Kritiky.cz > Pro domov > Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

img a288074 w1727 t1498574946

Pokud jste roz­hod­nu­tí spl­nit si svůj sen a posta­vit si dům, vždy se Vám nabí­zí dvě vari­an­ty – buď si ho posta­ví­te sami, tzv. své­po­mo­cí, nebo se obrá­tí­te na někte­rou ze sta­veb­ních firem, při­čemž někte­ré z nich posky­tu­jí až tako­vý ser­vis, že za Vás doká­žou vyří­dit už i hypo­té­ku, a svou prá­ci odve­dou až do samot­né­ho finá­le, ovšem to si tro­chu při­pla­tí­te. Stavba své­po­mo­cí zase nemu­sí vyjít tak lev­ně, jak se mno­ho lidí domní­vá, pokud se dá do díla člo­věk, kte­rý s tako­vou pra­cí nemá vůbec žád­né zku­še­nos­ti. Obě vari­an­ty mají své výho­dy i nevý­ho­dy.
zednické nářadí
Stavba své­po­mo­cí:
- vět­ši­na lidí v téhle for­mě stav­by vidí, že ušet­ří spous­tu peněz, což je sice prav­da, ale urči­tě ne, pokud se do stav­by pus­tí člo­věk, kte­rý s tako­vou pra­cí nemá vůbec žád­né zku­še­nos­ti, stej­ně by se obra­cel pro rady na dru­hé oso­by, a nikdo z „povo­la­ných“ mu nebu­de pořád radit zdar­ma. Může se vypla­tit člo­vě­ku, kte­rý napří­klad pra­cu­je v obo­ru, nebo má s tím­to obo­rem zku­še­nos­ti z minu­lých let, ale i ten­to člo­věk se bude muset obr­nit trpě­li­vos­tí, aby vyří­dil vše potřeb­né na úřa­dech – čeká Vás tím­to spous­ta papí­ro­vá­ní – od vytvo­ře­ní pro­jek­tu a kom­plet­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce, přes vyří­ze­ní sta­veb­ní­ho a dal­ších povo­le­ní, vytvo­ře­ní detail­ní­ho polož­ko­vé­ho roz­počtu, pode­psá­ní smluv, tepr­ve potom se může začít sta­vět. Také se musí počí­tat s tím, že pokud dům člo­věk zvlád­ne posta­vit sám, nemá na něj žád­nou „záru­ku“, pří­pad­né „rekla­ma­ce“ si bude muset opra­vo­vat zase sám. Každopádně pro člo­vě­ka, kte­rý zku­še­nos­ti z obo­ru má, má i trpě­li­vost na „papí­ro­vá­ní“, se tako­vá stav­ba finanč­ně vypla­tí.
domeček z bankovky
Stavba na klíč:
- je urči­tě lep­ší vari­an­tou pro lai­ky, a také pro lidi, kte­ří se chtě­jí vyhnout zby­teč­né­mu stre­su a spous­tě sta­ros­tí, není to sice jen tak, že při­jde­te do sta­veb­ní fir­my, uká­že­te jim vysně­ný domek a po pár měsí­cích si jen při­jde­te pro klí­če. Papírování Vás čeká také, musí­te v prv­ní řadě vybrat „dobrou sta­veb­ní fir­mu“ - nej­lep­ší jsou refe­ren­ce od zná­mých nebo pří­buz­ných, násled­ně s fir­mou uzavřít smlou­vu, při jejímž pod­pi­su si musí­te dát obzvlášť pozor, aby obsa­ho­va­la všech­ny nále­ži­tos­ti, tako­vá smlou­va bývá slo­ži­těj­ší, je dob­ré nechat si ji zkon­t­ro­lo­vat odbor­ní­kem – vypla­tí se Vám to, také bývá zvy­kem sjed­nat si záro­veň s fir­mou i sta­veb­ní dozor, ten Vás může zastu­po­vat v mno­ha věcech, nejen při výbě­ru mate­ri­á­lu, zvlášť pokud máte časo­vě vel­mi nároč­né zaměst­ná­ní – tady může být spor­ná finanč­ní odmě­na, měla by být při­mě­ře­ná Vašemu ušet­ře­né­mu času, je sice prav­dou, že Vás vyjde stav­ba na klíč dráž, ale domek bude­te mít posta­ve­ný mno­hem rych­le­ji a téměř bez sta­ros­tí.


Foto: Pixabay

  • Šťastné bydlení15. dubna 2021 Šťastné bydlení Co si lze představit pod spojením těchto dvou slov? Je to velice jednoduché: bydlet tak, abychom se cítili nejen pohodlně, ale také byly maximálně uspokojeny naše pocity, nálady a emoce. […] Posted in Pro domov
  • Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy24. března 2021 Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy Mnoho dnešních stavitelů již při začátku stavby myslí na zateplení svého domu, aby si tak v budoucnu ušetřilo práci a samozřejmě i nemalé náklady na vytápění. Zateplení domu ovšem […] Posted in Pro domov
  • Stavební inspirace není nikdy dost22. března 2021 Stavební inspirace není nikdy dost Stavařina to je rozhodně velmi náročná oblast. Zvláště pokud vezmeme v potaz rozvoj technologií i materiálů. Co se týče staveb, hodně se zde projevuje také životní styl a preference […] Posted in Pro domov
  • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?26. ledna 2021 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina […] Posted in Pro domov
  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 9,04845 s | počet dotazů: 205 | paměť: 56624 KB. | 12.05.2021 - 18:05:53
X