Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných

Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných

steffi 1 630 630

Stefanie Maria Graff, kte­rou všich­ni zna­jí jako Steffi Graf, byla jed­nou z nej­lep­ších tenis­tek v his­to­rii bílé­ho spor­tu. Narodila se 14. červ­na 1969 v Západním Německu, kon­krét­ně v Mannheimu. V deví­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­va­li do sou­sed­ní­ho měs­ta - Brühl. Od tří let jí učil její otec teni­so­vé­mu umě­ní, což se mu za pár let vypla­ti­lo. Brzy zača­la vyhrá­vat juni­or­ské tur­na­je a v roce 1982 vyhrá­la mis­trov­ství Evropy. Ve stej­ném roce zača­la hrát svůj prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní tur­naj, kde se však nedo­sta­la dale­ko. O dva roky poz­dě­ji si zís­ka­la dá se říct mezi­ná­rod­ní pozor­nost, když pora­zi­lo teh­dej­ší svě­to­vou desít­ku, Jo Durie.

Stalo se tomu ve čtvr­tém kole slav­né­ho Wimbledonu. Její pro­gram se řídil vlast­ně pod­le toho, co řekl otec Steffi. Například v roce 1985 hrá­la jen deset tur­na­jů do posled­ní­ho grand­sla­mu - US Open. Pozvánky na tur­na­je její otec odmí­tal, pro­to­že chtěl, aby hod­ně tré­no­va­la. Svůj prv­ní titul zís­ka­la v roce 1986, když pora­zi­la legen­dár­ní Chris Evertovou v Hilton Head. Následovaly výhry v dal­ších tří tur­na­jích, až nara­zi­la na čes­kou legen­du Martinu Navrátilovou, kte­rá však repre­zen­to­va­la Spojené stá­ty Americké a též ji pora­zi­la. Neodjela na Wimbledon pro zdra­vot­ní potí­že, avšak to si vyna­hra­di­la těs­ně před US Open. I teh­dy nara­zi­la na Navrátilovou, ale ta jí poráž­ku opla­ti­la.

Absolutní prů­lom nastal v roce 1987. Vyhrála šest tur­na­jů, při­čemž byla sezó­na koru­no­vá­na tím, že se sta­la svě­to­vou jed­nič­kou. Na této pozi­ci setr­va­la neu­vě­ři­tel­ných 186 týd­nů, což dosud neby­lo pře­ko­ná­no. Pouze Serena Williamsová Steffi Graf dorov­na­la stej­ným počtem týd­nů. V roce 1988 měla také vyni­ka­jí­cí sezó­nu - vyhrá­la Australian Open, French Open, Wimbledon, Us Open - pros­tě všech­ny grand­sla­my. Kromě toho zís­ka­la i zla­tou olym­pij­skou medai­li v Soulu. Celkově má na kon­tě co se týká grand­sla­mů neu­vě­ři­tel­ný počet - AO - 4, FO - 6, W - 7, UO - 5. Kromě toho má na kon­tě i pěti­ná­sob­né vítěz­ství na Turnaji mis­trů.

Kariéru ukon­či­la v srpnu 1999. Její osob­ní život se spo­ju­je se jmé­nem Andre Agassi. Toho si po něko­li­ka­le­tém vzta­hu vza­la v roce 2001. Mají spo­lu dvě děti - syn Jaden Gil, dce­ra dce­ra Jaz Elle. Syn se dokon­ce naro­dil čty­ři dny po jejich svat­bě. Dlouhé roky se jevi­li jako jeden z nej­sta­bil­něj­ších párů. Nyní je tomu prý konec. Hovoří se o kri­zi a dokon­ce mělo pad­nout už i slo­vo roz­vod.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59811 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53300 KB. | 20.09.2021 - 04:30:20