Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Stela v zemi tučňáků - nádherný zimní příběh

Stela v zemi tučňáků - nádherný zimní příběh

watercolor 1578076 1920
watercolor 1578076 1920

Hledáte krás­ný pří­běh pro spo­leč­né čte­ní s dět­mi? Chcete svým dětem, či vnou­ča­tům poří­dit kníž­ku se zim­ním námě­tem? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Stela v zemi tuč­ňá­ků, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci Pikola a je urče­na dětem od 7 let. 

large 2

Stella, hlav­ní hrdin­ka pří­bě­hu je jede­nác­ti­le­tá hol­čič­ka a má mamin­ku pří­ro­do­věd­ky­ni. Často vyrá­ží na expe­di­ce do Antarktidy. Stelu čeká vel­ké dob­ro­druž­ství. Maminka se vra­cí z cest a spo­lu s rodi­či se vydá na ces­tu do Antarktidy, kde zaži­je ty nej­ta­jem­něj­ší dob­ro­druž­ství.

Chcete se dozvě­dět o tom, jak tuč­ňák císař­ský sná­ší vej­ce a jak pak same­ček sedí na vej­cích, nebo kolik váží, jak dlou­ho vydr­ží pod hla­di­nou a jakou rych­los­tí pla­ve? To se roz­hod­ně v této kni­ze dozví­te. Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás dob­ro­druž­ný pří­běh o nespou­ta­né pří­ro­dě plné ledu a nád­her­ných tuč­ňá­ků.

Kniha má cel­kem 28 kapi­tol, 104 stran a k tomu nád­her­né ilu­stra­ce Ivony Knechtlové, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka, i když se ocit­ne­te na mís­tech, kde je ta nej­drs­něj­ší pří­ro­da a  veli­ká zima.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům nespou­ta­né a drs­né pří­ro­dy na Antarktidě, tak­též uči­tel­kám mateř­ských a základ­ních škol, kte­ré si s dět­mi čtou, také dospě­lým, kte­ří milu­jí Antarktidu a mož­ná by se ve skry­tu duše chtě­li do těch­to kon­čin podí­vat. Kniha se čte veli­ce dob­ře, je boha­tá na milé ilu­stra­ce, tak­že si mys­lím, že se bude líbit a snad­no číst i začí­na­jí­cím čte­ná­řům.

Několik slov o autor­ce:

Tereza Pařízková (* 1987 Olomouc) je čes­ká spi­so­va­tel­ka, sce­nárist­ka, knih­kup­ky­ně a pře­kla­da­tel­ka. Se svou mamin­kou pro­vo­zu­je dět­ské knih­ku­pec­tví Zlatá Velryba, kde kníž­kám pořá­da­jí růz­né slá­vy a kde se děti mohou při­jít zapo­slou­chat do pra­vi­del­né­ho před­čí­tá­ní.

Vystudovala sce­náris­ti­ku a dra­ma­tur­gii na FAMU a film stu­do­va­la na stá­žích v New Orleans a v Jeruzalémě.

Svou tvor­bu věnu­je dět­ské­mu divá­ko­vi a čte­ná­ři. Napsala něko­lik knih pro děti - měs­teč­ko Lážoplážo: Zlatá velry­ba (2018), Městečko Lážoplážo: Křáp a pařát (2018), Stela a 16 hus­kyů (2019).

Má agen­tu­ru Twinkle Books Agency, kte­rá zastu­pu­je řadu zahra­nič­ních nakla­da­te­lů knih pro děti a mlá­dež. Každý rok jez­dí na evrop­ské kniž­ní veletrhy a sle­du­je, co se v lite­ra­tu­ře pro děti nové­ho. Je dvoj­ná­sob­nou mamin­kou.

Ukázka z kni­hy:

Do Antarktidy jsme se měli vydat na kon­ci lis­to­pa­du, kdy na již­ním pólu začí­ná léto. Mohli jsme si být jis­ti, že zim­ní tep­lo­ty Antarktidu jenom tak neo­pus­tí. Maminka se roz­hod­la, že nám koneč­ně uká­že mís­to, kte­ré si ji k sobě už toli­krát povo­la­lo.

Do Antarktidy jsme měli jet ve třech - já, máma a táta.

„Ale co děda?“ napadlo mě hned.

„Hvězdičko moje, Aljašku zvlád­nu, ale tohle už by bylo pro mé sta­ré tělo pří­liš. Nechám si potom o všem vyprá­vět.! Táta pohla­dil dědu po zádech. Bylo vidět, že ho to mrzí. Děda má svou hla­vu, a když se jed­nou roz­hod­ne, už s ním nic nehne. „navíc je nača­se, abys­te vy tři spo­leč­ně zaži­li něco pořád­né­ho.“

Protože jsme před rokem zvlád­li pří­pra­vu na Aljašku, cíti­li jsme se jako ostří­le­ní ces­to­va­te­lé. Pravdou však bylo, že jsme měli jen mlha­vé před­sta­vy o tom, co všech­no nás při ces­tě na nej­drs­něj­ší kon­ti­nent na svě­tě čeká. Maminka se roz­hod­la, že nás při­pra­ví důklad­ně, a tak před nás kaž­dý večer roz­pro­stře­la obrov­skou mapu a podrob­ně nám vyprá­vě­la zají­ma­vos­ti o jed­not­li­vých čás­tech již­ní polár­ní oblas­ti. Děda se samo­zřej­mě při­po­jil. Hned na začát­ku veče­ra vždy ote­vřel svůj blok a tuž­kou si do něj psal poznám­ky, aby mě při nej­bliž­ší mož­né pří­le­ži­tos­ti mohl zkou­šet.

 

 • Autor: Tereza Pařízková
 • Ilustrace: Ivona Knechtlová
 • Žánr: kni­ha pro děti
 • Vydáno: 2019, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Pikola, Praha
 • Počet stran: 104
 • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN 978-80-242-7049-4

 • Náhledová fot­ka od navalloPixabay
 • Fotka kni­hy Euromedia Group, a.s

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
 • Skutečný život hospodářských zvířat - o životě hospodářských zvířat bez cenzury29. dubna 2022 Skutečný život hospodářských zvířat - o životě hospodářských zvířat bez cenzury Víte kdo je jehnice, jalovice či kuřice? Chcete se dozvědět, kolik vlny vyprodukuje jedna ovce při jedné stříži? Tak na tyto otázky a ještě mnohem více vám odpoví novinka nakladatelství […] Posted in Recenze knih
 • Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu22. března 2022 Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu Máte rádi pohádky z prostředí lesa? Chcete si čtení pořádně užít? Hledáte knihu, která vás pobaví celý týden? Tak právě vám je určena novinka Nakladatelství KAZDA a jmenuje se Vítejte u […] Posted in Recenze knih
 • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
 • Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky13. ledna 2022 Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prostě ty nejkrásnější prázdniny. Jenže to vypadá, že ho čekají spíše otravné a nudné dny. Jednou […] Posted in Recenze knih
 • Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání9. srpna 2020 Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání Máte rádi pohádky? Milujete komiksy? Chcete se společně s dětmi vrátit do dětských let a zažít báječná dobrodružství s Bobem a Bobkem a poznat přitom nejrůznější povolání? Libor Adam s […] Posted in Recenze knih
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10797 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55934 KB. | 22.05.2022 - 10:16:23