Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích

Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích

d49442b4868437d6cc078283f514aea7 rimg w720 h320 gmir
d49442b4868437d6cc078283f514aea7 rimg w720 h320 gmir

Kniha začí­ná kapi­to­lou o tom, jaké to, když člo­vě­ku vstou­pí do živo­ta pes. Panička popi­su­je, že měla jen pyža­mo, na kte­ré si navlék­la zim­ní bun­du, k tomu zim­ní boty, bater­ka a v pra­vé ruce ště­ně na vodít­ku. Byl tři hodi­ny ráno a ona pobí­ze­la svo­je ště­ně, aby se vyču­ra­lo. Bohužel jí to neby­lo nic plat­né, pro­to­že už se vyču­ra­lo doma u své­ho pelíš­ku. Jako svě­do­mi­tá budou­cí maji­tel­ka psa, chtě­la všech­no dělat správ­ně, tudíž mamin­ku své­ho pej­ska navště­vo­va­la už dáv­no před­tím než se naro­dil. K tomu si pře­čet­la něko­lik knih o psech - a stej­ně jí to bylo k niče­mu, jak sama zhod­no­ti­la ve tři hodi­ny ráno ve sně­hu.

Když se lidé dohod­nou sami v sobě na tom, že si poří­dí psa, tak nepřed­po­klá­da­jí žád­né situ­a­ce, kde by se s ním dosta­li do kon­flik­tu. Jako pří­klad uvá­dí autor­ka to, že se budou­cí maji­te­lé jed­no­znač­ně usne­sou na tom, že nebu­dou ště­ně krmit od sto­lu. V pra­xi to však vypa­dá úpl­ně nao­pak, pro­to­že to pros­tě nevy­dr­ží - ten psí pohled. Týden poté, co si autor­ka poří­dil ště­ně, zača­la s ním cho­dit do psí škol­ky. Bylo to v Německu a dohro­ma­dy jejich bylo čtr­náct - tedy pejsků. Dozvěděla se tře­ba to, že všich­ni, co jsou v psí škol­ce, mají domi­nant­ní psi.

Autorka se roz­hod­la navští­vit ješ­tě dal­ší škol­ky, z čehož poté naby­la dojmu, že se sta­ne cer­ti­fi­ko­va­nou tre­nér­kou psů i lidí, a také se jí to poda­ři­lo. I přes­to zaží­va­la situ­a­ce, kdy se celou noc nevy­spa­la prá­vě kvů­li ště­ně­ti - a ne jed­nu - pros­tě sko­ro tak, jako u malé­ho dítě­te, i když se to něko­mu nemu­sí zdát. Například ve čty­ři ráno člo­vě­ku začne pej­sek dávat naje­vo, že on je vyspin­ka­ný dorů­žo­va a může si s Vámi hrát. Ovšem Vy pro tohle tedy v tuto hodi­nu roz­hod­ně pocho­pe­ní nemá­te. Ovšem odmě­nou bude, že pro­ži­je­te svůj život s nej­lep­ším kama­rá­dem člo­vě­ka.

Velmi roz­to­mi­lá, svým způ­so­bem zábav­ná a pouč­ná kni­ha pro ty, kte­ří tepr­ve budou začí­nat s cho­vem pejsků, ale i pro ty, kte­ří mají zku­še­nos­ti - ti se při čte­ní poba­ví. Je dopl­ně­ná krás­ný­mi foto­gra­fie­mi a moc hezkou obál­kou. Má 184 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jana Rätke, Barbara Perfahl
  • Žánr: cho­va­tel­ství
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 03. 10. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87462 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56669 KB. | 02.07.2022 - 03:36:31