Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

StastnyNovyRok
StastnyNovyRok

Hana je šťast­ná mla­dá žena, kte­rá má pří­te­le a plá­nu­je s ním strá­vit spo­leč­ně Vánoce a mož­ná i budou­cí život. Shodou nešťast­ných okol­nos­tí se ale Hana bohu­žel dozví, že ji pří­tel pod­vá­dí. A aby toho neby­lo málo, je tako­vý zba­bě­lec, že se s ní roze­jde sms zprá­vou. Kde jin­de se má Hana utě­šit, než u svých kama­rá­dek? Ty mají sice své rodi­ny, lás­ky a pro­blémy, ale mají        i zku­še­nos­ti s lás­kou. Aby pomoh­ly Hance, vydá­va­jí se spo­leč­ně strá­vit vánoč­ní svát­ky        do Vysokých Tater. Možná tam na Hanku čeká štěs­tí, kte­ré­mu se pře­ce nemů­že brá­nit vyjít vstříc.

Autorkou námě­tu je Adriana Kronerová, pro kte­rou je ten­to film i scé­náris­tic­kou prvo­ti­nou. Zkušenosti má také jako pro­du­cent­ka, a to u fil­mu Love a TV seri­á­lu Milenky. Film Love byl nej­vět­ším divác­kým hitem ve slo­ven­ských kinech za posled­ních let. Ve všech fil­mech, na kte­rých se podí­le­la Adriana Kronerová, má hlav­ní roli lás­ka a roman­ti­ka, kte­rá je důle­ži­tá hlav­ně pro žen­ské pub­li­kum. A stej­ně je to i ve fil­mu Šťastný nový rok, kde to roman­ti­kou pří­mo pře­ky­pu­je.

Hlavní roli Hanky si zahrá­la Táňa Pauhofová. Trojici kama­rá­dek tvo­ří Veronika (Gabriela Marcinková), Marcela (Antónia Lišková) a Bára (Zuzana Norisová). I když tato par­tič­ka půso­bí růz­no­ro­dě, její hlav­ní hrdin­ky mají mno­ho spo­leč­né­ho: nema­jí sice pro­blémy s peně­zi, ale spíš s lás­kou k mužům a pro­blémy s dět­mi.

Mužským zastou­pe­ním ve fil­mu je Veroničin man­žel, kte­ré­ho si zahrál Jakub Prachař. Zahrát roz­tr­ži­té­ho a ner­vóz­ní­ho budou­cí­ho otce zvlá­dl s pře­hle­dem a s leh­kos­tí sobě vlast­ní. Dalším mužem, kte­rý se ve fil­mu obje­ví, je nový maji­tel hote­lu. Toho hra­je Ján Koleník, jehož muž­ná posta­va a jed­ná­ní nene­chá žád­nou divač­ku chlad­nou, natož pak jed­nu z hlav­ních hrdi­nek. Dalším mužem ve fil­mu je kanad­ský emi­grant, kte­ré­ho si zahrál Jiří Bartoška. Ten se sna­ží najít svo­ji lás­ku z mlá­dí, kte­rou hra­je Emília Vašáryová. Sledovat jejich vzpo­mín­ky a poté       i jejich opě­tov­né shle­dá­ní po mno­ha letech je pří­jem­ným pohla­ze­ním pro cit­li­vé žen­ské duše.

Film vzni­kl v česko-slovenské kopro­duk­ci a natá­čel se v Tatrách. Ve fil­mu je důle­ži­tá kame­ra Mária Ondriše, jehož zábě­ry na pří­ro­du a oko­lí jsou krás­né a půso­bí jako reklam­ní pozván­ka do kou­zel­né­ho hor­ské­ho kra­je. Důležitou slož­kou fil­mu je pak hud­ba Lukáše Kobely, kte­rá cit­li­vě dopl­ňu­je pří­rod­ní zábě­ry i scé­ny v hor­ském hote­lu.

Film se pro­mí­tá v kinech v čes­ké ver­zi, což zna­me­ná, že někte­ré slo­ven­sky mlu­ví­cí posta­vy jsou pře­da­bo­vá­ny do češ­ti­ny. Netuším, z jaké­ho důvo­du jsou někte­ré posta­vy pře­da­bo­vá­ny, ale mož­ná by bylo pro film pří­nos­něj­ší, kdy­by čeští her­ci mlu­vi­li čes­ky a slo­ven­ští her­ci mlu­vi­li slo­ven­sky.

Šťastný nový rok je ale i tak doce­la pěk­ná a oddycho­vá podí­va­ná, kde nej­vět­ším láka­dlem      je pro­stře­dí Tater a uží­vá­ní si v luxus­ním hote­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75026 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56843 KB. | 04.07.2022 - 11:48:27