Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí voní jako chleba

Štěstí voní jako chleba

335814738 761238855392993 2379902249369571 n
335814738 761238855392993 2379902249369571 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantická odde­chov­ka, kte­rá Vás lusk­nu­tím prs­tu pře­ne­se do poklid­né atmo­sfé­ry osa­mě­lé skot­ské ves­nič­ky, tak to je roz­hod­ně kni­ha „Štěstí voní jako chle­ba“ od spi­so­va­tel­ky Pauline Maiové, jež vyda­la GRADA pub­lishing, a.s.

Hlavní hrdin­kou je Mila, bez­na­děj­ná roman­tič­ka, kte­rá to nemá s lás­kou zrov­na dva­krát jed­no­du­ché. Zamilovala se totiž do pohled­né­ho mla­dí­ka Thea, kte­rý sice vypa­dá jako ide­ál­ní part­ner, ale bohu­žel tomu tak není. Má jed­nu obrov­skou chy­bu na krá­se: je ZASNOUBENÝ.

Ze své vlast­ní sobec­kos­ti a sebe­lás­ky navíc Milu při­ži­vu­je neu­stá­lou nadě­jí, že chce být jen s ní, že ji milu­je, ale ve sku­teč­nos­ti nechce na svém živo­tě nic měnit, natož se vzdát své sou­čas­né snou­ben­ky.

Ve stej­ném oka­mži­ku, kdy Mila řeší tra­ble s lás­kou, při­chá­zí o své zaměst­ná­ní. Hotel, kde pra­co­va­la, totiž uza­vře­li. Jako blesk z čis­té­ho nebe se však nabí­zí skvě­lá pří­le­ži­tost v podo­bě hlí­dá­ní domeč­ku v dale­kém Skotsku spo­lu s dvě­ma tlus­tý­mi kočka­mi... no řek­ně­te, kdo by neo­do­lal?

Mila si moc dob­ře uvě­do­mu­je, že je na čase udě­lat radi­kál­ní změ­nu ve svém živo­tě, a pokud mož­no se co nejdří­ve opros­tit od své „závis­los­ti“ na Theovi.

To, co by mi doma uteklo rych­le­ji, než bych sta­či­la lusk­nout prs­ty, se teď pře­de mnou roz­pro­stí­ra­lo jako malá věč­nost: dva měsí­ce v úpl­ně cizím pro­stře­dí, v cizím domě, v cizí ves­ni­ci. Při tom pomyš­le­ní se mi oka­mži­tě zno­vu sevřel žalu­dek. Zároveň se však vyno­ři­ly pochyb­nos­ti: Dokážu vůbec strá­vit celý ten čas bez přá­tel, kte­rým bych moh­la zavo­lat a pozvat je na kávu, a bez prá­ce... 

To však ješ­tě netu­ši­la, že se ocit­ne na nej­krás­něj­ším mís­tě na svě­tě, ve ves­ni­ci plné podiv­ných osob, co skrý­va­jí mno­há tajem­ství. „Vypadalo to, že všich­ni lidé ve ves­ni­ci mají svá malá i vel­ká tajem­ství, a já se chtě­la dozvě­dět více.“

A s motem na rtech: „Každý slu­neč­ní paprsek, jak­ko­li skrov­ný a krát­ko­do­bý, je tře­ba si užít, než při­jde dal­ší déšť“ se Mila vrh­la na začle­ňo­vá­ní se do „nepří­stup­né“ ves­nič­ky s nadě­jí, že si zde mož­ná najde i nové přá­te­lé ve svém věku. Cesta to bude však vel­mi nároč­ná, lec­kdy i úsměv­ná, ale voňa­vý chléb s křu­pa­vou kůr­kou obměk­čí i ta nej­za­tvr­ze­lej­ší srd­ce a mož­ná nalez­ne ces­tu k nové lás­ce....

Kniha Štěstí voní jako chle­ba se mi moc líbi­la a pře­čet­la jsem ji poma­lu na jeden zátah. I když to není zrov­na můj oblí­be­ný žánr, tuhle kni­hu jsem si skvě­le uži­la, a tak tro­chu jsem se u ní i roman­tic­ky zasni­la. 

Úžasné a poklid­né pro­stře­dí Skotska osa­mě­lé ves­nič­ky, do kte­ré autor­ka začle­ni­la úžas­nou myš­len­ku na směn­ný obchod, kte­rý tak skvě­le vystih­nul sta­ré dob­ré časy, kdy to ješ­tě ve ves­ni­cích sku­teč­ně žilo a lidé vědě­li, jaké jsou sku­teč­né život­ní hod­no­ty..... to všech­no na vás pro­mlou­va­lo z kaž­dé strán­ky této kni­hy, že poma­lu člo­věk zatou­žil být sou­čás­tí toho vše­ho.

Kromě nava­zo­vá­ní spo­le­čen­ských vzta­hů sto­jí­me i u zro­du počí­na­jí­cí nové lás­ky, kte­rá si nevě­dom­ky sta­ví pev­né zákla­dy, s nimiž otře­se neče­ka­ná návště­va Thea. 

Já osob­ně jsem nej­ví­ce obdi­vo­va­la hlav­ní hrdin­ku, kte­rá i když se zeza­čát­ku kni­hy upí­je­la hlav­ně ve své sebe­lí­tos­ti, se nako­nec doká­za­la posta­vit na vlast­ní nohy v úpl­ně cizí zemi, najít si nové přá­te­lé a svým způ­so­bem stme­lit celou ves­ni­ci, jež zpo­čát­ku se zdá­la tak nepří­stup­ná a plná „uzamče­ných“ tajem­stvích.

Chcete-li na vlast­ní kůži zažít, jak voní štěs­tí po chle­bu, urči­tě se začtě­te do strá­nek této kníž­ky, bude­te mile pře­kva­pe­ni, jak vás rych­le vtáh­ne do děje a pod­ma­ní si vás svým „roman­tic­kým“ pří­bě­hem.

PS: V závě­ru kni­hy se může­te těšit ze 3 úžas­ných recep­tů, kte­rý­mi může­te potě­šit své nej­bliž­ší. Jsou jimi „Skotské sezna­mo­va­cí muf­fi­ny Dundee“, „Jablečné mar­ci­pá­no­vé šne­ky - slad­ká pocta Applemoru“ a „Špaldový bram­bo­ro­vý chléb s drož­dím“.

ŠTĚSTÍ VONÍ JAKO CHLEBA

Napsala: Pauline Maiová

Přeložil: Rudolf Řežábek

Vydala GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 390

ISBN: 978-80-271-3820-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání11. března 2023 Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Štěstí voní jako chleba, kterou vydala Grada Publishing pod […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí23. února 2023 Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou zimní romanci na chátrajícím hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života5. února 2023 Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života Najděte svůj vlastní Lagom a osvojte si šťastný a spokojený způsob života, ve kterém budete mít všechno "tak akorát". A abyste na této cestě byli skutečně úspěšní, s tím vším Vám pomůže […] Posted in Recenze knih
  • Příliš mnoho vzpomínek5. ledna 2023 Příliš mnoho vzpomínek Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Ateliér Rosen - Modistky z Tržní uličky2. ledna 2023 Ateliér Rosen - Modistky z Tržní uličky Máte rádi romány Anne Jacobsové alias Marie Lamballe? Chcete zažít neskutečný příběh zakázané lásky a věrného přátelství? Pokud ano, tak právě vám je určena novinka s názvem Ateliér Rosen […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • Obchodnice z Amsterdamu6. listopadu 2022 Obchodnice z Amsterdamu Obchodnice z Amsterdamu od spisovatelky Simone van der Vlugt, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je oddychový historický román z přelomu 19. a 20. století, který rozhodně neurazí žádného […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,46760 s | počet dotazů: 275 | paměť: 60616 KB. | 23.03.2023 - 15:23:24