Kritiky.cz > Filmové recenze > Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

StastnyNovyRok

Hana je šťast­ná mla­dá žena, kte­rá má pří­te­le a plá­nu­je s ním strá­vit spo­leč­ně Vánoce a mož­ná i budou­cí život. Shodou nešťast­ných okol­nos­tí se ale Hana bohu­žel dozví, že ji pří­tel pod­vá­dí. A aby toho neby­lo málo, je tako­vý zba­bě­lec, že se s ní roze­jde sms zprá­vou. Kde jin­de se má Hana utě­šit, než u svých kama­rá­dek? Ty mají sice své rodi­ny, lás­ky a pro­blémy, ale mají        i zku­še­nos­ti s lás­kou. Aby pomoh­ly Hance, vydá­va­jí se spo­leč­ně strá­vit vánoč­ní svát­ky        do Vysokých Tater. Možná tam na Hanku čeká štěs­tí, kte­ré­mu se pře­ce nemů­že brá­nit vyjít vstříc.

Autorkou námě­tu je Adriana Kronerová, pro kte­rou je ten­to film i scé­náris­tic­kou prvo­ti­nou. Zkušenosti má také jako pro­du­cent­ka, a to u fil­mu Love a TV seri­á­lu Milenky. Film Love byl nej­vět­ším divác­kým hitem ve slo­ven­ských kinech za posled­ních let. Ve všech fil­mech, na kte­rých se podí­le­la Adriana Kronerová, má hlav­ní roli lás­ka a roman­ti­ka, kte­rá je důle­ži­tá hlav­ně pro žen­ské pub­li­kum. A stej­ně je to i ve fil­mu Šťastný nový rok, kde to roman­ti­kou pří­mo pře­ky­pu­je.

Hlavní roli Hanky si zahrá­la Táňa Pauhofová. Trojici kama­rá­dek tvo­ří Veronika (Gabriela Marcinková), Marcela (Antónia Lišková) a Bára (Zuzana Norisová). I když tato par­tič­ka půso­bí růz­no­ro­dě, její hlav­ní hrdin­ky mají mno­ho spo­leč­né­ho: nema­jí sice pro­blémy s peně­zi, ale spíš s lás­kou k mužům a pro­blémy s dět­mi.

Mužským zastou­pe­ním ve fil­mu je Veroničin man­žel, kte­ré­ho si zahrál Jakub Prachař. Zahrát roz­tr­ži­té­ho a ner­vóz­ní­ho budou­cí­ho otce zvlá­dl s pře­hle­dem a s leh­kos­tí sobě vlast­ní. Dalším mužem, kte­rý se ve fil­mu obje­ví, je nový maji­tel hote­lu. Toho hra­je Ján Koleník, jehož muž­ná posta­va a jed­ná­ní nene­chá žád­nou divač­ku chlad­nou, natož pak jed­nu z hlav­ních hrdi­nek. Dalším mužem ve fil­mu je kanad­ský emi­grant, kte­ré­ho si zahrál Jiří Bartoška. Ten se sna­ží najít svo­ji lás­ku z mlá­dí, kte­rou hra­je Emília Vašáryová. Sledovat jejich vzpo­mín­ky a poté       i jejich opě­tov­né shle­dá­ní po mno­ha letech je pří­jem­ným pohla­ze­ním pro cit­li­vé žen­ské duše.

Film vzni­kl v česko-slovenské kopro­duk­ci a natá­čel se v Tatrách. Ve fil­mu je důle­ži­tá kame­ra Mária Ondriše, jehož zábě­ry na pří­ro­du a oko­lí jsou krás­né a půso­bí jako reklam­ní pozván­ka do kou­zel­né­ho hor­ské­ho kra­je. Důležitou slož­kou fil­mu je pak hud­ba Lukáše Kobely, kte­rá cit­li­vě dopl­ňu­je pří­rod­ní zábě­ry i scé­ny v hor­ském hote­lu.

Film se pro­mí­tá v kinech v čes­ké ver­zi, což zna­me­ná, že někte­ré slo­ven­sky mlu­ví­cí posta­vy jsou pře­da­bo­vá­ny do češ­ti­ny. Netuším, z jaké­ho důvo­du jsou někte­ré posta­vy pře­da­bo­vá­ny, ale mož­ná by bylo pro film pří­nos­něj­ší, kdy­by čeští her­ci mlu­vi­li čes­ky a slo­ven­ští her­ci mlu­vi­li slo­ven­sky.

Šťastný nový rok je ale i tak doce­la pěk­ná a oddycho­vá podí­va­ná, kde nej­vět­ším láka­dlem      je pro­stře­dí Tater a uží­vá­ní si v luxus­ním hote­lu.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Šťastný nový rok
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Amnestie – Recenze – 40%14. listopadu 2019 Amnestie – Recenze – 40% Není náhoda, že slovenské drama Amnestie(natočené v koprodukci s ČR) přichází do kin na třicetileté výročí sametové revoluce – zabývá se totiž nejen Havlovými amnestiemi na začátku roku […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Amnestie17. listopadu 2019 Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze i v bytě Václava Havla, […]
  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Vlk z Královských Vinohrad - 55 %29. srpna 2016 Vlk z Královských Vinohrad - 55 % Je rok 1968 a mladý režisér John Jan se vydává do Francie, do Cannes, aby představil svůj filmový snímek O slavnosti a hostech. Společně s ním jsou na festivalu také Miloš Forman a Jiří […]
  • Život a doba soudce A. K. - fotogalerie29. srpna 2014 Život a doba soudce A. K. - fotogalerie Fotky ve větším rozlišení najdete na serveru 10Mpix.cz