Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku

Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku

Stesti

Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nema­jí v živo­tě na růžích ustlá­no. Oba jsou neza­měst­na­ní, Čenda má dlu­hy všu­de, kam se podí­vá, a nej­čas­těj­ší návště­vou u nich je exe­ku­tor. To ale změ­ní fará­řem požeh­na­ný lote­rij­ní tiket. Pohádková výhra 176 mili­o­nů korun ote­ví­rá dvo­ji­ci dve­ře do vel­ké­ho svě­ta neo­me­ze­ných mož­nos­tí. Ale také ke spous­tě nových kama­rá­dů, kte­ří by si z výhry rádi ukro­ji­li pořád­ný kus. A i když se to někte­rým poda­ří a vztah téhle dvo­ji­ce to nabou­rá, pře­ce jen na kon­ci zjis­tí, že nej­vět­ší výhrou v živo­tě je lás­ka....

Rozebírání toho v jakém aktu­ál­ním sta­vu je čes­ká fil­mo­vá tvor­ba by vysta­či­lo na samo­stat­ný text, zku­sím to nicmé­ně shrnout- V Českých vodách se pořád občas obje­ví něja­ký ten tvůr­ce, kte­rý se poku­sí tak tro­chu vyty­čit a aktu­ál­ní čes­kou fil­mo­vou tvor­bu obo­ha­tit něčím svě­žím (v posled­ní době tře­ba Andy Fehu, Dan Svátek nebo již zná­má stá­li­ce Petr Zelenka), přes­to se ale pocho­pi­tel­ně nej­ví­ce pod­po­ru­je to na co čeští divá­ci cho­dí nejvíc- kome­die.

Komedie respek­ti­ve roman­tic­ké kome­die s dra­ma­tic­ký­mi prv­ky tvo­ří zhru­ba 75-80% roč­ně vypro­du­ko­va­ných čes­kých fil­mů a v tomhle ohle­du jsou pořád nej­ú­spěš­něj­ší stá­li­ce jako Zdeněk Troška nebo Jiří Vejdělek. Bohužel to ale vět­ši­nou dopa­dá tak, že může­me být rádi když je ta divác­ky oblí­be­ná kome­die po fil­mař­ské strán­ce kva­lit­ní zále­ži­tos­tí. Naposledy se více­mé­ně za mini­mál­ně ale­spoň prů­měr­né dali ozna­čit tře­ba Ženy v běhu nebo více­mé­ně nedáv­né 3Bobule (pove­de­né Vlastníky čím dál tím více nebe­ru jako kome­dii, ale soci­ál­ní dra­ma), na jed­nu tako­vou prů­měr­nou tas­ka­ři­ci ale násled­ně vychá­ze­jí věci jako tře­ba Babovřesky, Špindl nebo nedáv­ný Bourák. Divácky oblí­be­ná kome­die pros­tě auto­ma­tic­ky nezna­me­ná úspěch a i pro­to je odváž­né si na něja­kou čes­kou kome­dii zajít. A i přes­to se náho­dou může stát, že se dočká­te ale­spoň toho prů­mě­ru a bude­te díky tomu spo­ko­je­ni.

Štěstí je krás­ná věc je prav­dě­po­dob­né sku­teč­ně nej­lep­ší čes­kou kome­dií od Žen v běhu a je to pře­kva­pi­vé vzhle­dem k tomu, že scé­náris­tou je Jaroslav Sauer, zod­po­věd­ný za oba díly Špindlu (jed­nič­ka boha­tě sta­či­la) i Pepu s Michalem Suchánkem v hlav­ní roli. V tomhle ohle­du má Štěstí je krás­ná věc sku­teč­ně něco co se dá nazvat mini­mál­ně oukey scé­ná­řem kde posta­vy nejsou jen pou­hý­mi kari­ka­tu­ra­mi a mají mezi sebou něco co by se dalo nazvat dob­ře vysta­vě­né vzá­jem­né vzta­hy.

Film záro­veň slou­ží jako celo­ve­čer­ní debut Jiří Diarmaida Nováka (ten po začát­ku natá­če­ní nahra­dil reži­sé­ra Tomáše Svobodu, kte­rý musel režii pro­jek­tu opus­tit kvů­li váž­né doprav­ní neho­dě), kte­rý sto­jí za seri­á­ly jako Comeback nebo Kafe a cigár­ko a jeho celo­ve­čer­ní start oprav­du není špat­ný i přes­to, že tu je zce­la zby­teč­né hle­dat něja­ký výraz­ný reži­sér­ský ruko­pis, kte­rý by vlast­ně odli­šil Štěstí je krás­ná věc od vět­ši­ny kon­ku­ren­ce.

Na Štěstí je krás­ná věc ale roz­hod­ně kou­ká lépe než na zby­tek konkurence- Za kame­ru se totiž posta­vil Petr Hojda (více­mé­ně dvor­ní kame­ra­man Filipa Renče), kte­rý více­mé­ně rutin­ní kome­dii dodal něko­lik vylo­že­ně vel­mi krás­ných zábě­rů a pře­de­vším se na roz­díl od vět­ši­ny domá­cí kon­ku­ren­ce s kame­rou nesto­jí na mís­tě a nesá­zí vět­ši­nu času na sta­tic­ké zábě­ry ale hýbe se. Minimálně po téhle strán­ce je tedy Štěstí je krás­ná věc vel­mi fajn.

Film má i štěs­tí ve zvo­le­ní sym­pa­tic­ké part­ner­ské dvo­ji­ce a pře­de­vším se k sobě Karel Zima a Petra Hřebíčková pře­kva­pi­vě hodí. Hřebíčková si u mně tím­to fil­mem utvr­di­la pozi­ci výraz­né­ho čes­ké­ho kome­di­ál­ní­ho talen­tu, Karel Zima zase doká­zal, že je mož­ná tak tro­chu nedo­ce­ně­ný a nená­pad­ný čes­ký talent. Jsou tu jinak i jmé­na jako Jan Dolanský, Ondřej Pavelka, Marek Taclík, David Novotný, Tomáš Jeřábek nebo Zdeněk Godla, kte­rý potvr­zu­je svůj sta­tus jed­no­ho z nej­lep­ších natur­š­čí­ků (neher­ců) všech dob. Někdo má pro­sto­ru více, někdo méně, přes­to se ale kaž­dý ve své roli doká­že před­vést a jak se zde doka­zu­je tak není malých rolí, jen malých her­ců. A zde malé her­ce roz­hod­ně nena­jde­te.

Co se týče pří­bě­hu film pra­cu­je s humo­ro­vým pří­stu­pem “ hloupý cha­rak­ter se diví a netu­ší, chytřej­ší divák se smě­je“. A v rám­ci toho­hle ten­to pří­stup fun­gu­je, pro­to­že je nezna­lost hlav­ních hrdi­nů ohled­ně vyš­ší spo­leč­nos­ti oprav­du vtip­ná. Opět jde mož­ná o men­ší zau­ja­tost pro­ti ves­ni­ča­nům a divák si u sle­do­vá­ní pocho­pi­tel­ně řek­ne, že “ takhle blbý ty vidlá­ci pře­ce nejsou!“, přes­to ale ten­to film před­sta­vu­je vylo­že­ně vtip­né momen­ty.

Trailer mož­ná tak tro­chu lže: Kdo čeká, že se hlav­ní motiv pone­se v duchu, že se nově šťast­ný pár poku­sí spo­ly­oby­va­te­lé obce ošku­bat a nako­nec je vyštve do měst­ské­ho živo­ta bude mož­ná tak tro­chu pře­kva­pen, pro­to­že tenhle seg­ment trhá zhru­ba jen 5 minut a záplet­ka se vydá zce­la jiným smě­rem. Rozhodně nejde o film, jehož trai­ler by byl pou­há zkrá­ce­ná ver­ze, přes­to je tu ale zabit poten­ci­ál pro poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vou sati­ru s pří­pad­ným pou­ži­tím čer­né­ho humo­ru. Něco tako­vé­ho by dost mož­ná byl scho­pen rea­li­zo­vat prá­vě Petr Zelenka, tady se ale pořád pře­ce jen jede na jis­to­tu, což je ve finá­le straš­ná ško­da.

Charaktery ved­lej­ších postav ve finá­le roz­kles­le­né nejsou a ze zají­ma­vé­ho námě­tu (kte­rý je pod­ří­zen roz­počtu, kte­rý urči­tě nehra­ni­čí s část­kou 176 mili­o­nů korun) šlo vystřís­kat roz­hod­ně ješ­tě víc. Také pla­tí, že ten­to film více­mé­ně mís­ty vybí­zí k tomu aby si divák řekl, že se ho snad někdo sna­ží ura­zit a udě­lat z něj hlu­pá­ka, pro­to­že je mu při sle­do­vá­ní jas­né, že přes­ně takhle výhra v lote­rii nebo nepo­vo­le­ný pohřeb nepro­bí­ha­jí, přes­to se to ale dá pře­kous­nout. Zároveň když dojde na zlo­mo­vý oka­mžik se z toho vůbec neda­ří vystřís­kat ty pra­vé emo­ce a celý pro­blém je navíc více­mé­ně vycu­ca­ný z prs­tu a stej­ně tak je poz­dě­ji roz­ře­šen. Přesto všech­no je to ale pořád vel­mi oukey.

Jak zpí­vá Richard Müller tak je štěs­tí sice krás­ná věc, ale pra­chy si za něj nekou­píš. A i přes­to, že film tuto pís­nič­ku na kon­ci vyu­ži­je (už za toto palec naho­ru, pro­to­že to k tomu od samot­né­ho názvu vybí­ze­lo) tak se vlast­ně sna­ží nako­nec říct, že pení­ze vlast­ně nepo­tře­bu­jí. Jeden zásad­ní moment toto posel­ství násled­ně zni­čí, přes­to mě to ale neu­rá­ží a Štěstí je krás­ná věc sku­teč­ně beru jako jed­nu z těch lep­ších čes­kých kome­dií posled­ních let. Pořád to ale u nás potře­bu­je revo­lu­ci! Už za Mumuland nicmé­ně Štěstí je krás­ná věc roz­hod­ně palec naho­ru.....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Miloš Schmiedberg / Bioscop

Části seriálu:  Štěstí je krásná věc


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Vážený pane kri­ti­ku, pokud vy chce­te hod­no­tit kva­li­tu díla, já zase mohu hod­no­tit kva­li­tu vaší gra­ma­ti­ky. Napsat slo­vo saty­ra s ypsi­lon je ško­lác­ká chy­ba. Pokud jde o kri­ti­ku samot­nou, pak není na svě­tě člo­věk ten, aby se zavdě­čil lidem všem. Mimoto, máme tady svo­bo­du pro­je­vu i pod­ni­ká­ní, tak pokud vy víte, jak by měla čes­ká kome­die vypa­dat, proč ji nena­to­čí­te sám? 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,50801 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53536 KB. | 30.11.2021 - 11:13:44