Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Ridici

Zdravím, po krat­ší pau­ze se zase vra­cím k vám s dal­ší recen­zí na kni­hu. Dnes se podí­vá­me na kníž­ku kte­rá je spí­še zamě­ře­na pro tech­nic­ky zdat­něj­ší oso­by, kon­krét­ně zdat­né v oblas­ti elek­tro­tech­ni­ky, ale pokud jimi nejste tak to neva­dí. Nebudu to dále pro­dlu­žo­vat a začnu....

V této kni­ze najde­te pře­hr­šel sché­ma­tic­kých zapo­je­ní elek­tro­nic­kých ovla­da­čů, elek­tro­nic­kých roz­vadě­čů, sty­ka­čo­vých sché­mat zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů, domov­ních elek­tro­in­sta­la­cí a spous­tu dal­ších. Kniha je po zpra­cva­tel­nos­ti vel­mi přehledná- veš­ke­rá sché­ma­ta jsou barev­ně vykres­le­na.  Jsou také dopl­ně­na ilu­strač­ní­mi foto­gra­fie­mi. Kniha vol­ně nava­zu­je na prv­ní díl a jsou zde k nale­ze­ní nej­ví­ce pou­ží­va­ná sché­ma­ta v oblas­ti sil­no­prou­du a také sla­bo­prou­du.

Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na na šest čás­tí:

  • Spínače níz­ké­ho napě­tí
  • Plovákové a tla­ko­vé spí­na­če
  • Zapojení elek­tro­mě­ro­vých roz­vadě­čů
  • Zapojení sty­ka­čo­vých kom­bi­na­cí
  • Svodiče pře­pě­tí NN
  • Regulátory, časo­va­če a ovlá­dá­ní žalu­zií

Tyto čás­ti vám napros­to nád­her­ně popí­šou veš­ke­rá sché­ma­ta jež jsou v nich obsa­že­ny a to všech­no jas­ně a struč­ně vysvět­le­no. Najdete v nich infor­ma­ce o pře­no­su elek­tric­ké ener­gie a její výro­bě, sché­ma­ta pro základ­ní zapo­je­ní růz­ných dru­hů spí­na­čů od váč­ko­vých po tla­ko­vé. Dále také nezbyt­né sché­ma­ta pro zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů. POslední kapi­to­la vel­mi prak­tic­ký pře­hled zan­če­ní patic, vodi­čů a spous­tu jiných...

Já osob­ně jsem si tuhle kni­hu vel­mi oblí­bil a čas­to ji vyu­ží­vám v domác­nos­ti kde něja­ká ta opra­va či vylep­še­ní je zapo­tře­bí. Barevné zpra­co­vá­ní kni­hy je oprav­du zda­ři­lé a není žád­ný pro­blém se v ní vyznat. Pokud hle­dá­te něja­ký kon­krét­ní pojem není pro­blém si ho najít v rejstří­ku kte­rý je vel­ké +, v hod­ně pří­pa­dech knih podob­né­ho zamě­ře­ní se rejstřík nena­chá­zí.  Jediná vada kte­rá není nepře­hléd­nu­tel­ná je že obráz­ky mají hod­ně malou kva­li­tu a občas je těž­ké roze­znat co to vlast­ně je.

Kniha ode mě tedy dostá­vá za cel­ko­vé zpra­co­vá­ní 8/10.

Děkuji za váš čas a uvi­dí­me se zase u dal­ší kniž­ní recen­ze.


  • Autor:Štěpán Berka
  • Žánr:tech­nic­ké obo­ry
  • Nakladatelstvi:COMPUTER PRESS
  • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64699 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51615 KB. | 22.10.2021 - 04:35:32