Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

StarTup
StarTup
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opravdu se tu člo­věk doví, co potře­bu­je, nebo jde jen o strán­ky prázd­ných slov?

Příruček o pod­ni­ká­ní, kte­ré shr­nu­jí poznatky a postře­hy svě­to­vých mili­ar­dá­řů a his­to­rii jejich impé­rií, najde jen tro­chu pozor­něj­ší čte­nář celou řadu. Jde samo­zřej­mě o vel­mi pří­nos­né svaz­ky a je jen dob­ře, že se k lidem dostá­va­jí.

Na dru­hé stra­ně pokud hle­dá­te nao­pak něco mini­ma­lis­tic­ké­ho a vaší ambi­cí není impé­ri­um typu Virgin Group nebo Microsoftu, může být nabíd­ka lehce ome­zu­jí­cí, pří­pad­ně nezod­po­ví vaše otáz­ky v plné míře.

Z nuly a pra­chu

Proto je tu ale Startup za paka­tel Chrise Guillebeaua, kte­rý shr­nu­je prá­vě všech­ny prv­ky, mož­nos­ti i úska­lí mik­ro­pod­ni­ká­ní. Nečekejte v tom­to pří­pa­dě ten­kou kníž­ku s něko­li­ka život­ní­mi pří­běhy a cita­ce­mi slav­ných, ale sku­teč­ně vyčer­pá­va­jí­cí učeb­ni­ci toho, jak pra­co­vat s nápa­dem, jak hod­no­tit a plá­no­vat svo­je počí­ná­ní a jak se vyva­ro­vat mož­ných chyb. Nebo je aspoň ome­zit a pou­čit se z nich, pro­to­že chy­by dělá­me všich­ni a jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho růstu, bez ohle­du na čin­nost nebo akti­vi­tu.

Ano, i tady nás potká dost život­ních pří­bě­hů. Ale jsou to spí­še krát­ké baj­ky demon­stru­jí­cí prak­tic­kou apli­ka­ci pří­stu­pu, kte­rý autor nasti­ňu­je a roze­bí­rá jeho detai­ly. Případně jsou pou­ži­ty jako úvod a funkč­ní prin­ci­py pod­ni­ká­ní jsou z nich násled­ně vyvo­ze­ny.

Chris začí­ná revi­zí něko­li­ka zaži­tých ekonomicko-obchodních pou­ček. Jednou z nich je napří­klad kla­sic­ká věta „Prodejte člo­vě­ku rybu a nasy­tí­te ho jed­nou. Naučte ho chy­tat ryby a hla­do­vět už nebu­de.“ Je to krás­ná myš­len­ka i pří­stup, ale pokud chce­te obcho­do­vat a vydě­lá­vat na tom, nemů­že­te se vydat jen tou­to ces­tou.

Tím roz­hod­ně není řeče­no, že nemá­te pře­dá­vat své zna­los­ti a dělit se o zku­še­nos­ti. Celou Chrisovou kni­hou se totiž pro­lí­ná jeden základ­ní prin­cip, kte­rý je spo­leč­ný veš­ke­ré­mu mik­ro­pod­ni­ká­ní a hlav­ně veš­ke­ré­mu pod­ni­ká­ní vůbec. Tedy v pří­pa­dě, že si chce­te posta­vit obchod­ní model na své váš­ni, chce­te změ­nit svůj koní­ček v prá­ci a chce­te, aby vás dlou­ho­do­bě živi­lo to, co vás záro­veň baví a napl­ňu­je.

Základní mate­ma­ti­ka úspě­chu aneb Kudy tudy ces­tič­ka?

Jaká je to rov­ni­ce? Obsahuje tři prv­ky – vaši vášeň + uži­teč­nost +jed­no­du­chou meto­du pla­ce­ní. Jinými slo­vy nesta­čí to, že něco umí­te hod­ně dob­ře a záro­veň vás to baví. Mnoho lidí (včet­ně auto­ra kni­hy) napří­klad baví jíst piz­zu. Ale na tom se asi obchod­ní model dost dob­ře posta­vit nedá.

Pokud ale zjis­tí­te, že vám něco jde a jste v tom dob­ří, při­da­jí se vel­mi čas­to dvě věci: za prvé bude­te dob­ří ješ­tě v něčem dal­ším, za dru­hé od vás budou lidé chtít radu nebo pomoc. A v momen­tě, kdy se dosta­ví ten dru­hý prvek, už zbý­vá jen spo­jit svou odbor­nost s obcho­dem a nechá­vat si zapla­tit za to, co vám jde. Pokud vám to jde a baví vás to, je tu jeden efekt, kte­rý se děje téměř samo­vol­ně – zlep­šu­je­te se v tom.

V tuto chví­li při­po­ju­je autor ovšem i jed­no varo­vá­ní: roz­mys­le­te si dob­ře, jest­li vám sto­jí za to měnit svou vášeň na reál­nou prá­ci.Protože jako u kaž­dé prá­ce i mik­ro­pod­ni­ká­ní je potře­ba se v něja­ké míře věno­vat prů­běž­ně. Pokud píše­te něja­ké člán­ky pro zába­vu, klid­ně to může­te dělat jed­nou za čas a nic se nedě­je. Pokud si z toho chce­te udě­lat živo­by­tí nebo aspoň jeho část, potře­bu­je­te psát i teh­dy, když se vám ne úpl­ně chce.

A to je to mís­to v tex­tu, kdy zjis­tí­te, že tady kon­čí oblí­be­ný hurástyl mno­ha pří­ru­ček sli­bu­jí­cích jed­no­du­ché nale­ze­ní úspě­chu a začí­ná reál­ná pří­ruč­ka začí­na­jí­cí­ho mik­ro­pod­ni­ka­te­le, kte­rá po vás bude chtít i něja­kou vlast­ní prá­ci, pozor­nost a myš­le­ní.. Naštěstí se tato pasáž nachá­zí sko­ro na začát­ku svaz­ku a máte tak ješ­tě dost času vzít si koneč­ně papír a tuž­ku a začít si dělat poznám­ky, pro­to­že těch sko­ro 300 stran je vydat­ných a oprav­du si je nebu­de­te pama­to­vat všech­ny.

Mnoho poznat­ků a pře­hled­nost

Celé této for­mě a infor­mač­ní šťav­na­tos­ti vel­mi pomá­há sku­teč­nost, že autor kni­hu oprav­du kon­ci­pu­je jako stu­dij­ní mate­ri­ál. Díky tomu jsou kapi­to­ly vel­mi pře­hled­ně čle­ně­ny a obsa­hu­jí jak růz­né dotaz­ní­ky a pří­kla­do­vé stu­die, tak i koneč­né shr­nu­tí myš­le­nek a pod­ně­tů k vlast­ní prá­ci. Díky nim si může­te i ově­řit, že jste si kapi­to­lu oprav­du pro­šli celou a na nic neza­po­mně­li.

Startup za paka­tel kupo­di­vu není tolik o chůzi pro­ti davu či plav­bě pro­ti prou­du, spí­še o schop­nos­ti nachá­zet pří­le­ži­tos­ti v běž­ných čin­nos­tech kaž­dé­ho dne, o obchod­ním postře­hu a umě­ní vidět mož­nos­ti tam, kde jiní vidí pou­ze ruti­nu, tra­di­ci a danost, se kte­rou pod­le vět­ši­ny nelze hnout.

Ale abys­te si nemys­le­li, tro­cha rebe­lie je tu taky, klid. Chris napří­klad roz­vra­cí běž­né mýty a postu­py o nut­nos­ti zadlu­že­ní se při začát­ku pod­ni­ká­ní a dal­ší oblí­be­né ces­ty a mode­ly, kte­ré jsou stá­le s byz­ny­sem spo­je­ny, ačko­li dneš­ní doba z nich už dělá ve vět­ši­ně pří­pa­dů pou­ze a jenom vol­bu, niko­li povin­nost.

Blog auto­ra:

Ne, z nuly asi nevy­bu­du­je­te ihned fir­mu, kte­rá vám měsíč­ně pone­se mili­o­ny. Ale dnes, když je celý svět pro­po­jen díky tech­no­lo­gii, digi­tál­ním sítím a tako­vé zalo­že­ní vlast­ní­ho webu je otáz­kou spí­še minut, než hodin, není s dob­rým a nos­ným nápa­dem pro­blém vytvo­řit za pár korun ten­kou nit­ku, o kte­ré se lidé začnou časem doví­dat a kte­rá může s pra­vi­del­nou péčí poměr­ně sviž­ně gene­ro­vat i zisk. Asi ne závrat­ný, ale kde se poda­ři­lo vytvo­řit jed­nu pro­spe­ru­jí­cí nit­ku, tam se dá nit­ka zesí­lit na pro­vá­zek, šňů­ru a pak i lano, pří­pad­ně je mož­né vytvo­řit těch nitek více.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,69272 s | počet dotazů: 249 | paměť: 59998 KB. | 19.08.2022 - 23:18:00