Kritiky.cz > Recenze knih > STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač

STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač

naslouchačka

PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO

Naslouchač je pozván­ka, lís­tek, vstu­pen­ka do odliš­né­ho bytí, kde se jako v kaž­dé správ­né fan­ta­sy kni­ze dějí věci z dneš­ní­ho pohle­du neu­cho­pi­tel­né. Naslouchač je vyprá­vě­ním o poro­be­ní a vítěz­ství. V cen­t­ru dění sto­jí skle­nit, vzác­ný nerost obsa­hu­jí­cí nesmír­nou ener­gii, se kte­rou umě­jí zachá­zet výhrad­ně zot­ro­če­ní „skle­na­ři“. To oni posta­vi­li na hra­ně hor­na­té­ho pásu reteu, skle­ni­to­vý štít brá­ní­cí jedo­va­té­mu mrač­nu pro­nik­nout ze zamo­ře­né čás­ti na dru­hou stra­nu. A nej­dů­le­ži­těj­ší­mi z nich jsou naslou­cha­či. Zvláštní cit­li­vost způ­so­bi­la, že sly­ší i to nej­ne­pa­tr­něj­ší poško­ze­ní ští­tu. Když je vše v pořád­ku, retea zpí­vá tiše a klid­ně. Ale když se její hlas změ­ní v naří­ká­ní, sté­ná­ní a křik, zna­me­ná to, že je tře­ba zasáh­nout a vymě­nit poško­ze­nou část věží za novou.

Ilan sly­ší zpí­vat reteu snad odjak­ži­va, naslou­chá její pís­ni a chrá­ní tím i svět své­ho nepří­te­le. „Ještě nikdy jsem nevi­děl niko­ho tak mla­dé­ho s tak skvě­lým slu­chem“, říká o ní mis­tr v bru­sič­ské díl­ně. A jaká vůbec Ilan je? Statečná nebo jen nedo­hlí­ží na násled­ky své­ho cho­vá­ní, cit­li­vá nebo jen bez schop­nos­ti sou­ci­tu, upřím­ná, nebo při­způ­so­bi­vá? A jak se sama vypo­řá­dá s nezná­mým nebez­pe­čím, co se se čas od času pro­smyk­ne mezi ochran­ný­mi ští­ty a nemi­lo­srd­ně zaú­to­čí? Zlo neroz­li­šu­je mezi skle­na­ři a jejich otro­ká­ři, zlo nata­hu­je svo­je nevi­di­tel­ná ruce a zabí­jí všech­no, na co dosáh­ne. „Těla pokrý­va­ly drob­né, jas­ně ohra­ni­če­né kru­ho­vé otvo­ry. Otevřená ústa, kte­rý­mi z těla uni­kal žár, měly obě­ti popá­le­ná. Jako by uho­ře­ly zevnitř. Zabíjel takhle i ten tvor, se kte­rým jsem se setka­la v lese?“

Sklenit může při­po­mí­nat mno­hý­mi svý­mi vlast­nost­mi uran. Jen jako­by žil svým vlast­ním živo­tem a sám roz­ho­do­val, komu poskyt­ne ener­gii. Nestačí jen mít schop­nos­ti, stej­ně důle­ži­tá je i poko­ra. Teprve když člo­věk ode­vzdá vše, dosta­ne se mezi vyvo­le­né. Naslouchačka Ilan sto­jí na kři­žo­vat­ce a není si vůbec jis­tá, zda se chce sklo­nit a ode­vzdat.

Autorčinu ruku vede neo­myl­ně smy­sl pro vyprá­vě­ní, napě­tí a záplet­ku. Kniha je čti­vá, prvo­plá­no­vý děj umí strh­nout a nepus­tit. Místy mohou čte­ná­ře rušit jed­not­li­vé dia­lo­gy, jejichž jazyk půso­bí poně­kud umě­le, jako­by pat­řil někam jinam. Na kon­ci kni­hy se nachá­zí abe­ced­ní slov­ní­ček cizích slov, kte­rá napo­má­ha­jí sro­zu­mi­tel­nos­ti tex­tu.

Petra Stehlíková (nar. 1976) vystu­do­va­la střed­ní zdra­vot­nic­kou ško­lu — obor zdra­vot­ní labo­rant. Vystřídala něko­lik zaměst­ná­ní, napo­sle­dy pra­co­va­la jako hote­lo­vá recepč­ní. Své kni­hy nej­pr­ve vydá­va­la vlast­ním nákla­dem (např. tri­lo­gie Zrozena z pope­la). Román Naslouchač vychá­zel od roku 2014 na inter­ne­tu. Autorka žije v Praze, v sou­čas­né době je na mateř­ské dovo­le­né[1]

[1] https://www.kosmas.cz/autor/2714/petra-stehlikova/


Ohodnoťte článek


Obrová Zdenka

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
  • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […]
  • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
  • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
  • Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%23. května 2016 Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala kniha Náladové a protivné od doktorky Julie Hollandové, která vám ukáže jakýsi návod, jak tyto […]
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
  • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […]
  • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […]