Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové

ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové

elza e1547395629181

Dvojjazyčná anglicko-česká kníž­ka pro děti je výbor­ným pomoc­ní­kem při pro­cvi­čo­vá­ní ang­lič­ti­ny. Děti si pro­střed­nic­tvím čes­ké­ho a násled­ně i ang­lic­ké­ho tex­tu zábav­nou for­mou osvo­jí cizí jazyk, a kro­mě jiné­ho je urči­tě bude bavit pří­běh roz­pus­ti­lé­ho ště­ňát­ka Elzy, kte­ré si zami­lu­jí stej­ně jako my.

„Člověk si vybe­re psa, ale pán je ten, koho si vybe­re pes.“

Štěňátko Elza se naro­di­lo jako tře­tí v pořa­dí, a my jsme svěd­ky toho, jak  poma­lu ros­te a pro­ží­vá jed­not­li­vá dob­ro­druž­ství v osm­nác­ti krát­kých kapi­to­lách.

Na jed­not­li­vých strán­kách se dočte­me, jak se z malé­ho, bez­bran­né­ho a sle­pé­ho ště­ňát­ka poma­lu a jis­tě stá­vá malá psí sleč­na. A jak to bývá u vět­ši­ny malých dětí, tak tomu není jinak ani u Elzy. I ona, jak ros­te, je více zví­da­vá a chce svět kolem sebe poznat a obje­vo­vat napl­no.

Každý den je pro ni plný nových, dosud nezná­mých věcí a pře­kva­pe­ních, ale i neče­ka­ných setká­ních. Potká se napří­klad s kula­tým kama­rá­dem, pro­vě­ří své spor­tov­ní sna­hy a ambi­ce, vydá se na ven­kov­ní výlet, obje­ví záli­bu v běhá­ní, neu­brá­ní se lovec­kým instink­tům a pořád­ně pro­že­ne ztra­ce­né­ho zají­ce, ale to není všech­no.

Naopak, čeká na ní spous­tu zají­ma­vých a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství. Ale tak jako tak, stá­le je  to ješ­tě pořád malé ště­ně, kte­ré se ješ­tě pořád nej­líp cítí u své milo­va­né mamin­ky ane­bo v tep­le a bez­pe­čí své­ho pelíš­ku.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 18 kapi­to­la a 18 neza­po­me­nu­tel­ných pří­bě­hů, jež jsou napsá­ny ve dvou jazy­ko­vých ver­zí.

V češ­ti­ně je napsá­na v plném roz­sa­hu tj. del­ší a podrob­něj­ší vari­an­ta pří­bě­hu. A v ang­lič­ti­ně je napsá­na ve zkrá­ce­ném pro­ve­de­ní, včet­ně kres­le­né­ho slov­níč­ku pří­pad­ných nových, nezná­mých slo­ví­ček.

Anglický pří­běh je vždy na půl strán­ky spo­lu s kres­le­ným obráz­kem dole na levé stra­ně kni­hy, pra­vou stra­nu nao­pak zau­jí­má kres­le­ný slov­ní­ček zná­zor­ňu­jí­cí šest vybra­ných slo­ví­ček, jež by moh­la být nová a pro děti dosud nezná­má.

Navíc pro děti bude urči­tě vel­mi vel­kým pří­no­sem a k snad­něj­ší­mu poro­zu­mě­ní pří­bě­hu jim vždy pomů­že, když si nej­pr­ve důklad­ně pře­čtou kapi­to­lu v čes­ké ver­zi, a tepr­ve potom se pus­tí do ver­ze psa­né v cizím jazy­ce.

Slovní záso­ba je vybí­rá­na tak, aby co nej­lé­pe pokry­la základ­ní slov­ní záso­bu jak v čes­kém, tak hlav­ně v ang­lic­kém jazy­ce, a tro­chu ji roz­ší­ři­la a pro­hlou­bi­la, uká­za­la vázá­ní jed­not­li­vých slov v ang­lic­kých větách.

Jako bonus k této úžas­né kni­ze, si může­te na strán­kách nakla­da­tel­ství zdar­ma stáh­nout pexe­so s obráz­ky z této zmi­ňo­va­né kníž­ky, a také audi­o­na­hráv­ku ve for­má­tu mp3, na kte­ré je celý pří­běh v ang­lič­ti­ně namlu­ven rodi­lou mluv­čí.

Ilustrace od Anety Kochové jsou vel­mi něž­né. Ani nemu­sí­te umět číst, a z nama­lo­va­né­ho výra­zu Elzy hned víte, zda je pej­sek vese­lý, smut­ný ane­bo se pro něco trá­pí. Obrázky jsou navíc vese­lé, hra­vé a plné opti­mis­mu. Obrázkový slov­ní­ček doko­na­le vysti­hu­je dané výra­zy a děti si je urči­tě díky tomu­to ztvár­ně­ní vel­mi rych­le a snad­no zapa­ma­tu­jí.

Zpracování celé kníž­ky i s mož­nos­tí vyslech­nout si pří­běh rodi­lým mluv­čím jsme veli­ce uví­ta­li a mojí osmi­le­tou dcer­ku, kte­rá tepr­ve s ang­lič­ti­nou začí­ná, to posu­nu­lo, co se týče zna­los­ti jazy­ka zas o tro­šič­ku dál. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­je­me!

Štěně Elza, Puppy Elza

Napsala: Jitka Slavíčková

Ilustrace: Aneta Kochová

Obálka: Viva Design

Čte: Petra Johanson

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran:88

ISBN: 978-80-266-1342-8

  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […] Posted in Recenze knih
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62868 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53379 KB. | 19.09.2021 - 19:06:09