Kritiky.cz > Recenze knih > Stephen King - To

Stephen King - To

it

Není mno­ho auto­rů, kte­ří by měli tak odda­nou a věr­nou čte­nář­skou základ­nu. Zároveň není ani tolik auto­rů, kte­ří by se moh­li pyš­nit tím, že sko­ro všech­na jejich díla byla zfil­mo­vá­na.

King je pros­tě „king“, i navzdo­ry tomu, že leckte­rá kri­ti­ka jej zrov­na nemi­lu­je.

„To“ je jed­ním z nej­znám­něj­ším (a mož­ná i nej­lep­ších) auto­ro­vých romá­nů, přes­to jsem se k jeho čet­bě dostal až nedáv­no. Jedná se o obří pub­li­ka­ci, jejíž počet strá­nek se zasta­ví až za čís­lov­kou 1000. Děj ale roz­hod­ně není vypl­něn něja­kou pře­by­teč­nou „vatou“, sám King kni­hu psal v letech 1981 - 85, tak­že pří­běh mu v hla­vě jis­tě pěk­ně zrál a kvasil. Zajímavé je i roz­vr­že­ní celé­ho děje, kdy se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní­mi posta­va­mi a kdy se čas­to - a veli­ce kre­a­tiv­ně - stří­dá i časo­vé obdo­bí ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Osobně mi asi nej­ví­ce vyho­vo­val rok 1958 a onen základ­ní motiv v pod­sta­tě bez­moc­ných dětí boju­jí­cích pro­ti zlu a záro­veň si uží­va­jí­cích dlou­ho­o­če­ká­va­né prázd­ni­ny způ­so­bem pro svůj věk (11 let) typic­kým. Knihu pocho­pi­tel­ně lze růz­ně inter­pre­to­vat, poměr­ně zjev­ný by mohl být freu­dov­ský výklad kon­ce latent­ní­ho obdo­bí vývo­je a nástup geni­tál­ní­ho, tedy ztrá­ta dět­ství a pozvol­ný vstup do svě­ta dospě­lých, nicmé­ně jsem si vědom toho, že „banán je někdy sku­teč­ně jen banán“.

Ano, kni­ha je samo­zřej­mě horo­rem, nicmé­ně při její čet­bě jsem se v pod­sta­tě nebál (to není výt­ka), domní­vám se pře­de­vším, že kni­ha namís­to něja­ké­ho „baf“ zejmé­na budu­je atmo­sfé­ru esen­ci­ál­ní­ho zla v podo­bě měs­ta Derry (kte­ré je - díky­bo­hu - fik­tiv­ní). Větší devi­zou než strach sám o sobě je zají­ma­vý pří­běh a cel­ko­vé měs­to, jehož plas­tic­ký obraz a his­to­rie na strán­kách doslo­va oží­vá.

P. S. Pozor na klau­ny s balón­ky, co se chtě­jí vzná­šet...


Foto: BETA - Dobrovský

  • Stephen King - Carrie30. června 2020 Stephen King - Carrie Vzhledem k tomu, že (v podstatě z velké části) remake Palmova snímku Carrie na nás mrká z mnoha reklamních ploch, jsem si řekl, že by nebylo zcela od věci přečíst si knižní předlohu. […] Posted in Recenze knih
  • Richard Bachman - Dlouhý pochod26. května 2020 Richard Bachman - Dlouhý pochod Jen tak na vysvětlenou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho starý pseudonym), takže už jsme doma (mrk, mrk)?To máte tak když žijete v nějaké blíže neurčené americké totalitní […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - Dallas 634. července 2020 Stephen King - Dallas 63 To, že S. Kinga mám za dobrého vypravěče zajímavých příběhů, ví asi každý, kdo mě zná. Zároveň do jisté míry chápu ten určitý odpor k jeho osobě a je mi také jasné, že ty knihy prostě asi […] Posted in Recenze knih
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - Puls7. července 2020 Stephen King - Puls Máte doma mobil? Blbá otázka, co? Nicméně si pamatuji, že někdy na přelomu milénia to byla docela frekventovaná věta v rozličných rozhovorech. Máš mobil? Prozvoníš mě?Člověk je mezitím o […] Posted in Recenze knih
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […] Posted in Recenze knih
  • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků21. dubna 2020 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků Celkem dvacet krátkých příběhů zažije Anička se svým bráškou Pepíkem doma, ve školce, u doktora a v dalších, dětem dobře známých, místech. Krátký příběh je vždy doplněn řadou piktogramů a […] Posted in Recenze knih
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […] Posted in Recenze knih
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...