Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Štědrý bylinářův rok - kniha pro všechny milovníky bylinek

Štědrý bylinářův rok - kniha pro všechny milovníky bylinek

bylinky
bylinky

Vaříte, peče­te, či zava­řu­je­te? Hledáte zají­ma­vý vánoč­ní dárek pro své blíz­ké? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka vyda­va­tel­ství Grada s názvem Štědrý byli­ná­řův rok, jehož autor­kou je Zuzana Švédová. Pojďte se spo­leč­ně se mnou inspi­ro­vat, nebo jen tak poko­chat nád­her­ný­mi foto­gra­fie­mi a ilu­stra­ce­mi, při­tom se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí a nau­čit se, jak vyro­bit mno­ho pro­duk­tů z byli­nek, kte­ré vám pomo­hou od vašich růz­ných nedu­hů. 

stazeny soubor

Kniha je roz­dě­le­na na kapi­to­ly pod­le roč­ních obdo­bí. Na začát­ku je úvod, v němž se dozví­te, proč kni­ha vznik­la, jak s kni­hou pra­co­vat, his­to­ric­ké poje­tí bylin, jaké pomůc­ky bude­te potře­bo­vat pro sběr, jaké čás­ti bylin může­te sbí­rat, jak je ucho­vá­vat a nejen to. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te rejstřík recep­tů, kte­rý je abe­ced­ně řaze­ný, dále seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry i dal­ší mož­né inter­ne­to­vé zdro­je, kde může­te čer­pat dal­ší infor­ma­ce a zají­ma­vos­ti o bylin­kách.

Všechny roč­ní obdo­bí jsou autor­kou cha­rak­te­ri­zo­vá­ny, jaké tra­di­ce se v danou dobu dodr­žu­jí, nesmí chy­bět Vánoce, Velikonoce, sva­tý Martin či skli­zeň, dále co se kon­zu­mu­je, jaké rost­li­ny lze sklí­zet, jejich léči­vé vlast­nos­ti, latin­ský název, na jaké nedu­hy danou byli­nu vyu­žít, kdy ji radě­ji neu­ží­vat, také zají­ma­vé recep­ty na dob­ro­ty, tink­tu­ry, čaje, ole­je, mas­ti, siru­py, šťá­vy, liké­ry či dže­my.

Jaké byli­ny, rost­li­ny, či plo­di­ny může­te v tom­to adre­sá­ři najít? Je to pře­de­vším med­vě­dí česnek, pope­nec břeč­ťa­no­lis­tý, česná­ček lékař­ský, trn­ku obec­nou, lípu srd­či­tou, licho­ře­řiš­ni­ci vět­ší, mák vlčí, rakyt­ník řešetlá­ko­vý, sléz maur­ský, dob­ro­mysl obec­nou a mno­ho dal­ších.

Kniha je oprav­du báječ­ná a musím ji dopo­ru­čit všem milov­ní­kům vaře­ní, peče­ní, ale i těm, co rádi vyu­ží­va­jí dary pří­ro­dy, kte­ré lze dále zpra­co­vá­vat a vyro­bit z nich ty nej­lep­ší pro­duk­ty. Taková domá­cí mast, sirup nebo čaj, ty pros­tě nesmí chy­bět v žád­né domác­nos­ti. Tento receptář oce­ní kaž­dá hos­po­dyň­ka, kte­rá hle­dá zají­ma­vé inspi­ra­ce. Těch totiž není nikdy dost. Líbí se mně jak for­mál­ní, tak i obsa­ho­vé zpra­co­vá­ní kni­hy. Je plná recep­tů, zají­ma­vos­tí a inspi­ra­tiv­ních foto­gra­fií, kte­ré v této pub­li­ka­ci nesmí chy­bět.

Součástí kni­hy jsou stra­ny, kte­ré jsou ruč­ně psa­né ruko­pi­sem autor­ky a mys­lím si, že se do této kni­hy oprav­du hodí. Všechny čás­ti mají vel­mi zají­ma­vé ilu­stra­ce a půso­bí jako ruč­ně svá­za­ný text, což mě hod­ně zau­ja­lo. Tato kni­ha bude zau­jí­mat vel­mi čest­né mís­to v mé kni­hov­nič­ce. Již od dět­ství jsem se mota­la v kuchy­ni, vaři­la, pek­la. Postupem času jsem se zají­ma­la o bylin­ky, k čemu je lze vyu­žít v kuchy­ni a v lido­vém léči­tel­ství. Ze zájmu se stal vel­ký koní­ček. Jelikož mám vel­kou zahra­du, bylin­ko­vou zahrád­ku i zim­ní zahra­du, pěs­tu­ji mno­ho užit­ko­vých rost­lin i byli­nek, kte­ré pak dále zpra­co­vá­vám. Zavařování vše­ho mož­né­ho je mým vel­kým koníč­kem.

Dříve lidé hle­da­li pomoc v pří­ro­dě, všu­de rost­ly bylin­ky, tek­la svě­ží pra­me­ni­tá voda, krás­ný les, odpra­dáv­na věři­li v magic­kou sílu bylin, že je chrá­ni­li před zlý­mi sila­mi.

„Smyslem roku byl jis­tý koloběh, moud­rost a poko­ra, vděč­nost za skli­zeň, víra a nadě­je, sta­bil­ní rodi­na.“

Kniha vás pro­ve­de celým rokem, tra­di­ce­mi, jak naše babič­ky žily a trá­vi­ly svůj čas.

Ukázka z kni­hy:

Všechny kop­ce, poho­ří, všech­ny lou­ky a lesy jsou při­ro­ze­né lékár­ny. Nejvyšším záko­nem léku je však lás­ka. PARACELSUS.

Autorem čes­ké­ho slo­va kys­lík je Jan Svatopluk Presl (1791-1849), rakous­ký a čes­ký vyso­ko­škol­ský peda­gog, pro­fe­sor zoo­lo­gie a mine­ra­lo­gie na Karlo - Ferdinandově uni­ver­zi­tě v Praze.

Právem jej řadí­me mezi jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších čes­kých pří­ro­do­věd­ců 19. sto­le­tí. Z pera toho­to význam­né­ho muže vznik­la řada stá­le živých bota­nic­kých názvů, jako je kopre­ti­na, kuku­ři­ce, ble­du­le, lebe­da nebo šťo­vík.

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Švédová je nutrič­ní tera­pe­u­t­ka, kte­rá se zamě­řu­je na zdra­vou výži­vu. Věnuje se sesta­vo­vá­ní jídel­níč­ku, tak, aby byla naše stra­va vyvá­že­ná, plná bíl­ko­vin, sacha­ri­dů, tuků ve vyvá­že­ném pomě­ru, obsa­ho­va­la dosta­teč­né množ­ství esen­ci­ál­ních ami­no­ky­se­lin, vita­mí­nů, mine­rál­ních látek, z nichž býva­jí vel­mi čas­to defi­cit­ní žele­zo a váp­ník.
Má zku­še­nos­ti s hypo a hyper­ty­re­o­zou, ané­mií, aler­gi­e­mi, ekzémy, vyso­kým tla­kem, cho­leste­ro­lem, migré­na­mi, úna­vou, Crohnovou cho­ro­bou, jater­ní­mi poru­cha­mi a mno­hem více.

  • Autor: Zuzana Švédová
  • Edice: Zdraví a život­ní styl
  • Fotografie archiv autor­ka, Yvona Kotrysová
  • Ilustrace: Petra Škopac
  • Vydáno: 2021, Grada Publishing, a.s, Praha
  • Počet stran: 392
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-271-3164-8

  • Náhledová fot­ka od PexelsPixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35634 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55900 KB. | 19.05.2022 - 20:56:08