lik tvůr­ců, kte­ří si jeho ochra­nu vza­li pod svá kří­d­la, napří­klad James Mangold, kte­rý se roz­ho­dl (pocho­pi­tel­ně po del­ší deba­tě s pro­du­cen­ty) vrá­tit tomu­tu žán­ru jeho lesk stvo­ře­ním pře­dě­láv­ky dnes již prak­tic­ky zapo­me­nu­té­ho fil­mu Cesta za záchra­nou z roku 1957. Jaký je výsle­dek? Dle mého názo­ru jed­no­znač­ně skvě­lý. Nejsem kla­sic­ký wes­ter­no­vý divák,...

Autor:
DobaLedová0

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Tak dou­fám, že už všech­no kon­čí, pro­to­že Doba Ledová 4 už začí­ná vařit z vody. První díl, kte­rý už šel před mno­ha a lety nám uká­zal pří­běh leno­cho­da, tyg­ra a mamu­ta, kte­ří pomo­cí malé vever­ky doká­za­li při­vést do kin celé rodi­ny. Jenom díky malé vever­ce doká­za­li z prů­mě­ru se stát kul­tov­ním. V porov­ná­ních s Madagaskarem, kte­rý posled­ním dílem změ­nil styl, tak doba Ledová opa­ku­je všech­ny zápo­ry, kte­ré jsou v pokra­čo­vá­ní stan­dard­ním jevem, kte­rý je oprav­du těž­ký nena­po­do­bit. U pře­váž­né vět­ši­ny pokra­čo­vá­ní se...

Autor:
Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.0

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma v důsled­ku glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a kra­ji jejich bytí hro­zí totál­ní zapla­ve­ní, ješ­tě se na scé­ně obje­vu­jí ost­ro­zu­ba­tí vod­ní tvo­ro­vé, kte­ří se prá­vě pro­bra­li z lehce mra­zi­vé­ho spán­ku…

Autor: