Štítky: 2018

0

Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

Tato kni­ha mapu­je vod­ní spor­ty, respek­ti­ve nej­ú­spěš­něj­ší spor­tov­ní hvězdy v tom­to odvět­ví jak minu­los­ti, tak i sou­čas­nos­ti. No, a nemů­že se začí­nat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. Tato dáma, naro­ze­ná v roce 1986 v Praze, vyhrá­la vlast­ně všech­no, co se dalo a co moh­la. Největší úspě­chy zača­ly už v roce 1996 a pokra­čo­va­ly téměř po celou její kari­é­ru. Málokdo nej­spíš ví, že man­žel této vele­ú­spěš­né vod­ní sla­lo­mář­ky se tomu­to spor­tu věno­val tak­též, a to též s úspě­chy. Koneckonců pochá­zí z rodu vod­ních spor­tov­ců, s nad­sáz­kou řeče­no. Spolu mají...

Autor:
0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome Klapka Jerome. Když při­jel vypra­věč domů, tak se hned pus­til do bale­ní, aby to sti­hl všech­no, než při­jde domů man­žel­ka a děti. Docela si libo­val, že...

Autor:
0

Svět v číslech - kniha

Tato kni­ha je plná růz­ných zají­ma­vos­tí. Například v prv­ní kapi­to­la, kte­rá pojed­ná­vá o úžas­ných pokla­dech pra­ví o tom, že 46 mili­o­nů dola­rů zapla­til kle­not­ník Laurence Graff za nád­her­ný růžo­vý dia­mant, kte­rý je v sou­čas­né chví­li zná­mý pod jmé­nem Graff Pink. Další kapi­to­la má název Odporná jíd­la. Je zde pří­spě­vek o tom, že 26 740 dola­rů je poku­ta, kte­rou dosta­la jed­na potra­vi­nář­ská spo­leč­nost za to, že jeden muž - zákaz­ník, si kou­pil jejich chle­ba a v něm našel mrt­vou myš. Další z jídel - sma­že­ný...

Autor:
0

Zoopisník Miroslava Bobka - kniha

Autor kni­hy Miroslav Bobek se v úvo­du své­ho díla roze­psal o tom, jak poři­zo­val foto­gra­fie gori­lích sam­ců v Africe, kon­krét­ně tedy ve Středoafrické repub­li­ce, v čás­ti Kongo. Jak sám podo­tý­ká, poří­dil stov­ky tech­nic­ky doko­na­lých foto­gra­fií goril nížin­ných, tak­že mu ani neva­di­la pou­ze jed­na nepo­ve­de­ná. Na jihu Kamerunu pocho­do­val se svou výpra­vou v jed­nom z národ­ních par­ků, při­čemž to neby­lo vůbec nic jed­no­du­ché­ho vzhle­dem k pod­mín­kám, jaké tam pano­va­ly. Ve výpra­vě byli pyg­mej­ští prů­vod­ci, kte­ří zača­li zni­če­ho­nic mlas­kat. To dáva­li naje­vo gori­lám, že...

Autor:
0

Veterinární akademie - Škola začíná - kniha

Ve Vrbovém údo­lí se Abbey chys­ta­la na svůj prv­ní škol­ní den. Za spo­lubyd­lí­cí měla hol­ku jmé­nem Hanna. Už na prv­ní pohled bylo patr­né, že jejich rodi­ny jsou tak roz­díl­né, jak jen to moh­lo být. Sice jejich mat­ky setr­va­ly v druž­ném roz­ho­vo­ru, nicmé­ně nezá­vaz­né. Navíc si o dce­rách poví­da­ly tak, jako by neby­ly ani pří­tom­ny. Tato ško­la byla tako­vou pří­pra­vou pro budou­cí vete­ri­nář­ky, pří­pad­ně lidi, kte­ří se budou něja­kým způ­so­bem sta­rat o zví­řa­ta. Hanna byla dosti nesvá, až zakřik­nu­tá....

Autor:
0

Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha

Orion a Destiny, dva okříd­le­ní koně, dvoj­ča­ta, se spo­lu za měsíč­ní­ho svi­tu honi­li po oblo­ze. Destiny vyhrá­va­la a ješ­tě si Oriona kvů­li tomu dobí­ra­la, ale tak jem­ně sester­sky. Orion si vši­ml, že jeho sestře se na krku hou­pe duho­vý řetí­zek, na čemž by neby­lo nic až tak zvlášt­ní­ho, ale jed­na­lo se o Kámen síly. Orion jenom zala­pal po dechu. Tento dra­ho­kam chrá­nil celé Bouřlivé stá­do, ke kte­ré­mu Orion a Destiny pat­ři­li, při­čemž zahá­něl čer­né koně, kte­ří se sna­ži­li magii Bouřlivého stá­da...

Autor:
0

Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

Lotka stá­la před zrca­dlem a zrov­na si zapí­na­la svůj nový škol­ní sve­třík čer­ve­né bar­vy, kte­rý ji kou­pil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špat­né, avšak z toho­to omy­lu ji vyved­la Sofinka, její, či spí­še strejdo­va fen­ka. Aby v tom bylo jas­no - Lotka žila u strýč­ka, bra­t­ra její­ho tatín­ka, kte­rý už nebyl a kam ji dala mamin­ka, aby moh­la pra­co­vat v Paříži. Strýček vlast­nil obchod se zví­řa­ty, ale ne leda­ja­ký - kou­zel­ný. Všechna zví­řa­ta mlu­vi­la, kouz­li­la, k tomu strýč­kův syn Daniel...

Autor:
0

Koně - Příběhy z celého světa - kniha

Tato kni­ha začí­ná úvo­dem, kte­rý čítá pár stran o tom, odkud se koně vlast­ně vza­li, pros­tě jejich původ, a už ten je zají­ma­vý. Pak se pře­chá­zí k jed­not­li­vým ple­me­nům. Jako prv­ní je zde Andaluský kůň. Jak je patr­né z názvu, tak pochá­zí ze Španělska, i když je to svým způ­so­bem arab­ské ple­me­no, pro­to­že když Arabové při­šli do Španělska, zača­li koně kří­žit a z toho vznik­lo toto ple­me­no. Na dru­hém mís­tě je Irský cob. Pro lidi nezna­lých koní je toto ple­me­no úpl­nou nezná­mou....

Autor:
0

Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha

Bára je dva­nác­ti­le­té, na prv­ní pohled úpl­ně nor­mál­ní děv­če, ovšem má jed­no zásad­ní tajem­ství - může ces­to­vat do minu­los­ti, a to díky kou­zel­né­mu atla­su. S rodi­či se pře­stě­ho­va­la na ven­kov, což nejdřív nes­la vel­mi neli­bě, pro­to­že nemá žád­né sou­ro­zen­ce, ale aspoň zís­ka­la se sta­rým domem i roz­to­mi­lou koč­ku Barču, kte­rá jí s cesta­mi pomá­há. Tentokrát zača­lo všech­no vel­mi nená­pad­ně tím, že se tatí­nek zeptal, co budou dělat o víken­du. Ten měl před­sta­vu rado­vá­nek s rodi­nou, ale mís­to toho mu mamin­ka opa­tr­ně...

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha

Nelinka je malá psí sleč­na, kte­rá má za panič­ku Violku, jede­nác­ti­le­tou moc milou hol­čič­ku, kte­rou nade vše zbož­ňu­je. Nejenom pro­to, že si s ní hra­je, blb­nou spo­lu, dová­dí, ale též i díky tomu, že se Nelinka pota­jí večer při­šou­rá a hup - už je v poste­li. Tam obě dvě spo­lu sdí­lí ty nej­krás­něj­ší sny. Nelinka neo­po­mí­ná zmí­nit svou rasu - dlou­ho­srs­tý jezev­čík. Tohle ple­me­no se vyzna­ču­je napří­klad pali­ča­tos­tí, ale též svou odda­nos­tí a věr­nos­tí svým páníč­kům. Nelinka má reza­vou srst,...

Autor:
0

Elena: Přes všechny překážky - kniha

Elena Weilandová, tři­nác­ti­le­tá dív­ka, upí­ra­la oči k oblo­ze, a to dosti kri­tic­ky, pro­to­že mrač­na byla stá­le pří­tom­na, avšak usou­di­la, že zhru­ba hodi­nu bez deš­tě vyu­ži­je na to, aby se moh­la pro­jet na koni. Léto poma­lu kon­či­lo a ona vědě­la, že tím pádem bude muset být více ve stá­ji, tudíž chtě­la vyu­žít co nej­ví­ce šan­cí. Sirius, když na něj nased­la, se nesl rych­lým cva­lem k lesu, ale Elena ho ved­la smě­rem vle­vo, kde se nachá­ze­la skli­ze­ná pole a lou­ky. Dojeli až...

Autor:
0

Hrdina - kniha

Hrdina je poli­cej­ní pej­sek. Tedy byl. Dnes jde do zálo­hy, pros­tě na zaslou­ži­lý odpo­či­nek - do psí­ho poli­cej­ní­ho důcho­du. Z hle­diš­tě ho sle­do­val Ben, což byl syn jeho páníč­ka a div nepras­kl pýchou, jak byl na Hrdinu hrdý. Hrdina byl čer­ný labra­dor a před tou­to slá­vou ho Benova mamin­ka vza­la do psí­ho saló­nu, aby se mu lesk­la srst a vůbec, aby vypa­dal úchvat­ně, ostat­ně jako vždyc­ky. Dokonce si nechal od Emy, sest­ry Bena, uvá­zat mašli. Benovi se to však...

Autor:
0

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy nevi­děl ani neza­žil. Na nebi se obje­vi­lo malé pla­nou­cí světýl­ko a pohy­bo­va­lo se smě­rem k Erdasu, co bylo dost zvlášt­ní, pro­to­že ostat­ní hvězdy se nehý­ba­ly. Tohle se sta­lo tak dáv­no, že Kovo ješ­tě neměl ani jmé­no. Jediné, co si z toho pama­to­val, bylo, že všich­ni najed­nou zved­li oči od jíd­la,...

Autor:
0

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne opí­je­ní. Otec ji o víně všech­no nau­čil, i když byl gam­bler, hazard­ní hráč a děv­kař - avšak svou dce­ru milo­val. Nicole chtě­la ode­jít už kvů­li tomu, že udě­la­la...

Autor:
0

Strážkyně podsvětí - kniha

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna. Přijeli i s ado­p­tiv­ní dce­rou Nefret, se kte­rou měl bra­tr dob­rý vztah, i když neby­li bio­lo­gič­tí sou­ro­zen­ci. Nyní byli v jis­té kavár­ně a čeka­li na své­ho potom­ka. Paní Emersonová zrov­na sle­do­va­la, jak jsou míst­ní prů­vod­ci dotěr­ní k opač­né­mu pohla­ví a vel­mi ji to dráž­di­lo, nao­pak pan Emerson v tom viděl zájem žen o jis­té služ­by,...

Autor:
0

Odhalená tvář - kniha

Na uli­ci Lexington, stej­ně jako v celém širém oko­lí padal sníh. Byl pro­si­nec a lidé se hna­li za vánoč­ní­mi náku­py. Po ces­tě šel mla­dý, vyso­ký a štíh­lý muž, oble­če­ný do žlu­té­ho pláš­tě. Sice se hnal, ale vylo­že­ně vyso­kou rych­lost chůze neměl. Spěchal za Mary, aby jí řekl, že už to všech­no koneč­ně skon­či­lo. Přišel až k sema­fo­ru a stej­ně jako ostat­ní čekal na zele­nou. Kousek od něj stál Santa Claus a tak mu hodil pár min­cí. Ve stej­ném oka­mži­ku ho někdo zeza­du...

Autor:
0

Drsný muž - kniha

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce či med­vě­dy. Muži, kte­ré viděl ho zaja­li a dvě nebo tři hodi­ny - nevě­děl to přes­ně, ho vyslý­cha­li s tím, že se dozví něco zásad­ní­ho, ale on je vyve­dl z míry tím, kdo je. Přesto, že jim řekl prav­du, tak mu nevě­ři­li a pod­le toho se zacho­va­li. Nemohli mu dovo­lit pře­žít....

Autor:
0

O bílém kocourkovi - kniha

Mia je men­ší hol­ka, kte­rá cho­dí do ško­ly a momen­tál­ně se vel­mi trá­pí, pro­to­že jí zemřel její milo­va­ný kocour Sandy. Její nej­lep­ší kama­rád­ka Emilka má koč­ku Hedvábku, kte­rou její panič­ka bez­mezně milu­je a Mia ji má ráda taky, ale nyní se tak moc trá­pí, že Hedvábku Emilce dokon­ce i závi­dí. Mia šla jed­nou s mamin­kou i Emilkou po uli­ci. Zrovna tam byla paní Johnstonová, kte­rá měla u sebe kotě. Maminka i Emilka se nad malič­kou roz­plý­va­ly, ale Mia ji vůbec jako­by nevi­dě­la -...

Autor:
0

Zakázané ovoce - kniha

Věra Nekonečná je úpl­ně nor­mál­ní oby­čej­ná žena, kte­rá má dvě dospě­lé děti, man­že­la Bedřicha, cho­dí do prá­ce a má rela­tiv­ně spo­ko­je­ný život, pro­to­že i po celo­ži­vot­ním sou­ži­tí mají s Bedřichem lás­ky­pl­ný vztah. Jenže bývá­va­lo. Dlouhé roky spo­lu byd­le­li v domě, avšak Bedřich se roz­ho­dl, daro­vat ho dětem a šel s Věrou do pane­lo­vé­ho bytu. Věra to vel­mi těž­ce nese, pro­to­že na to není zvyk­lá. Navíc se Bedřich vra­cel z prá­ce poz­dě a straš­ně uta­ha­ný. Byl sice stav­by­ve­dou­cí, ale když to nešlo jinak, i on při­lo­žil...

Autor:
0

Psí záchranářky - Báječný pes - kniha

Taylor šla ke své skříň­ce, už totiž skon­či­lo vyu­čo­vá­ní a Taylor si ješ­tě stá­le zvy­ka­la na novou ško­lu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodi­nou do jiné­ho měs­ta a neby­lo to jed­no­du­ché. Když se to dozvě­dě­la, pro­pla­ka­la dva dny. Neměla to leh­ké, pro­to­že byly čty­ři sest­ry, Taylor nejmlad­ší a navíc bez mamin­ky, kte­rá zemře­la. Zrovna se za ní ozva­la pochva­la za její trič­ko - při­le­tě­lo to od Brianny Chenové. To byla nafou­ka­ná hol­ka, kte­rá ji otra­vo­va­la život hned...

Autor:
0

Smoothies na zahřátí - kniha

V této kuchař­ce se začí­ná nej­pr­ve vyprá­vět o tom, že smo­o­thie je druh život­ní­ho sty­lu. Potom se začnou řešit suro­vi­ny. Je zde vypsa­né mra­že­né i čer­stvé ovo­ce, zele­ni­na, oře­chy, oře­cho­vá a semín­ko­vá más­la, semín­ka, pro­tei­no­vé práš­ky, pro­spěš­né ole­je, vlákni­na, super­po­tra­vi­ny, jem­ně mle­té super­bo­bu­le, sla­di­dla a teku­ti­ny. Autorka násled­ně radí, jak naku­po­vat ovo­ce a zele­ni­nu, což není někdy až tak jed­no­du­ché. Měli bys­te peč­li­vě vybí­rat, naku­po­vat bio, umý­vat a tak dále. Kuchařka pokra­ču­je ve smě­ru, jak si vybrat mixér a jak ho pou­žít....

Autor:
0

Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha

Šarlota byla jeden den před let­ní­mi prázd­ni­na­mi. Kdysi to pro ni byl impuls, že poje­de s rodi­či a dvě­ma sou­ro­zen­ci na ost­rov Noirmoutier na atlant­ském pobře­ží Francie, kde exis­to­va­li čty­ři týd­ny. Tento rok to ale měla úpl­ně jinak. Vůbec se na prázd­ni­ny netě­ši­la, pro­to­že to zna­me­na­lo, že nebu­de moct do jez­dec­ké ško­ly. Pro Šarlotu se totiž smys­lem živo­ta sta­ly koně. Každou vol­nou minu­tu trá­vi­la v jízdár­ně a vždyc­ky se těši­la na jed­nu hodi­nu jízdy týd­ně - to byl pro...

Autor:
0

Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha

Róza Sanchezová je dese­ti­le­tá nor­mál­ní hol­ka, ale má dva pro­blémy - chce psa a má čty­ři nezve­de­né star­ší bra­t­ry. Podle ní jsou hluč­ní, špi­na­ví, děla­jí rámus a vlast­ně zane­řá­dí celý dům. Navíc děla­jí rámus jako stá­do hro­chů. Rózu vel­mi zlo­bí, že jí nevě­nu­jí moc pozor­nos­ti, pro­to­že je nejmen­ší, avšak tře­ba Dan je jenom o rok star­ší, přes­to je pro ně malá. Róza měla plán - chtě­la malou psí sleč­nu, s růžo­vý­mi mašle­mi na hla­vě, kte­rá bude milá, tichá, decent­ní,...

Autor:
0

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

Ema Parkerová byla štěs­tím bez sebe. Právě skon­či­la ško­la a na celých šest týd­nů má prázd­ni­ny. Je to o to lep­ší, pro­to­že byd­lí v záchran­né zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jejímž maji­te­lem je strý­ček její mamin­ky - Horác. Navíc je mamin­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tak­že Ema zdě­di­la po své rodi­ně základ­ní vlast­nost - bez­mezně milu­je zví­řa­ta. Poslední škol­ní den si šla Lucy, což je jmé­no její mamin­ky, pro Emu a hned son­do­va­la, jaký měla ten­to den. Ema byla spo­ko­je­ná se ško­lou, ale stej­ně byla nej­rad­ši,...

Autor:
0

Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha

Katka sedě­la ve tří­dě, ale vůbec nevní­ma­la - sni­la totiž o štěňa­tech, kte­rých byla vel­ká kupa a dová­dě­la na zahra­dě. V jejím snu vystu­po­va­la i mamin­ka s tatín­kem, kte­ří se vře­le usmí­va­li s tím, že si Katka může jed­no z nich vybrat a nechat si ho. Najednou zazvo­ni­lo a sně­ní byl konec, mini­mál­ně tedy pro tuto chví­li. Navíc měla Katka plán, kte­rý malé pej­sky zahr­no­val. Vyzvala k cho­du Gábinu, novou spo­lu­žač­ku a kama­rád­ku. Ještě než stih­li ode­jít, zasta­vi­la je jejich paní uči­tel­ka. Katka ji měla moc...

Autor:
0

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha

Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se obje­vi­li Zelenopláštníci, tak se Zeríf hned sna­žil zmi­zet, pro­to­že po něm šli, což bylo logic­ké. Když skon­či­la vál­ka, tak shle­dal, že mu zůsta­lo vlast­ně jen mini­mum spo­jen­ců, což pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Zeríf našel roz­klá­da­jí­cí mrši­nu a oka­mži­tě si pře­ho­dil přes rame­no. Napadlo ho totiž, že by její...

Autor: