Štítky: 2017

0

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu uved­la prv­ní­ho kli­en­ta. Vilda jenom dou­fal, že bude mít pořád­ný pří­pad a ne jen, aby hle­dal vever­či­ny ztra­ce­né oříš­ky. Jak tak...

Autor:
0

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě nased­ly do auto­bu­su a zača­ly se těšit na dovo­le­nou v Londýně. Drncání auto­bus Peggy pozvol­na uspá­va­lo, až se zača­la pro­pa­dat do vzpo­mí­nek, jak to...

Autor:
0

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný,...

Autor:
0

Skryté okno - kniha

Za posled­ní týd­ny nová nájem­ni­ce pro­ži­la hod­ně zvlášt­ních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na sil­ni­ci, kde jez­di­la auta hned poté i na hvězdy. Zvuky ven­kov­ní kuli­sy už vlast­ně ani nevní­ma­la, pro­to­že už nedo­ká­za­la ani usnout, poně­vadž netu­ši­la, kdy se ozve nářek zemře­lých, kte­rý ji v tom­to bytě trá­pí. Byla prv­ní nájem­ni­cí...

Autor:
0

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo uvnitř zdi. Dokonce byla pře­svěd­če­ná že auto­rem zvu­ků nemů­že být člo­věk. Zavolala sice poli­cej­ní hlíd­ku, ale taj í pova­žo­va­la spí­še...

Autor:
0

Sexy farmář - kniha

Roxie Callahanová pochá­zí sice z malin­ké­ho měs­teč­ka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nej­zhýč­ka­něj­ší panič­ky, kte­ré tu vůbec jsou. Zrovna vaři­la pro jed­nu z nich - Mitzi St. Renee, což byla man­žel­ka slav­né­ho pro­du­cen­ta a muže, jenž byl posed­lý věč­ným mlá­dím. Roxie měla svou gastro­no­mic­kou kari­é­ru vel­mi dob­ře roz­je­tou, avšak...

Autor:
0

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy. Za pre­vé je to kvů­li tomu, že je kre­a­tiv­ní člo­věk, avšak poté, co něco stvo­ří, ho napl­ní pocit zkla­má­ní, tudíž alko­hol...

Autor:
1

Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin

Nová pohád­ka reži­sé­ra Zdeňka Trošky Čertoviny vstou­pí do kin jako prv­ní čes­ký novo­roč­ní titul již 4. led­na 2018, ale prv­ní divá­ci budou mít mož­nost ji vidět již v prů­bě­hu pro­sin­ce. V úte­rý 12. 12. 2017 totiž star­tu­je vel­ká šňů­ra před­pre­mi­é­ro­vých před­sta­ve­ní po celé ČR, na nichž budou mít divá­ci mož­nost pozdra­vit se s dele­ga­cí tvůr­ců a her­ců nebo...

Autor:
0

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

Váš fil­mo­vý debut vidě­lo v kinech 153 tisíc divá­ků, vy jste původ­ně oče­ká­val 10 tisíc. Byl ten­to vel­ký divác­ký úspěch důvo­dem, že jste šel do dal­ší­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu, nebo jste s myš­len­kou na dal­ší film koke­to­val už před­tím? Asi půl roku po uve­de­ní Díry u Hanušovic do kin jsme si s Lubošem Smékalem řek­li, že...

Autor:
0f2dc170374cba009fbf2253b5d2_w640_gc7ef6ecebed611e7b0960025900fea040

Kniha smíchu a zapomnění - kniha

V roce 1971 má Mirek pro­je­vy o boji člo­vě­ka pro­ti moci. Pečlivě si uscho­vá­vá dení­ky a kore­spon­den­ci i zápis­ky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjis­tí, že se jed­ná o kom­pro­mi­tu­jí­cí mate­ri­á­ly a tak se roz­hod­ne je odvézt na bez­peč­něj­ší mís­to. Ovšem ješ­tě před­tím chce jet navští­vit svou býva­lou lás­ku Zdenu, pro­to­že si chce vyjas­nit...

Autor:
Audiokniha-Doktor-Proktor-a-velka-loupez-zlata-Jo-Nesbo0

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno,...

Autor:
p9788075435293-zkrocena-kralovna-gregory_200_311_27106211

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho, pro­to­že byla bez závaz­ků jak ona, tak i on - Thomas Seymour - kdy­by však o ni nepro­je­vil zájem sám král. Zkrátka...

Autor:
p9788075435316-sarlatove-kimono-courtenay_200_311_19875350

Šarlatové kimono - kniha

Slunce se klo­ni­lo k zápa­du a v jed­nom malém dom­ku na veran­dě odpo­čí­val sta­řec a při­mhou­ře­ný­ma oči­ma se díval do slun­ka. Byl uvol­ně­ný a dýchal čis­tý vzduch, kte­rý kolem něj pole­to­val. Když si mys­lel, že je všech­no v pořád­ku, zne­na­dá­ní se pře­svěd­čil o tom, že ne úpl­ně. Vynořila se totiž majestát­ní loď a na její palubě spat­řil sta­řec...

Autor:
p9788075435262-ucednik3-matharu-ok_200_311_11863320

Učedník a válečný mág - kniha

Fletcher si při­pa­dal jako v prázd­no­tě. V pli­cích měl mra­zi­vé pále­ní a nedo­stá­va­lo se mu kys­lí­ku. V hla­vě si pře­hrá­val svo­je vzpo­mín­ky, když tu ho někdo vytáh­nul a on se koneč­ně mohl vol­ně nadech­nout. Jakmile byl mimo vodu, hned se roz­kaš­lal a navíc dostal pořád­nou ránu pěs­tí do zad. Othello ho povzbu­zo­val, aby to všech­no dal...

Autor:
p9788075435309-stripek-malachitu-hanka_200_311_9891501

Střípek malachitu - kniha

Simon byl na zkouš­ce orchest­ru a cítil se dost pro­vi­ni­le. Nezvládal totiž už svo­je hra­ní, tak jako ostat­ní. Příčina byla jed­na - artri­ti­da. Momentálně byla pře­stáv­ka a ostat­ní čle­no­vé orchest­ru ode­šli někam ven a Simon se začal hádat s Joachimem, pro­to­že měl pocit, že mu maže med kolem pusy. Simon hrál s orchestrem plných dva­cet...

Autor:
stažený soubor0

Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha

Čarodějka Aislin odchá­ze­la z Rady moud­rých a měla div­ný pocit, že ji někdo v úzké chod­bě sle­du­je, ale když se oto­či­la, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je pře­ta­že­ná a že bláz­ní. Najednou jako­by sly­še­la něja­ké syče­ní. Zčistajasna se oko­lo ní zača­ly míhat stí­ny, kte­ré se zhmot­ni­ly téměř do lid­ských para­me­t­rů. Jeden ze stí­nů...

Autor:
Obálka Kouzelné sedlo0

Kouzelné sedlo - kniha

Verunka milu­je koně nade­vše na svě­tě. Ještě jí neby­ly ani dva roky, když popr­vé sedě­la na jeho hřbe­tu. Nejraději by měla jed­no­ho doma, ale rodi­če jí to nedo­vo­lí. Najednou vešla k Verunce do poko­jíč­ku mamin­ka a s úsmě­vem se pta­la, jest­li zase malu­je koně. Verunka byla tak zabra­ná do prá­ce, že to ani...

Autor:
Kouzelná třída - další kouzlení0

Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha

V živo­tě dětí jed­né tří­dy základ­ní ško­ly se to změ­ni­lo od té doby, co nastou­pi­la nová paní uči­tel­ka - víla Jasmína. Ta je uči­la pomo­cí kou­zel - děti vždyc­ky všech­no vědě­li, nic neza­po­mně­li, dostá­va­li samé jed­nič­ky a ani nezlo­bi­li. Bohužel to skon­či­lo ve dru­hé tří­dě a do té tře­tí nastou­pi­li s panem uči­te­lem...

Autor:
101832_3_250_0_fit0

Školnice Valerie odhalena - kniha

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo a Martin se Šimonem měli pode­zře­ní, že za to může Valerie - škol­ni­ce. Ta je vel­mi milá a hod­ná k dětem. Vojta a Pepík mají...

Autor:
894_bg0

Měj mě rád/a - kniha

Vše začí­ná jed­no­ho páteč­ní­ho veče­ra roku 1902. V Berlíně, v jed­nom z bytů se nachá­zí služ­ka, kte­ré říka­jí Hilda, i když se tak vlast­ně nejme­nu­je, ale pro ně je pros­tě Hilda. V bytě čeka­jí návště­vu a Hilda musí jít postup­ně něko­li­krát otví­rat. Poté, co všem done­se kávu, chce ode­jít - musí být totiž včas restau­ra­ci. Ovšem...

Autor:
373962240

Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha

Alea se jed­no­ho dne k veče­ru pro­bu­di­la a najed­nou zjis­ti­la, že leží v tep­lé kaju­tě a vtom si uvě­do­mi­la, že je v bez­pe­čí u svých kama­rá­dů na lodi Crusis. Plachetnice se pla­vi­la na ote­vře­né moře, při­čemž cíl byl jas­ný - Island. Alea měla svůj osob­ní cíl - dou­fa­la, že se na Islandu setká se svým otcem....

Autor:
2e010df021ed36bbc8e256cf2c16b7550

Pax, můj liščí přítel

Petr jel v autě se svým otcem a svým zví­ře­cím kama­rá­dem - lišá­kem Paxem. Toho našel ješ­tě jaké vel­mi malič­ké mlá­dě a vycho­vá­val ho až do nynějš­ka - něko­lik týd­nů. Nyní ho otec při­nu­til, aby ho z auta vysa­di­li do lesa. Začínala navíc vál­ka a otec byl nucen jít pra­co­vat - nata­ho­vat elek­tric­ké drá­ty. Petr...

Autor:
stažený soubor0

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu. Potkala sta­řen­ku Pránu, moud­rou tu ženu. Zničehonic pro­puk­la pani­ka, země se chvě­la, zví­řa­ta byla ve vel­kém nekli­du. Vzápětí se ozva­la ohlu­šu­jí­cí výbuch,...

Autor:
img_498163_orig0

Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha

Katka ráda sní a úpl­ně nej­víc o malých pej­s­cích - ště­ňát­kách. Bohužel jí rodi­če nedo­vo­lí vlast­ní a tak si o tom aspoň poví­dá se svo­jí kama­rád­kou Májou. Bohužel spo­lu nejsou ve tří­dě a tak se schá­ze­jí o pře­stáv­kách a nebo po ško­le. Ve ško­le si taky uží­vá své. Její dvě spo­lu­žač­ky Magda a Karla si z ní uta­hu­jí, pro­to­že je...

Autor:
1044060

Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní z jis­té­ho důvo­du. Jednoho veče­ra jim mamin­ka čet­la pohád­ko­vou kníž­ku, tro­chu stra­ši­del­nou, ale Poli a Aldo usnu­li a ani nevě­dě­li jak, ale usnu­li. A zdál...

Autor: