Štítky: ADAM MIŠÍK

0

Natáčí se třetí řada seriálu První republika

Až do léta letoš­ní­ho roku se natá­čí dal­ší řada oblí­be­né­ho seri­á­lu První repub­li­ka, jed­ná se o tři­náct dílů tře­tí řady. Za kame­rou opět sto­jí Biser A. Arichtev a do hlav­ních rolí jsou obsa­ze­ni Jiří Vyorálek, Ján Koleník, Veronika Arichteva, Brigita Cmuntová, Vladimír Polívka, Stanislav Majer, Bořek Joura, ad. Ve tře­tí řadě se...

Autor:
0

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný,...

Autor:
film-plakat-20130

Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

Ve fil­mu bylo vyu­ži­to cel­kem 29 kol. Z toho 4 kola na kolo­vou, 1 kolo na kolo­vou na stě­ně v bytu Václava Postráneckého, 3 dět­ská kola, 9 hor­ských kol hlav­ních her­ců, 3 hor­ská kola jezd­ců v bike­par­ku a 6 kol pro kom­par­zis­ty 3 hor­ská kola Tenkrátů (posta­vy z fil­mu). Kola na kolo­vou byla zapůj­če­na z TJ...

Autor:
image0010

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

Natáčení let­ní kome­die Bajkeři pod­le scé­ná­ře dnes jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších auto­rů, Petra Kolečka, zača­lo kon­cem květ­na v praž­ských loka­cích, násled­ně se štáb pře­su­nul do Jedovnice, točit se bude celý čer­ven v půvab­ném pří­rod­ním pro­stře­dí v oko­lí Telče ale i České Kanady v již­ních Čechách. V Penzionu Panský dvůr Telč se také natá­če­la úvod­ní scé­na fil­mu. Na kola...

Autor:
AMisik0

ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK

S jaký­mi poci­ty jste při­jal sku­teč­nost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslou­ží. Bude mu sedm­de­sát a to je doce­la zásad­ní věk. Asi už se hodi­lo, aby o něm někdo něco pořád­ný­ho nato­čil. Vy se v prů­bě­hu fil­mu vydá­vá­te do Ameriky hle­dat rodin­né koře­ny. Jaké to bylo? Už...

Autor:
AMisik0

ADAM MIŠÍK

 Mladší syn Vladimíra Mišíka Adam (nar. 1997) se už od dět­ství věnu­je herec­tví, kro­mě fil­mů si zahrál v něko­li­ka seri­á­lech, od roku 2010 hrál na kyta­ru a zpí­val v rocko­vé sku­pi­ně The Colorblinds, v roce 2013 se vydal na sólo­vou dráhu. V témže roce vydal prv­ní sin­gl Tvoje svě­ty a vzni­kl i úspěš­ný stej­no­jmen­ný video­klip. V anke­tě Český...

Autor: