Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Stesti
Stesti

Iris odma­la tou­ži­la být mód­ní návr­hář­kou. Její rodi­če ji v tom ale nepod­po­ro­va­li a pro­to nyní pra­cu­je v ban­ce a tak nějak ztra­ti­la sama sebe. Když se ji potom naskyt­la pří­le­ži­tost, aby se zúčast­ni­la kur­zu šití v Paříže, nad­še­ně se do toho vrh­la, i přes to, že její man­žel z toho nad­še­ný zrov­na není. Nakonec ji to schvá­lí pod pod­mín­kou, že po skon­če­ní se vrá­tí a zalo­ží spo­lu rodi­nu.

Musím říct, že jsem touhle kni­hou byla straš­ně moc zkla­ma­ná. I když jsem ji pře­čet­la vel­mi rych­le, celý pří­běh mi při­šel tako­vý nija­ký. Už na začát­ku mi při­šlo straš­ně pro­tiv­né, když bylo snad na prv­ní strán­ce napsa­né, že man­žel­ství jim nefun­gu­je, ale hlav­ní hrdin­ka ho pořád poslou­cha­la na slo­vo.

Další posta­va, kte­rou jsem nemoh­la snést, byla Marta. To, jakým způ­so­bem se cho­va­la, mi roz­hod­ně nepři­šlo nor­mál­ní a na kaž­dé strán­ce jsem měla chuť ji nafac­ko­vat. I to celé rozuz­le­ní s Martou a Gabrielem mi při­šlo straš­ně zvlášt­ní a jed­no­du­še jsem tomu nevě­ři­la.

Knize při­dá­vám plus za to, že jsem ji pře­čet­la rych­le a mís­ty si čte­ní sku­teč­ně uží­va­la. Jenomže chvil­ka­ma jsem se až moc roz­či­lo­va­la nad tím, jak se cho­va­jí hlav­ní posta­vy. Konec mi při­šel hod­ně úseč­ný a až vycu­ca­ný z prs­tu.

Příběh bych dopo­ru­či­la těm, co hle­da­jí jed­no­du­chý, až povrch­ní pří­běh nad kte­rým nebu­de­te muset pře­mýš­let a slou­ží spí­še k odpo­čin­ku. Nesmíte od kni­hy oče­ká­vat nic hlu­bo­ké­ho a pak věřím, že se vám bude líbit a čte­ní si uži­je­te.


Originální název:

Entre mes mains le bonheur se faufile (2014)

Žánr:
Literatura světová, Romány, Pro ženy
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:304
Překlad:Dana Melanová
Autor obál­ky:Natálie Pecková
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-267-1196-4

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46148 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56585 KB. | 27.06.2022 - 23:16:18