Kritiky.cz >

Ozvěny z filmového festivalu

Ozvěny z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu V před­po­sled­ní den fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Dny evrop­ské­ho fil­mu pro­běh­la v Kině Lucerna v pod­ve­čer­ních hodi­nách pro­jek­ce fil­mu Mary Shelley. Ještě před pro­mí­tá­ním fil­mu při­ví­ta­li orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu hos­ta, irské­ho her­ce...Read more »

25. Dny evropského filmu - 6

Read more »

25. Dny evropského filmu - 5

Read more »

25. Dny evropského filmu - 4

Read more »

25. Dny evropského filmu - 3

Read more »

25. Dny evropského filmu - 2

Read more »

25. Dny evropského filmu - 1

Read more »

Filmový festival - Dny evropského filmu

Ve čtvr­tek 5.dubna začal v Praze fil­mo­vý fes­ti­val Dny evrop­ské­ho fil­mu. Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ze sou­čas­né evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. Festival odstar­to­va­la pro­jek­ce fil­mu...Read more »