Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway

Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway

Staz1
Staz1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Důchodce Ben Whittaker se v důcho­du tro­chu nudí, a tak se roz­hod­ne zúčast­nit kon­kur­zu na stá­žis­ty ve fir­mě, kte­rá se zabý­vá inter­ne­to­vých obcho­dem. Firma je plná mla­dých lidí, kte­ří to s počí­ta­čem umí a velí jim neú­nav­ná a do prá­ce zažra­ná Jules Ostinová. Ben má sice své mou­chy, ale není žád­ný zakom­ple­xo­va­ný sta­řík a kon­kurz zvlád­ne. Nic mu nebrá­ní, aby se rych­le ori­en­to­val v nové situ­a­ci. Postupně zvlá­dá i prá­ci na počí­ta­či a ješ­tě má něco, co mu mohou mla­dí spo­lu­pra­cov­ní­ci jen závi­dět. Jsou to život­ní zku­še­nos­ti, kte­ré umí vyu­žít. Protože je to doce­la cit­li­vý chla­pík, doká­že být svým mlad­ším kole­gům dob­rým par­ťá­kem. Jestliže si Ben své spo­lu­pra­cov­ní­ky rych­le zís­ká, pak s Jules to není tak snad­né. Ona dává fir­mě nápa­dy, je schop­ná je i rea­li­zo­vat a nesto­jí o žád­nou pomoc. Jen vlast­ní život jí utí­ká pod prs­ty a za úspě­chy v prá­ci musí pla­tit. Jak by mohl být stá­žis­ta Ben uži­teč­ný tako­vé suve­rén­ní a eman­ci­po­va­né ženě?

Staz1Scénář fil­mu napsa­la Nancy Meyers, kte­rá už není žád­na mla­di­ce (1949) a k fil­mo­vé­mu pří­bě­hu jis­tě nasbí­ra­la i pár osob­ních zku­še­nos­tí. Začínala jako scé­nárist­ka, postup­ně se posa­di­la i na reži­sér­ské křes­lo a v  posled­ních letech se jí poda­ři­lo nato­čit něko­lik fil­mo­vých kome­dií, kde sta­ví pro­ti sobě žen­ské a muž­ské role. Svižně napsa­né dia­lo­gy a výraz­né herec­ké dvo­ji­ce pak doká­za­ly, že fil­my si našly své nad­še­né divá­ky. V roce 2000 se ve fil­mu Po čem ženy tou­ží sna­žil neo­do­la­tel­ný Mel Gibson vypo­řá­dat s chá­pá­ním žen­ské­ho myš­le­ní. Jeho nad­ří­ze­nou mu zahrá­la Helen Haunt. Většinu komic­kých situ­a­cí zvlá­dal Mel Gibson. Nancy Meyersová film jen reží­ro­va­la. Snímek se pove­dl, a tak si napsa­la sama scé­nář pro film Lepší poz­dě než­li poz­dě­ji, kte­rý šel do kin 2003. Do kin šel film v roce 2003. Příběh sle­do­val zami­lo­va­ný pár, kte­rá tvo­řil stár­nou­cí milov­ník žen a své­rázná spi­so­va­tel­ka. Autorka scé­ná­ře mys­le­la na vyvá­že­ný herec­ký pro­stor pro oba hlav­ní pro­ta­go­nis­ty. Ten plně vyu­ži­li Jack Nicolson a Diane Keaton.

Staz2Film Stážista vyu­ží­vá zku­še­nos­ti z před­cho­zích úspěš­ných fil­mů a nabí­zí dal­ší vari­an­tu porov­ná­vá­ní život­ní­ho pří­stu­pu dvou věko­vě roz­díl­ných postav při řeše­ní běž­ných život­ních situ­a­cí. Základem jsou vtip­né dia­lo­gy roz­vi­nu­té do drob­ných herec­kých etud, kde neschá­zí humor s vyu­ži­tím gri­mas mís­to komen­tá­ře. To pocho­pi­tel­ně vyho­vu­je pře­de­vším Robertu De Niro v roli Bena. Aktivní a do prá­ce „zažra­nou“ Jules hra­je Anne Hathaway s cit­li­vos­tí a méně razant­ně, než by bylo vhod­né. Nekoná se sice kon­trast drs­né eman­ci­po­va­né ženy s cit­li­vým sta­řeč­kem, ale hlav­ní hrdin­ka dosta­la víc žen­ských rysů.

Staz3Všechno by to doce­la ladi­lo, ale potíž je, že se autor­ka scé­ná­ře obtíž­ně popa­so­va­la s rodin­ný­mi vazba­mi. Jules komu­ni­ku­je s rodi­či jen přes tele­fon nebo inter­net. Je to stu­de­né a není jas­ný důvod, proč se tak cho­vá. S man­že­lem Mattem pro­bí­ha­jí dia­lo­gy, ale je od počát­ku jas­né, že vztah nemá budouc­nost.  Závěr fil­mu pak půso­bí jako špat­ně napsa­ná pohád­ka a Anders Holm v roli man­že­la Matta nemá mno­ho šan­cí, jak pří­běh důstoj­ně zakon­čit. Role Matta není nijak pro­pra­co­va­ná a sto­jí ve stej­né řadě jako spo­lu­pra­cov­ní­ci z fir­my. Jsou to plo­ché posta­vy bez his­to­rie a jen k vypl­ně­ní pro­sto­ru pro hlav­ní hrdi­ny. Také pro­to asi vystu­pu­je do popře­dí výkon Roberta De Niro.

Stárnoucí her­ci si musí Nancy Meyersovou před­chá­zet, pro­to­že umí výbor­ně napsat posta­vy stár­nou­cích mužů i žen. Dokáže vystih­nout jejich poci­ty a sou­čas­ně dodat pří­bě­hu svě­ží nad­hled, kte­rý nepod­lé­há sen­ti­men­tál­ní­mu vzpo­mí­ná­ní na mlá­dí.

Film Stážista není žád­ný kome­di­ál­ní trhák, ale je nato­če­ný v poho­dě a to je z něj patr­né. Taky neza­tě­žu­je závaž­ný­mi úva­ha­mi a všech­ny pro­blémy se poda­ří vyře­šit. Kdo má rád Roberta De Niro nebo Anne Hathaway, ten si jejich herec­tví může v kli­du užít. Nancy Meyersová však už nato­či­la lep­ší fil­my.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
  • Půlnoční běh25. května 2021 Půlnoční běh Bývalý policista Jack Walsh (Robert De Niro) pracuje jako lovec odměn a má šanci získat 100 000 dolarů. Musí ale dopravit do pátku do půlnoci k soudu v Los Angeles mafiánského účetního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback.13. března 2021 Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback. Honáci dobytka, Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal). V malebně krásné a nevinné přírodě mezi nimi zahořel plamínek lásky. Lásky čisté jako voda horského potůčku a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií7. února 2021 Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zažívají vztahovou krizi během koronavirové pandemie v Londýně. Současně se jim naskytne příležitost ukrást diamant v hodnotě 3 milionů […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88206 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60044 KB. | 19.08.2022 - 16:27:04