Kritiky.cz > Recenze knih > Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

StarTup

Opravdu se tu člo­věk doví, co potře­bu­je, nebo jde jen o strán­ky prázd­ných slov?

Příruček o pod­ni­ká­ní, kte­ré shr­nu­jí poznatky a postře­hy svě­to­vých mili­ar­dá­řů a his­to­rii jejich impé­rií, najde jen tro­chu pozor­něj­ší čte­nář celou řadu. Jde samo­zřej­mě o vel­mi pří­nos­né svaz­ky a je jen dob­ře, že se k lidem dostá­va­jí.

Na dru­hé stra­ně pokud hle­dá­te nao­pak něco mini­ma­lis­tic­ké­ho a vaší ambi­cí není impé­ri­um typu Virgin Group nebo Microsoftu, může být nabíd­ka lehce ome­zu­jí­cí, pří­pad­ně nezod­po­ví vaše otáz­ky v plné míře.

Z nuly a pra­chu

Proto je tu ale Startup za paka­tel Chrise Guillebeaua, kte­rý shr­nu­je prá­vě všech­ny prv­ky, mož­nos­ti i úska­lí mik­ro­pod­ni­ká­ní. Nečekejte v tom­to pří­pa­dě ten­kou kníž­ku s něko­li­ka život­ní­mi pří­běhy a cita­ce­mi slav­ných, ale sku­teč­ně vyčer­pá­va­jí­cí učeb­ni­ci toho, jak pra­co­vat s nápa­dem, jak hod­no­tit a plá­no­vat svo­je počí­ná­ní a jak se vyva­ro­vat mož­ných chyb. Nebo je aspoň ome­zit a pou­čit se z nich, pro­to­že chy­by dělá­me všich­ni a jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho růstu, bez ohle­du na čin­nost nebo akti­vi­tu.

Ano, i tady nás potká dost život­ních pří­bě­hů. Ale jsou to spí­še krát­ké baj­ky demon­stru­jí­cí prak­tic­kou apli­ka­ci pří­stu­pu, kte­rý autor nasti­ňu­je a roze­bí­rá jeho detai­ly. Případně jsou pou­ži­ty jako úvod a funkč­ní prin­ci­py pod­ni­ká­ní jsou z nich násled­ně vyvo­ze­ny.

Chris začí­ná revi­zí něko­li­ka zaži­tých ekonomicko-obchodních pou­ček. Jednou z nich je napří­klad kla­sic­ká věta „Prodejte člo­vě­ku rybu a nasy­tí­te ho jed­nou. Naučte ho chy­tat ryby a hla­do­vět už nebu­de.“ Je to krás­ná myš­len­ka i pří­stup, ale pokud chce­te obcho­do­vat a vydě­lá­vat na tom, nemů­že­te se vydat jen tou­to ces­tou.

Tím roz­hod­ně není řeče­no, že nemá­te pře­dá­vat své zna­los­ti a dělit se o zku­še­nos­ti. Celou Chrisovou kni­hou se totiž pro­lí­ná jeden základ­ní prin­cip, kte­rý je spo­leč­ný veš­ke­ré­mu mik­ro­pod­ni­ká­ní a hlav­ně veš­ke­ré­mu pod­ni­ká­ní vůbec. Tedy v pří­pa­dě, že si chce­te posta­vit obchod­ní model na své váš­ni, chce­te změ­nit svůj koní­ček v prá­ci a chce­te, aby vás dlou­ho­do­bě živi­lo to, co vás záro­veň baví a napl­ňu­je.

Základní mate­ma­ti­ka úspě­chu aneb Kudy tudy ces­tič­ka?

Jaká je to rov­ni­ce? Obsahuje tři prv­ky – vaši vášeň + uži­teč­nost +jed­no­du­chou meto­du pla­ce­ní. Jinými slo­vy nesta­čí to, že něco umí­te hod­ně dob­ře a záro­veň vás to baví. Mnoho lidí (včet­ně auto­ra kni­hy) napří­klad baví jíst piz­zu. Ale na tom se asi obchod­ní model dost dob­ře posta­vit nedá.

Pokud ale zjis­tí­te, že vám něco jde a jste v tom dob­ří, při­da­jí se vel­mi čas­to dvě věci: za prvé bude­te dob­ří ješ­tě v něčem dal­ším, za dru­hé od vás budou lidé chtít radu nebo pomoc. A v momen­tě, kdy se dosta­ví ten dru­hý prvek, už zbý­vá jen spo­jit svou odbor­nost s obcho­dem a nechá­vat si zapla­tit za to, co vám jde. Pokud vám to jde a baví vás to, je tu jeden efekt, kte­rý se děje téměř samo­vol­ně – zlep­šu­je­te se v tom.

V tuto chví­li při­po­ju­je autor ovšem i jed­no varo­vá­ní: roz­mys­le­te si dob­ře, jest­li vám sto­jí za to měnit svou vášeň na reál­nou prá­ci.Protože jako u kaž­dé prá­ce i mik­ro­pod­ni­ká­ní je potře­ba se v něja­ké míře věno­vat prů­běž­ně. Pokud píše­te něja­ké člán­ky pro zába­vu, klid­ně to může­te dělat jed­nou za čas a nic se nedě­je. Pokud si z toho chce­te udě­lat živo­by­tí nebo aspoň jeho část, potře­bu­je­te psát i teh­dy, když se vám ne úpl­ně chce.

A to je to mís­to v tex­tu, kdy zjis­tí­te, že tady kon­čí oblí­be­ný hurástyl mno­ha pří­ru­ček sli­bu­jí­cích jed­no­du­ché nale­ze­ní úspě­chu a začí­ná reál­ná pří­ruč­ka začí­na­jí­cí­ho mik­ro­pod­ni­ka­te­le, kte­rá po vás bude chtít i něja­kou vlast­ní prá­ci, pozor­nost a myš­le­ní.. Naštěstí se tato pasáž nachá­zí sko­ro na začát­ku svaz­ku a máte tak ješ­tě dost času vzít si koneč­ně papír a tuž­ku a začít si dělat poznám­ky, pro­to­že těch sko­ro 300 stran je vydat­ných a oprav­du si je nebu­de­te pama­to­vat všech­ny.

Mnoho poznat­ků a pře­hled­nost

Celé této for­mě a infor­mač­ní šťav­na­tos­ti vel­mi pomá­há sku­teč­nost, že autor kni­hu oprav­du kon­ci­pu­je jako stu­dij­ní mate­ri­ál. Díky tomu jsou kapi­to­ly vel­mi pře­hled­ně čle­ně­ny a obsa­hu­jí jak růz­né dotaz­ní­ky a pří­kla­do­vé stu­die, tak i koneč­né shr­nu­tí myš­le­nek a pod­ně­tů k vlast­ní prá­ci. Díky nim si může­te i ově­řit, že jste si kapi­to­lu oprav­du pro­šli celou a na nic neza­po­mně­li.

Startup za paka­tel kupo­di­vu není tolik o chůzi pro­ti davu či plav­bě pro­ti prou­du, spí­še o schop­nos­ti nachá­zet pří­le­ži­tos­ti v běž­ných čin­nos­tech kaž­dé­ho dne, o obchod­ním postře­hu a umě­ní vidět mož­nos­ti tam, kde jiní vidí pou­ze ruti­nu, tra­di­ci a danost, se kte­rou pod­le vět­ši­ny nelze hnout.

Ale abys­te si nemys­le­li, tro­cha rebe­lie je tu taky, klid. Chris napří­klad roz­vra­cí běž­né mýty a postu­py o nut­nos­ti zadlu­že­ní se při začát­ku pod­ni­ká­ní a dal­ší oblí­be­né ces­ty a mode­ly, kte­ré jsou stá­le s byz­ny­sem spo­je­ny, ačko­li dneš­ní doba z nich už dělá ve vět­ši­ně pří­pa­dů pou­ze a jenom vol­bu, niko­li povin­nost.

Blog auto­ra:

Ne, z nuly asi nevy­bu­du­je­te ihned fir­mu, kte­rá vám měsíč­ně pone­se mili­o­ny. Ale dnes, když je celý svět pro­po­jen díky tech­no­lo­gii, digi­tál­ním sítím a tako­vé zalo­že­ní vlast­ní­ho webu je otáz­kou spí­še minut, než hodin, není s dob­rým a nos­ným nápa­dem pro­blém vytvo­řit za pár korun ten­kou nit­ku, o kte­ré se lidé začnou časem doví­dat a kte­rá může s pra­vi­del­nou péčí poměr­ně sviž­ně gene­ro­vat i zisk. Asi ne závrat­ný, ale kde se poda­ři­lo vytvo­řit jed­nu pro­spe­ru­jí­cí nit­ku, tam se dá nit­ka zesí­lit na pro­vá­zek, šňů­ru a pak i lano, pří­pad­ně je mož­né vytvo­řit těch nitek více.

  • TOP 10 NEJLÉPE PLACENÝCH HERCŮ ZA ROK 2020:1. Dwayne Johnson...12. srpna 2020 TOP 10 NEJLÉPE PLACENÝCH HERCŮ ZA ROK 2020:1. Dwayne Johnson... TOP 10 NEJLÉPE PLACENÝCH HERCŮ ZA ROK 2020:1. Dwayne Johnson (87, 5 milionů dolarů)...2. Ryan Reynolds (71, 5 milionů dolarů)3. Mark Wahlberg (58 milionů dolarů)4. Ben Affleck (55 milionů […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Ano, šéfe!20. ledna 2017 Ano, šéfe! V nejnovějším Ano, šéfe! bylo několik chyb. Nejzávažnější je ta, že ke konci si Zdeněk Pohlreich objednával jídlo, ale přinesli mu úplně jiné. :-( https://youtu.be/pZwWCf8kksw Posted in Reality show
  • Ve věku 103 let zemřel Arnold Spielberg, otec režiséra...27. srpna 2020 Ve věku 103 let zemřel Arnold Spielberg, otec režiséra... Ve věku 103 let zemřel Arnold Spielberg, otec režiséra Stevena Spielberga (Čelisti, Indiana Jones 1-4, Schindlerův seznam, E. T. Mimozemšťan, Zachraňte vojína Ryana, Chyť mě, když to […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Speciální sourozenci - život se sourozencem s postižením29. ledna 2020 Speciální sourozenci - život se sourozencem s postižením Rodina je jako puzzle, jednotlivé dílky do sebe ideálně zapadají, jen tak vzniká celek. V procesu skládání může dojít ke komplikaci, tou je narození postiženého dítěte. Dílky do sebe […] Posted in Recenze knih
  • Výměna manželek – 12.10.201613. října 2016 Výměna manželek – 12.10.2016 Podaří se temperamentní Blance změnit přístup svérázného Jiřího k vlastní rodině? Zvládne Jitka dvě děti a mladšího partnera Vláďu? A jak dopadne žádost o ruku u 8 očí? Sledujte v […] Posted in Reality show
  • Indianu Jonese 5 čekejte v červenci 20197. března 2017 Indianu Jonese 5 čekejte v červenci 2019 Lucasfilm a Disney dnes oznámili radostnou zprávu. Nejslavnější světový archeolog Indiana Jones se na plátna kin vrátí 19. července 2019. Režírovat znovu bude legendární Steven Spielberg a […] Posted in Kritický Klub
  • Angry Birds ve filmu - POSTAVY10. května 2016 Angry Birds ve filmu - POSTAVY             Ruďák je velmi rozzlobený pták. Žije na Ptačím ostrově, který je obydlený těmi nejnaivnějšími a nejšťastnějšími bytostmi na světě – takže není třeba vysvětlovat, že sem Ruďák […] Posted in Speciály
  • Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central27. října 2017 Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central Pojďte strávit poslední říjnový den na americký způsob - s vydlabanými dýněmi, kostýmy, hororovými historkami a sitkomovou kreslenou klasikou. Letos na Halloweena nabídne Prima Comedy […] Posted in Články
  • The Testament of Sherlock Holmes10. září 2020 The Testament of Sherlock Holmes Kdo by neznal legendárního Sherlocka a jeho starého přítele Dr. Watsona a právě s těmito hrdiny si tuto hru zahrajete. Hra je dělaná ve smyslu spíše akční adventury, ale sem tam si […] Posted in Retro games
  • Marta Vančurová (rozhovor)30. května 2018 Marta Vančurová (rozhovor) Jak se vám líbil scénář filmu a jak vzpomínáte na jeho natáčení? Ten scénář se mi líbil, napadala mě spousta témat, kterých se dotýká. Nebyl prvoplánový ani dialogy, to není běžné. Pak […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...