Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Statečné srdce

Statečné srdce

Srdce
Srdce

William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena vyh­la krá­lo­vě naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jejich svat­ba však byla odha­le­na a man­žel­ka popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vým nástra­hám. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat krá­lov­ský­mi voj­sky a popra­ven...Jmenoval se William Wallace a stal jed­ním z nej­vět­ších skot­ských hrdi­nů. Jeho pří­běh začí­ná v roce 1280, kdy jeho otec a mlad­ší bra­tr pad­li v boji pro­ti ang­lic­ké nad­vlá­dě. Vychován byl strý­cem Argylem, zku­še­ným bojov­ní­kem a moud­rým mužem, kte­rý Williama učil nejen bojo­vat a vlád­nout mečem, ale také cizí jazy­ky, psa­ní a spous­tu dal­ších uži­teč­ných věcí. Nyní se drak hně­vu koneč­ně pro­bou­zí, ale William nechce bojo­vat. Chce žít v kli­du se svou milo­va­nou Murron, cho­vat ovce a mít kupu dětí. Ani jed­no z toho se mu však nespl­ní. Krátce poté, co je kněz potajmu oddá v lese, je Murron pře­pa­de­na ang­lic­ký­mi vojá­ky, kte­ří se ji poku­sí zná­sil­nit. A když se brá­ní, aro­gant­ní ang­lic­ký šlech­tic ji pro výstra­hu ostat­ním pod­říz­ne. Williamova odpla­ta je tvr­dá a nelí­tost­ná. S pomo­cí přá­tel pobi­je vojá­ky a pak ang­lic­ké­ho šlech­ti­ce také pod­říz­ne. Ještě téhož dne se k Williamovi při­da­jí dal­ší muži a stá­le dal­ší při­chá­ze­jí. Celé Skotsko povstá­vá a William se stá­vá noč­ní můrou Angličanů. Dobývá a vypa­lu­je jed­nu ang­lic­kou tvrz za dru­hou, nezná sli­to­vá­ní a nebe­re zajat­ce.
Francouzská prin­cez­na Isabela, žijí­cí s prin­cem Eduardem v poli­tic­kém man­žel­ství bez lás­ky, je doja­ta zjiš­tě­ním, že Wallace boju­je za svo­bo­du ve jmé­nu své dív­ky. Roku 1297 strh­ne William na svou stra­nu váha­jí­cí skot­skou šlech­tu a zví­tě­zí v bitvě u Stirlingu, když lstí pora­zí do té doby nezni­či­tel­nou těž­kou jízdu. Smrtící rána však při­jde ze zce­la neče­ka­né stra­ny, ze stra­ny skot­ské šlech­ty, kte­rá se nechá upla­tit ang­lic­kým krá­lem a Williama zra­dí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55614 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56625 KB. | 25.06.2022 - 22:08:43