Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze

StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze

bridge
bridge

2. Část spe­ci­á­lu na téma feno­me­nu Star Trek


    Koncem 60. Let odkou­pi­la prá­va na seri­ál StarTrek fir­ma Paramout a na začát­ku roku 1973 se začlo uva­žo­vat o pokra­čo­vá­ní StarTreku - jako seri­ál. Nejprve se začal tvo­řit ani­mo­va­ný seri­ál, ale potom v roce 1975 už šlo do tuhé­ho a napsal se scé­nář The God Thing, kte­rý měl slou­žit jako pilot­ní film s roz­poč­tem při­bliž­ně 3 mili­o­ny dola­rů. Některé momen­ty toho scé­ná­ře byly pou­ži­ty ve fil­mu ST-The Moution Picture. Bohužel se scé­nář neu­jal a až v roce 1978 se zača­lo váž­ně mys­let na to, jaký seri­ál by měl být, v jakém sty­lu, v  tom, co je na seri­á­lu nej­lep­ší. A tak byl scé­nář pře­psán na titul In Thy Image - ten už byl dost podob­ný scé­ná­ři k prv­ní­mu fil­mu. K natá­če­ní se vrá­ti­la vět­ši­na štá­bu se seri­á­lu TOS, kro­mě Spoka, kte­rý byl nahra­zen jiným Vulkáncem. Loď dosta­la i novou navi­gá­tor­ku Ilju. Charaktery Vulkánce Xona a Delťanky Ilii byly pou­ži­ty v seri­a­lech TNG.
   Vše bylo při­pra­ve­no, prv­ních tři­náct scé­ná­řů zakou­pe­no, prv­ní výpla­ty vypla­ce­ny, mno­hé scé­ny posta­ve­ny (vpra­vo v tom­to odstav­ci vidí­te dost uni­kát­ní foto­gra­fii z kame­ro­vých zkou­šek ze stro­jov­ny nové lodi) - a najed­nou všech­no skon­či­lo. Paramount na posled­ní chví­li roz­ho­dl změ­nit seri­ál v celo­ve­čer­ní film. Na vině byl nesmír­ný úspěch fil­mu Star Wars. Paramount se roz­ho­dl úspěch Hvězdných válek pře­ko­nat - konec kon­ců, Hvězdné vál­ky vznik­ly z niče­ho, zatím­co Star Trek má za sebou v té době již deset let obrov­ských úspě­chů po celém svě­tě. Čas ale uká­zal, že pře­ko­nat Hvězdné vál­ky není nic snad­né­ho

 

Hlavní posta­vy:

  • James Tiberius Kirk - kapi­tán (poz­dě­ji admi­rál) - obdi­vo­va­ný kapi­tán za svou hrdost a za svo­jí někdy drzost a smy­sl pro čest. Často se přá­te­lí s mno­ha žena­mi a mno­ho spor­ných oka­mži­ků řeší radě­ji pěst­mi, než-li diplo­ma­cií.
  • Leonard Haratio McCoy - dok­tor - Jako správ­ný zdra­vot­ní důstoj­ník se vyzna­ču­je trpě­li­vos­tí, cit­li­vos­tí a ocho­tou pomo­ci, jak to jen jde. Přezdívku má „Kostra“ dok­tor na správ­ném mís­tě.
  • Montgomery Scott - stroj­ní inže­nýr ve stro­jov­ně - občas na můstku.Typický tvr­do­hla­vý skot. Rozumů vše­mu co se točí.
  • Nyota Uhura - komu­ni­kač­ní důstoj­ník
  • Hikaru Sulu - hlav­ní kor­mi­del­ník lodi
  • Pavel Andreievic Cechov - Rus s typic­kým pří­zvu­kem na USS Enterprise při­šel rov­nou z aka­de­mie
  • Poručík Xon - Nový vědec­ný důstoj­ník, jako náhra­da na Spocka - čis­to­krev­ný Vulkánec.
  • Poručík Ilia - Delťanka. Na její pla­ne­tě je sex kaž­do­den­ní sou­čás­tí živo­ta a tak mezi Lidmi dodr­žu­je sil­ný celi­bát.

Nakres sceny noveho mustku   Nakres helmy noveho skafandru

  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96766 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56222 KB. | 29.05.2022 - 13:05:45