Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru

Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru

NarodniTrida
NarodniTrida
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před pěti lety zís­kal spi­so­va­tel Jaroslav Rudiš za svou nove­lu Národní tří­da nomi­na­ci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokon­čen pod­le této kni­hy celo­ve­čer­ní film. Národní tří­da v hlav­ní roli s Hynkem Čermákem kom­bi­nu­je dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem. Scénář k fil­mu napsal Rudiš spo­leč­ně s reži­sé­rem sním­ku Štěpánem Altrichterem, kte­rý před pěti lety úspěš­ně debu­to­val fil­mem Schmitke, za nějž byl oce­něn Cenou čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky pro objev roku. Snímek Národní tří­da, jehož nový trai­ler byl prá­vě zve­řej­něn https://vimeo.com/348182777, uvi­dí divá­ci v čes­kých kinech od 26. září 2019. Do kin ho uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Falcon.

“Ta moje kni­ha je tem­ná, ale má i hod­ně čer­né­ho humo­ru. A prá­vě to jsme se sna­ži­li ve fil­mu posí­lit. Jde to spo­lu ruku v ruce. Když někdo zajde s Vandamem na pivo, pou­čí se o živo­tě, ale záro­veň se taky mys­lím hod­ně zasmě­je,“ říká Jaroslav Rudiš o fil­mu Národní tří­da.  Hlavní hrdi­na Vandam v podá­ní Hynka Čermáka má nevy­bí­ra­vý slov­ník, rád se por­ve a ve fil­mu se vůbec dějí růz­né věci na hra­ně záko­na. Filmaři tak pro kina muse­li vyro­bit dvě ver­ze trai­le­ru, cen­zu­ro­va­nou ver­zi budou kina pro­mí­tat před fil­my, kte­ré mají ome­ze­nou pří­stup­nost věkem.

Vandam, chlá­pek z pane­lá­ko­vé­ho síd­liš­tě, žije sám v bytě na okra­ji Prahy a kaž­dý den doma cvi­čí, aby byl v kon­di­ci. Večer cho­dí se svý­mi kum­pá­ny na jed­no. Vandam se sna­ží udě­lat dojem na Lucku, kte­rá v síd­lišt­ní hos­po­dě točí pivo. Kromě toho, že se rád por­ve, je zna­lec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k záni­ku, že se schy­lu­je k vel­ké bitvě. A tak posi­lu­je, aby byl na tu posled­ní roz­ho­du­jí­cí bitvu nachys­ta­ný. A také k tomu vycho­vá­vá Psycha, mla­dé­ho klu­ka, se kte­rým natí­rá stře­chy pane­lo­vých domů. Kumpáni z hos­po­dy Vandamovi pře­zdí­va­jí „národ­ní hrdi­na“. Prý dal teh­dy v Listopadu 89 na Národní tří­dě jed­nou ranou ději­ny do pohy­bu.

Obsazení Hynka Čermáka, kte­rý byl oce­něn i jako nej­lep­ší inter­pret za namlu­ve­ní audi­ok­ni­hy Národní tří­da, napadlo fil­mo­vé tvůr­ce hned na začát­ku, dlou­ho však hle­da­li i jin­de. „Hynek Čermák je abso­lut­ně výbor­ný herec, chlap sym­paťák a skvě­le namlu­vil audi­ok­ni­hu Národní tří­da. Napřed jsem se však jeho obsa­ze­ní brá­nil. Vadila mi jeho zná­most. Zkoušeli jsme tedy asi rok jiné her­ce. Ale musel jsem uznat, že jsem v Čechách lep­ší­ho her­ce pro roli Vandama nena­šel. Nakonec jsme měli co dělat, aby nám ten nevy­cho­va­ný ego­is­ta až moc nepři­ros­tl k srd­ci. Zahrál to tak bra­vur­ně, že vám ani sám neřek­nu, jest­li je ten­to jeho Vandam sym­paťák nebo nebez­peč­ný rváč - mož­ná je obo­jí, ale to ať asi divák posou­dí sám,“ říká reži­sér Štěpán Altrichter. „Na začát­ku fil­mu nám Vandam řek­ne: Já vím, co chceš říct, ale neří­kej nic. Chvilku drž hubu a poslou­chej.Na Rudišově kni­ze mě zau­jal prá­vě dar naslou­chat, poro­zu­mět myš­le­ní člo­vě­ka, kte­rý je nýmand, pro­nik­nout do jeho duše a s humo­rem jemu vlast­ním se sna­žit Vandama pocho­pit,“ popi­su­je vztah k hrdi­no­vi své­ho nové­ho fil­mu Altrichter.

V po boku Hynka Čermáka se v roli Psycha ve fil­mu před­sta­ví Jan Cina, Lucku ztvár­ni­la Kateřina Janečková. V Národní tří­dě dále hra­jí Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák nebo Martin Siničák. Snímek se natá­čel v čes­ké met­ro­po­li, pře­de­vším na praž­ských síd­liš­tích Opatov a Háje, a také v cen­t­ru Prahy na Národní tří­dě.

Rudišova nove­la Národní tří­da byla vydá­na v mno­ha jazy­cích, vlo­ni mělo pre­mi­é­ru její tře­tí němec­ké diva­del­ní uve­de­ní, hra se stá­le hra­je ve stát­ním diva­dle v Drážďanech. A prá­vě v Německu mimo­cho­dem Jaroslav Rudiš nedáv­no zazna­me­nal ohrom­ný úspěch, když se oci­tl se svým prv­ním němec­ky psa­ným romá­nem Winterbergova posled­ní ces­ta mezi pěti­cí nomi­no­va­ných na letoš­ní cenu kniž­ní­ho veletr­hu v Lipsku v kate­go­rii belet­rie.

Film Národní tří­da vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Česká tele­vi­ze (kre­a­tiv­ní pro­du­cent Michal Reitler), němec­ká spo­leč­nost 42filmněmec­ká tele­viz­ní sta­ni­ce ZDF. Film vzni­kl za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, němec­ké­ho Mitteldeutsche Medienförderung a evrop­ské­ho fon­du Eurimages.

SYNOPSE
Kdysi tady všu­de byl jen tem­ný les, dnes tu sto­jí pane­lá­ko­vé síd­liš­tě. Právě tady je doma chlá­pek, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okra­ji Prahy a kaž­dý den doma cvi­čí, aby byl v kon­di­ci. Večer, když síd­liš­těm blou­dí divo­ká zví­řa­ta, cho­dí se svý­mi kum­pá­ny na jed­no. Vandam se sna­ží udě­lat dojem na Lucku, kte­rá v síd­lišt­ní hos­po­dě točí pivo. Často a rád se por­ve. Je zna­lec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k záni­ku, že se schy­lu­je k vel­ké bitvě. A tak cvi­čí, aby byl na tu posled­ní roz­ho­du­jí­cí bitvu nachys­ta­ný. A taky k tomu vycho­vá­vá Psycha, mla­dé­ho klu­ka, se kte­rým natí­rá stře­chy pane­lo­vých domů. Kumpáni z hos­po­dy Vandamovi pře­zdí­va­jí „národ­ní hrdi­na“. Prý dal teh­dy v Listopadu na Národní tří­dě ději­ny jed­nou ranou do pohy­bu. Film pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Jaroslava Rudiše v hlav­ní roli s Hynkem Čermákem kom­bi­nu­je dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem.

Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák, Martin Siničák a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Národní třída - O FILMU27. září 2019 Národní třída - O FILMU Nejpřekládanější kniha Jaroslava Rudiše, která zaznamenala velký ohlas hlavně v Německu a v Česku a před pěti lety byla nominována na Magnesii Literu, vstoupí do kin jako celovečerní film […] Posted in Speciály
  • Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída25. září 2019 Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída Národní třída se dostává do kin skoro přesně 30 let poté, co hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy v listopadu 89 stanul na pražské Národní třídě Hynek Čermák a Jan Cina ve filmu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 201912. září 2019 Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019 Národní třída je temná sídlištní komedie, ve které má svůj prostor i láska Kateřina Janečková a Hynek Čermák ve filmu Národní třída Příběh sídlištního rváče Vandama, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […] Posted in Profily osob
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88390 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58394 KB. | 12.08.2022 - 07:00:19