Kritiky.cz > Speciály > Štěstí je krásná věc

Štěstí je krásná věc

word image 44

Po divác­ky úspěš­ných fi lmech Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se pro­du­cent­ská dvo­ji­ce Pavel Pásek a Igor Konyukov roz­hod­la nato­čit kome­dii s názvem Štěstí je krás­ná věc. Tentokrát jde o výhru balí­ku peněz v lote­rii, kte­rou zís­ká dvo­ji­ce v podá­ní Petry Hřebíčkové a Karla Zimy. Režie se ujal Jiří Novák.

„Je to kome­die o dvou mla­dých lidech, kte­ří vyhrá­li obrov­skou část­ku peněz. To jim ale začne naru­šo­vat jejich vztah,“ vysvět­lil reži­sér, kte­rý má za sebou seri­á­ly jako Kafe & Cigárko, Comeback či doku­men­tár­ní Na ces­tě o adap­ta­ci původ­ně litev­ské­ho scé­ná­ře do čes­ké­ho pro­stře­dí. Dvojice totiž nemá zaměst­ná­ní, zato má všu­de spous­tu dlu­hů. A když při jed­né výji­meč­né návštěvě kos­te­la zís­ká tiket, kte­rý jim při­ne­se 176 mili­o­nů, začnou se kolem nich dít věci…

„Oni ty pení­ze vlast­ně nepo­tře­bu­jí. Žijí teď a tady, co mají, to vyda­jí, a jsou spo­ko­je­ní. Hlavně že se mají rádi,“ řek­la Petra Hřebíčková o své roli Jany. „Neumí moc hos­po­da­řit, mají dlu­hy, ale nema­jí pro­blém. Ten při­jde, až když vyhra­jí,“ dodal herec Karel Zima ali­as Čenda.

„Vyhrát tako­vý balík pro ně není výhra, ale spíš pro­blém. Nedokážou s tím najed­nou naklá­dat a z toho vzni­ka­jí vtip­né situ­a­ce. A samo­zřej­mě taky pro­blémy, tak­že to chví­li vypa­dá i na roz­chod,“ popsa­li své posta­vy Jany a Čendy her­ci.

Když se totiž po vsi, kde žijí, roz­křik­ne, že vyhrá­li tako­vou část­ku, začne si nejen jejich oko­lí cho­dit pro svo­je dlu­hy, ale obje­ví se i zapo­me­nu­tí spo­lu­žá­ci ze ško­ly či bra­tr, kte­rý se neu­ká­zal něko­lik let. Toho si zahrál Jan Dolanský. Jejich otce Ondřej Pavelka a nepře­jí­cí­ho sou­se­da ztvár­nil Marek Taclík.

V dal­ších rolích se obje­ví napří­klad Tomáš Jeřábek, Zdeněk Godla, Markéta Hrubešová, Jaroslava Pokorná, Martin Písařík, David Novotný nebo Leoš Noha.

I když by se zdá­lo, že s tako­vým názvem fi lmu musí mít štěs­tí i štáb, bohu­žel nestá­lo při původ­ním reži­sé­ro­vi Tomáši Svobodovi, kte­rý měl po sed­mi natá­če­cích dnech váž­nou doprav­ní neho­du. Kvůli násled­né zdra­vot­ní neschop­nos­ti se tak musel reži­sér­ské­ho křes­la vzdát a pro­du­cen­ti je po zby­tek natá­če­ní pře­da­li do rukou reži­sé­ra Jiřího Nováka.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,04176 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53344 KB. | 17.04.2021 - 01:13:08
X