Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2

Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2

Anděl Páně 2 J.Dvořák Foto MFP ČT Vyhnálková
Anděl Páně 2 J.Dvořák Foto MFP ČT Vyhnálková
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení vol­né­ho pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pohá­dek Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav­ních rolích má za sebou prv­ní eta­pu, kte­rou hos­til hrad v Ledči nad Sázavou.

Fotografie z natáčení pohádky Anděl Páně II v Ledči nad Sázavou
Fotografie z natá­če­ní pohád­ky Anděl Páně II v Ledči nad Sázavou.
Fotografie z natáčení pohádky Anděl Páně 2 v Ledči nad Sázavou
Fotografie z natá­če­ní pohád­ky Anděl Páně 2 v Ledči nad Sázavou

Podle kas­te­lá­na Luďka Šímy je to od roku 1999 již tři­nác­té natá­če­ní, kte­ré na ledeč­ském hra­dě hos­tu­je. Natáčely zde jak domá­cí tak zahra­nič­ní pro­duk­ce s vel­ký­mi mezi­ná­rod­ní­mi hvězda­mi jako byl Gérard Depardieu, kte­rý zde točil Bídníky, nebo Matt Damon, kte­rý zde natá­čel Kletbu brat­ří Grimmů. Ani reži­sér Anděla Páně 2 Jiří Strach zde není popr­vé, v Ledči vzni­ka­ly i někte­ré zábě­ry do pohád­ky Šťastný smo­lař.

A jak moc zasa­hu­je natá­če­ní do běž­né­ho pro­vo­zu hra­du? „V zim­ním obdo­bí je to orga­ni­zač­ně jed­no­duš­ší, v sezó­ně podob­ná akce samo­zřej­mě při­ná­ší jis­tá ome­ze­ní, ale nechce­me ani v době natá­če­ní hrad zne­přístup­nit a jak návštěv­ní­ci, tak oby­va­te­lé Ledče nad Sázavou při­jí­ma­jí fil­mo­vá­ní s pocho­pe­ním,“ říká kas­te­lán Šíma. „ Za ty roky jsme už na fil­ma­ře zvyklí, pro měs­to i hrad je to pří­jem­né zpes­t­ře­ní a samo­zřej­mě to při­táh­ne k Ledči i medi­ál­ní pozor­nost,“ dodá­vá Luděk Šíma.

Pro scé­ny pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá v advent­ním čase, a v němž se opět setká­me s oblí­be­nou dvo­ji­cí – andě­lem Petronelem a čer­tem Uriášem v podá­ní Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka, vznik­ly desít­ky deko­ra­cí, jejichž výro­ba trva­la téměř jeden a půl měsí­ce. Aby se nic neztra­ti­lo ani nepo­ško­di­lo, sta­rá se o bez­peč­nost celé­ho natá­če­ní, nejen v Ledči, agen­tu­ra M2C, kte­rá s pro­du­cen­tem fil­mu spo­leč­nos­tí Marlene Film Production spo­lu­pra­co­va­la již na fil­mu Pohádkář.

Nyní se štáb pře­su­ne do Beřkovic a pak Českého Krumlova, ate­li­é­ro­vé scé­ny vznik­nou ve stu­di­ích České tele­vi­ze, kte­rá je kopro­du­cen­tem pohád­ky. Štáb čeká také dvou­den­ní natá­če­ní v krás­ných pří­rod­ních sce­ne­ri­ích na Slovensku.

Do kin by měl vstou­pit v advent­ním čase, 1. pro­sin­ce 2016, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost Falcon.

Foto: Marlene Film Production/ Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,18790 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58082 KB. | 08.08.2022 - 21:45:24