Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Stick it - Pojďte si zacvičit!

Stick it - Pojďte si zacvičit!

Nechce se vám moc pře­mýš­let a potře­bu­je­te dro­bet vysa­dit? Dobrou vol­bou je spor­tov­ně ladě­ný film Stick it.

Missy Peregrym je sym­pa­tic­ká hol­ka. Tohle vám dojde hned na začát­ku sním­ku. Jaká je to hereč­ka, tož těž­ko říct a ani Stick it její herec­ké kva­li­ty (dle mého názo­ru) zrov­na neod­ha­lu­je. Nicméně se ve fil­mu pokou­ší ztvár­nit rebel­ku, kte­rá má pro­blémy s auto­ri­ta­mi, nosí tri­ka s nápi­sy jako Black Flag, Bad Brains apod., sjíž­dí na kole prázd­né bazé­ny  na cizích pozem­cích a mívá kvů­li tomu men­ší pro­blémy se záko­nem.

 

Jednoho dne se štěs­tí na Haley Graham (ali­as Missy Peregrym) vykaš­le a nechá ji na kon­ci vyda­ře­né­ho sjez­du vle­tět i s kolem doprostřed cizí­ho domu, hodit sebou efekt­ně na zem, spus­tit alarm a nechat se chy­tit poli­cií. Soudkyně nabí­zí Haley dvě mož­nos­ti. Může jít na vojen­skou ško­lu, do VGA, nebo zjis­tit, zda věze­ní pro mla­dist­vé je vskut­ku tako­vé, jak se o něm poví­dá. Přestože si Haley zvo­lí vojen­skou ško­lu, je roz­hod­nu­to, že půjde do VGA.

 

A tepr­ve teď se doví­me důvod tak vel­ké­ho zne­chu­ce­ní sedm­nác­ti­le­té sleč­ny Graham. VGA je ško­la pro elit­ní gym­nast­ky, z nichž kaž­dá má ambi­ce dostat se do národ­ní repre­zen­ta­ce. Haley byla v minu­los­ti také gym­nast­kou a to zatra­ce­ně dobrou. Pak ale udě­la­la něco, kvů­li čemu navždy opus­ti­la svět gym­nasti­ky, vyslou­ži­la si pohr­dá­ní a nená­vist mno­ha lidí.

 

Trenérem a záro­veň maji­te­lem VGA je pro­fe­si­o­nál a nároč­ný uči­tel Burt Vickerman (Jeff Bridges). Člověk, u kte­ré­ho si Haley s tím svým pří­stu­pem dost nara­zí a už od prv­ní­ho dia­lo­gu je jí jas­né, že tohle nebu­de snad­né. Vůbec jí to neu­leh­ču­jí ani jiné gym­nast­ky, jež Vickerman tré­nu­je a živí jejich nadě­je, pokud jde o účast na Olympiádě. Rády Haley při­po­mí­na­jí onu udá­lost z minu­los­ti a necho­va­jí se zrov­na přá­tel­sky.

 

Film bych roz­dě­lil na 3 čás­ti.  V té prv­ní se Haley sna­ží divá­ky pře­svěd­čit, jak moc že je drs­ná  a jak moc nesná­ší gym­nasti­ku. Aby byla pře­svěd­či­věj­ší, vše­li­jak upra­vu­je (ne)spisovnost své­ho úst­ní­ho pro­je­vu, volí vhod­ně vyta­ha­né oble­če­ní, uka­zu­je různá ges­ta, při roz­ho­vo­ru se neu­stá­le krou­tí a mlu­ví jako­že nenu­ce­ně s pat­řič­ný­mi (někdy více, jin­dy méně pove­de­ný­mi) sar­kas­tic­ký­mi či vtip­ný­mi poznám­ka­mi.

 

V pře­cho­du mezi prv­ní a dru­hou čás­tí fil­mu, jí Jeff Bridges dro­bet pro­mlu­ví do duše. Haley se pak pro­běh­ne na čer­stvém vzdu­chu, dá si to v hla­vě do pořád­ku a dru­hý den už sto­jí v cvi­čeb­ním úbo­ru před jeho kan­ce­lá­ří.

 

Následuje sestřih toho, jak cvi­čí, jak jí to nej­pr­ve moc nejde, ale pak už ano. Má se konat men­ší sou­těž, kde by měla zúro­čit vše, na co jsme se díva­li v dru­hé čás­ti. Jak dopad­ne, uvi­dí­te sami, ale tím­to se poma­lu blí­ží­me k čás­ti tře­tí.

 

Jak už začí­ná být dob­rým zvy­kem – mezi dru­hou a násle­du­jí­cí tře­tí čás­tí je dal­ší dia­log mezi Burtem a Haley. V něm mu se mu Missy Peregrym svě­ří s něčím, co ješ­tě nikdy niko­mu neřek­la a tady ji asi popr­vé začne­te tro­chu chá­pat, pro­to­že svou výpo­vě­dí o sobě hod­ně pro­zra­dí.

 

V tře­tí čás­ti si Haley zís­ká sym­pa­tie všech ostat­ních „kole­gyň“ z VGA a na konec nám scé­nář před­klá­dá finál­ní klá­ní těch nej­lep­ších gym­nastek (hlav­ní hrdin­ka samo­zřej­mě nesmí chy­bět), kte­ré se pope­rou o mís­to na „výslu­ní“.

 

Ve fil­mu se dost čas­to obje­vu­je dob­ře se hodí­cí hud­ba a hez­ky se dívá i na cvi­če­ní gym­nastek. Po chvil­ce si zvyk­ne­te také na ksich­tí­ky hlav­ní hrdin­ky, i když si nemo­hu pomoct. Pořád mi při­jde, že se Missy Peregrym tak moc sna­ží půso­bit nenu­ce­ně a úpl­ně při­ro­ze­ně, až je to nepři­ro­ze­né a mís­ty doce­la pře­hra­né. Jeff Bridges mi zase v roli tre­né­ra, kte­rý také není žád­ný ide­ál ctnos­tí, ale nako­nec pře­ce jen dost fajn chlap, při­jde o mno­ho věro­hod­něj­ší.

 

Film se sice tvá­ří jako kome­die, ale zase tak vtip­ný není. Neřadil bych ho ani do ška­tul­ky s nápi­sem Teenagerovské fil­my. Film samot­ný je asi nej­víc o spor­tu, o cíle­vě­do­mos­ti a přá­tel­ství. Zároveň však nejde o nic nová­tor­ské­ho. Ono pří­běh ve sty­lu – kterak se jed­na zlo­bi­vá hol­ka napra­vi­la a pře­ko­na­la min­d­rák z minu­los­ti, k čemuž jí hod­ný tre­nér dopo­mů­že, je dro­bet okou­ka­ný. Dost neprav­dě­po­dob­ný, i když hez­ky kou­ka­tel­ný, je i konec fil­mu.

 

Celkově se tedy nemo­hu ubrá­nit pří­z­ni­vé­mu dojmu z díl­ka. Hezká před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, sym­paťák Jeff Bridges, dob­ře vypra­co­va­ná těla gym­nastek, sluš­ně vybra­ná a čas­to se mění­cí růz­no­ro­dá hud­ba, hlav­ně pak ukáz­ky cvi­če­ní - doká­žou potě­šit oko a neza­tě­žu­jí mysl. Náročnější divák sice nebu­de spo­ko­jen, ale ani já netvr­dím, že film je pro nároč­né­ho divá­ka. Je to sluš­ná vol­ba na odre­a­go­vá­ní, víc v tom nehle­dej­te.

 

Název: Stick it

Země: USA

Délka: 103 min.

Režie: Jessica Bendinger

Hrají: Jeff Bridges, Missy Peregrym, Vanessa Lengies, Tarah Paige…

Rok: 2006

 

US pre­mi­é­ra: 28. 4. 2006

Premiéra v ČR: ? (Není to sice žád­ný kle­not kine­ma­to­gra­fie, aspoň na DVD by se obje­vit ale mohl, avšak zatím tomu tak není.  Pročež recen­ze vychá­zí z ang­lic­ké neda­bo­va­né ver­ze fil­mu dove­ze­né­ho z USA.)

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,97598 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56192 KB. | 26.05.2022 - 07:04:18